Сазив 2016-2020
Број седнице: 7
Датум одржавања: 24. 11. 2016.
Записник

са Седме седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 24. новембра 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,15 часова.

Седници Скупштине председавали су Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 117 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Амир Бислими, Дејан Максимовић и Милан Тодоровић.

Председавајући је подсетио посланике да им је уз сазив за Седму седницу достављен и Записник са Шесте седнице Скупштине, одржане 28. септембра 2016. године. Председавајући је ставио на гласање Записник са Шесте седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ усвојила Записник са Шесте седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да je посланик Ђорђе Стојшић, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.
Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Ђорђу Стојшићу.

Председавајући је, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, констатовао да је посланику Ђорђу Стојшићу престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.

Председавајући је обавестио Скупштину да је дошло до промене састава Посланичке групе „Доста је било – Саша Радуловић“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, јер је посланик Арсен Курјачки, искључен из Посланичке групе „Доста је било – Саша Радуловић“.

Председавајући је, такође, обавестио Скупштину, да је у Скупштини АП Војводине 01. новембра 2016. године образована нова посланичка група "Алтернатива за Војводину – Мађарски покрет – ДЗВМ – Аlternativa a Vajdaságért – Magyar mozgalom - VMDK". За председника Посланичке групе одређен је проф. др Тамаш Корхец, а за заменицу председника Јелена Балашевић.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је, у складу са чланом 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, констатовао разлоге за престанак функције Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, Анико Мушкиња Хајнрих и заменици Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за прaва детета, Марији Кордић, и о томе обавестио Скупштину.
Председавајући је констатовао, у складу са чланом 12. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману да је Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, Анико Мушкиња Хајнрих, престала функција Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, због истека мандата.
Председавајући је констатовао, у складу са чланом 12. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману да је заменици Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета, Марији Кордић, престала функција заменици Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, због истека мандата.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1.    Посланик Тамаш Корхец, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. (једно питање).
2.    Посланик Арон Чонка, председнику Покрајинске владе Игору Мировићу (једно питање). На питање посланика Арона Чонке, Одговор је доставила Покрајинска влада у писаном облику, који је и посланику достављен. С обзиром да председник Покрајинске владе Игора Мировића није био присутан на седници и да је одговор достављен у писаном облику, окончан је рад у вези са тим питањем посланика.
3.    Посланик Смиљана Гламочанин Варга, Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, који су питање проследили Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова, као надлежном за област из које је питање постављено. (једно питање)
4.    Посланик Ивана Зечевић, Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину (једно питање).

Посланик Тамаш Корхец, поставио је питање, Мирославу Штаткићу, који је усмено одговорио на питање посланика. На постављено потпитање, одговор је, такође, дао Мирослав Штаткић. На друго писмено постављено питање посланика Тамаша Корхеца, Мирослав Штаткић није одговорио наводећи да питање није ни добио, као и да ће након што утврди где се налази питање,  на њега писмено одговорити.
Посланик Смиљана Гламочанин Варга, поставила је питање, Предрагу Вулетићу, који је усмено одговорио на питање посланика. На постављено потпитање, одговор је, такође, дао Предраг Вулетић.
Посланик Ивана Зечевић, поставила је питање, Владимиру Батезу, који је усмено одговорио на питање посланика. На постављено потпитање, одговор је, такође, дао Владимир Батез.
Пошто су исцрпљена питања посланика, прешло се на утврђивање дневног реда.
Председавајући је констатовао да седници присуствује 100 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ РАДИ РЕФИНАНСИРАЊА ДЕЛА ЈАВНОГ ДУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ десет гласова „против“ и три „уздржана“ гласа предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласа „за“ девет гласова „против“ и три „уздржана“ гласа предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије је разматрање предлажено на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио предлог дневног реда Седме седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласа „за“ и 10 гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ РАДИ РЕФИНАНСИРАЊА ДЕЛА ЈАВНОГ ДУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧЕЛА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА;
  5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА;
  6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА СПОРТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2016-2018. ГОДИНЕ;
  7. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ;
  8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ;
  9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
  10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио предлог за спајање претреса по тачкама 2. и 3. утврђеног Дневног реда, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;

Група посланика је, на основу члана 7. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману предложила проф. др Зорана Павловића за Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.
Представник предлагача, Миленко Јованов, додатно је образложио предлог.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: проф. др Тaмаш Корхец, Драган Стјепановић, Ленка Ердељ, Светлана Козић, Борислав Новаковић, мр Маја Седларевић, проф. др Павле Будаков, Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, Дамир Зобеница, Мирослав Васин, Смиљана Гламочанин Варга, Јелена Јовановић, Немања Шарчевић и Драгана Ђурић Булатовић.
Председавајући је закључио претрес и ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и десет гласова „против“, двотрећинском већином, изабрала проф. др Зорана Павловића за Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.
Након избора, покрајински заштитник грађана – омбудсман, положио је пред Скупштином заклетву.

Пошто је спојен претрес по тачкама 2 и 3 прешло се на рад по тим тачкама.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ РАДИ РЕФИНАНСИРАЊА ДЕЛА ЈАВНОГ ДУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга Aутономне покрајине Војводине и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да су предлози у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању поднео је Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес по тачкама 2 и 3.
У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Арон Чонка, Ђорђе Милићевић, Мирослав Васин, Миленко Јованов и Бранислав Богарошки.

Председавајући је одредио паузу од 14,05 до 15,17 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 76 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.
Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Саши Шућуровићу, са Изборне листе „Ненад Чанак - Лига социјалдемократа Војводине - Дигни главу!“.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Саши Шућуровићу са Изборне листе „Ненад Чанак - Лига социјалдемократа Војводине - Дигни главу!“
Председник Посланичке групе „Лига социјалдемократа Војводине”, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Саша Шућуровић, приступио Посланичкој групи „Лига социјалдемократа Војводине”.
Након потврђивања мандата посланику, наставило се са радом по тачкама Дневног реда.

У наставку претреса су учествовали: Александра Ђанковић, Ђурађ Јакшић, Јован Лазаров, др Иван Стијеповић, Ђорђе Милићевић, Ненад Боровић, Душан Јаковљев, проф. др Павле Будаков, Борислав Новаковић,Ивана Зечевић, др Предраг Матејин, Илија Маравић, Милан Ћук, Миленко Јованов, Александар Ђедовац и Снежана Седлар и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга Aутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“, 28 гласова „против“ и 2 „уздржана“ гласа, донела Покрајинску скупштинску одлуку о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга Aутономне покрајине Војводине.
Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу rебаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“, 30 гласова „против“ и 2 „уздржана“ гласа, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧЕЛА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке Амандман је поднела посланик Ивана Зечевић.
Амандман је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила Амандман посланика Иване Зечевић.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и Амандман претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да одбије Амандман.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и Амандман претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Амандман посланика Иване Зечевић правно могућ, а да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом и предложио Скупштини да донесе Покрајинску скупштинску одлуку са техничком исправком наведеном у извештају одбора.
Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Председавајући је отворио претрес.
Посланик Ивана Зечевић образложила је поднети Амандман.
У претресу су учествовали: Светлана Козић, Михаљ Њилаш, Ивана Зечевић, Александар Јовановић, Милан Ћук, Ђурађ Јакшић и Зорица Дамјановић.
Председавајући је одузео реч посланику Милану Ћуку.
Председавајући је закључио претрес.
Посланик Ивана Зечевић остaла је при поднетом Амандману.
Председавајући је ставио на гласање Амандман  посланика Иване Зечевић.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман  посланика Иване Зечевић.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места са исправком.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и десет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места.
Председавајући је, у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду, обавестио Скупштину да ће се наставити са радом на седници и после 19,00 часова, док се на заврши рад по Дневном реду.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА;
Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за омладину и спорт и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе који сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поднео је Владимир Батез, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за спорт и омладину.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Дејан Чапо, Немања Шарчевић, Горан Гонђа и Ђурађ Јакшић, Стојанка Лекић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласа „за“  донела Покрајинску скупштинску одлуку о додели годишњег признања у области спорта.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА СПОРТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2016-2018. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму развоја спорта у Аутономној покрајини Војводини за период 2016-2018. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије и предложили су Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Члан Одбора за омладину и спорт, Немања Шарчевић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Предлог у складу са правним системом.
Уводно излагање поднео је Владимир Батез, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за спорт и омладину.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Немања Шарчевић, Арон Чонка, др Иван Стијеповић, Владимир Батез, Ласло Кормањош, Борислав Новаковић, проф. др Павле Будаков, Стојанка Лекић, Горан Гонђа, Александар Зеленски, Сања Жигић, Ђурађ Јакшић и Александар Ђедовац.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму развоја спорта у Аутономној покрајини Војводини за период 2016-2018. године на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласа „за“ и два гласа „уздржана“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја спорта у Аутономној покрајини Војводини за период 2016-2018. године.

Председавајући је одредио паузу у 20,25 часова до 20,40 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 87 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.
Наставило се са радом по тачкама Дневног реда.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2016. годину у периоду јануар – септембар 2016. године.
Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке предходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Уводно излагање поднеће Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Александра Ђанковић, Ђурађ Јакшић, Јован Лазаров, Светлана Козић, Гордана Козловачки и Милан Ћук.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2016. годину у периоду јануар – септембар 2016. године на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“, шест гласова „против“ и пет гласова „уздржаних“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2016. годину у периоду јануар – септембар 2016. године.


8. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ;

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад доставило је Скупштини Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2015. годину, на разматрање.
Годишњи извештај достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Арон Чонка, Светлана Козић, Ненад Боровић, Радослав Стриковић, Јелена Делић и Љубодраг Мишчевић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2015. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и четири гласа „против“ и шест „уздржаних“ гласова прихватила Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2015. годину.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Председавајући је обавестио Скупштину, да је члан Одбора за питања уставно – правног положаја Покрајине биран из реда истакнутих научних и стручних радника, проф. др Зоран Павловић, поднео оставку на то место, због избора на функцију Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Председавајући је предложио да се Предлог одлуке, који вам је достављен посланицима, допуни да је проф. др Зорану Павловићу престала функција члана Одбора за питање уставно-правног положаја Покрајине.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине са допуном на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио Скупштину да је на Шестој седници Скупштине АП Војводине, усмено, посланичко питање поставио је посланик Ненад Боровић, члану покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доставио је Скупштини Одговор на посланичко питање посланика Ненада Боровића, који је достављен посланицима.
У складу са чланом 205. став 5 Пословника о раду Скупштине, посланичко питање, у писаном облику, поставили су посланици: Арон Чонка, Светлана Козић, Катица Бенгин и Злата Ђерић.
Покрајинска влада доставила је Скупштини Одговор на посланичко питање посланика Арона Чонке, који је достављен посланицима.
Посланик Арон Чонка је коментарисао одговор Покрајинске владе на његово посланичко питање.

Пошто се нико више није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио Седму седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 22,50 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.