Сазив 2012-2016
Број седнице: 51
Датум одржавања: 04. 03. 2016.
Записник

са 51. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 04.марта 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 17 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 102 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: др Жељко Видовић, Бранислав Ристивојевић, Тања Докмановић, Дамир Зобеница, Урош Кандић, Неђељко Коњокрад, Богдан Лабан, Јован Лазаров, Љубиша Милосављевић, Стевица Назарчић, Славко Рац, Роберт Санто, Светлана Селаковић, Владимир Соро, Стојан Тинтор, Данијел Унгур и Милан Ћук.

Председник Скупштине АП Војводине обавестио је посланике да је седницу сазвао у петак, због претходно преузетих обавеза.

Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио Записник са 50. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласова „за“ усвојила Записник са 50. седнице Скупштине.

Председник је обавестио посланике да је др Предраг Матејин, председник Посланичке групе, у складу са чланом 38. став 2. и 3. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, обавестио председника Скупштине, да је посланик Ладислав Томић иступио из Посланичке групе  Покренимо Војводину – Томислав Николић.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 51. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61. гласом „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио предложени дневни ред 51. седнице Скупштине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2025.ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА“;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ – НЕРА“;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА – ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА – БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ;
 9. СПОРАЗУМ О САРАДЊИ О МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ ЗДРУЖИВАЊУ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ САМОУПРАВА НА ПОДРУЧЈУ СЛИВА ТИСЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 10. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2010. - 2014. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 2 и 3. утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“, предлог усвојила.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 4-8. утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“, предлог усвојила.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 11-14. утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“, предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном Дневном реду за 51. седницу Скупштине.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2025.ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине за период 2016-2025. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: проф. др Светлана Лукић-Петровић, Миленко Јованов, Наташа Лалић, др Живко Настић и др Слободан Пузовић покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Пошто није више било пријављених за реч, председавајућа је закључила претрес и ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 66 гласова“за“ и десет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине за период 2016-2025. године.

Пошто је спојен претрес по тачкама 2 и 3 утврђеног Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је: 

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА“;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“

и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајућа је отворила претрес по тачкама 2. и 3. Дневног реда. У претресу је учествовала посланица Тинде Ковач.
Пошто није више било пријављених за реч, председавајућа је закључила претрес и ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“, на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 58 гласова“за“ и осам гласова“против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“.
Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“, на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 55 гласова“за и осам гласова“против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“.

Пошто је спојен претрес по тачкама 4-8 утврђеног Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ – НЕРА“;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА – ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА – БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес по тачкама 4. до 8. дневног реда. У претресу је учествовао посланик  Ненад Боровић.
Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова“за“ и пет гласова“против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана Подручја посебне намене „Фрушка гора“.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Караш – Нера“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласова“за“ и шест гласова“против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Караш – Нера“.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа“за“ и седам гласова“против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина  са 64 гласа“за“ и седам гласова“против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа“за“ и седам гласова“против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци.


9. тачка дневног реда: СПОРАЗУМ О САРАДЊИ О МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ ЗДРУЖИВАЊУ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ САМОУПРАВА НА ПОДРУЧЈУ СЛИВА ТИСЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу утврдио је текст Споразума о сарадњи о међурегионалном здруживању територијалних самоуправа на подручју слива Тисе са Предлогом закључака и доставио га Скупштини на разматрање и прихватање.
Маја Седларевић, представник предлагача, је обавестила посланике да је Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу утврдио техничку исправку  текста Споразума која је постала саставни део Споразума и о њој се посебно не гласа.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Споразум са техничком исправком и са Предлогом закључака на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 51 гласом“за“ и седам гласова“против“ прихватила Споразум о сарадњи о међурегионалном здруживању територијалних самоуправа на подручју слива Тисе и донела Закључке.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2010. - 2014. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о стању природе у Аутономној покрајини Војводини за период 2010. - 2014. године са Предлогом закључка на разматрање и усвајање.
Извештај и Предлог закључка претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај и донесе Закључак.
Уводно излагање поводом Извештаја са Предлогом закључка поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Мата Матарић.
Пошто није било више пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај са Предлогом закључка на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова“за“ и девет гласова“против“усвојила Извештај о стању природе у Аутономној покрајини Војводини за период 2010. - 2014. године и донела Закључак.

Пошто смо спојили претрес по тачкама 11. до 14. прелазимо на рад по тим тачкама.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;
13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;
14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ.

Одбор за административна и мандатна питања, на седницама одржаним 22.фебруара и 04.марта 2016.године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Академије уметности у Новом Саду, Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Пошто није било пријављених за претрес, председавајући је ставио Предлог одлуке о измени одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа“за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Академије уметности у Новом Саду, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са76 гласова“за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Академије уметности у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштинаса 77 гласова“за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова“за“ донела Одлуку о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Након окончања рада по дневном реду прешло се на посланичка питања.

Пошто није било посланичких питања председник  Скупштине је обавестио посланике да је окончана 51. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине у мандатном сазиву  2012-2016 година и да ће Скупштина радити у пуном капацитету и по потреби може и да заседа до конституисања новог сазива Скупштине. Такође председавајући се захвалио свим председницима посланичких група  на сарадњи и толеранцији као и свим посланицима на квалитетном раду и конструктивним расправама у којима су сачуване границе пристојности цивилизованог понашања.

Пошто није било посланичких питања, председавајући је закључио 51. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12,45 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.