Сазив 2008-2012
Број седнице: 7
Датум одржавања: 22. 12. 2008.
Записник

са Седме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. децембра 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,30 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Синиша Лазић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:мр Томислав Богуновић, Миленко Филиповић, Ненад Иванишевић, др Горан Ивић, Горан Јешић, Влатко Јовићевић, Горан Каурић, Братислав Томић и Јовица Заркула.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине пπ€исуствују чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је проф. др Милијан Поповић, посланик у Скупштини АП Војводине, преминуо 27. новембра 2008. године, и позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом колеги.

Председавајући је констатовао да, на основу члана 80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је проф. др Милијану Поповићу 27. новембра 2008. године, због смрти, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини АП Војводине ће се доставити Покрајинској изборној комисији ради додељивања мандата новом посланику са изборне листе Српске радикалне странке-Томислав Николић.

Председавајући је обавестио посланике да је Седму седницу, због предстојећих празника сазвао за понедељак јер је неопходно размотрити у међувремену пристигле материјале.

Председавајући је посланицима прочитао Образложење Еврорегионалне иницијативе за толеранцију.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записници са Пете седнице Скупштине, одржане 10. октобра 2008. године и са Шесте седнице Скупштине, одржане 14. октобра 2008. године достављени су посланицима уз сазив за Седму седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Пете седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" усвојила записник са Пете седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Шесте седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" усвојила записник са Шесте седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Седму седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине је, на основу члана 132. Пословника Скупштине АП Војводине, повукло из процедуре у Скупштини АП Војводине трећу тачку предложеног дневног реда-Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине".

Председник Извршног већа АП Војводине предложио је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:- Предлог за избор заменика старешина покрајинских органа управе. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 84.став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:- Предлог за именовање председника и заменика председника Покрајинске изборне комисије.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за привреду предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине предложило је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" доставила је Скупштини АП Војводине Информацију о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака на разматрање.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа, председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Извршног већа АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за", 94 гласа "против" и једним уздржаним гласом предлог није усвојила.

Посланик Лазар Марјански предложио је да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Покретање кривичне пријаве против дневног листа „Курир“ из Београда због ширења лажних вести и узнемиравања грађана Војводине.Предлог закључка Лазара Марјанског достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Предлога закључка, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог размотри и без мишљења Извршног већа, председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Извршног већа АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 74 гласа "против" предлог није усвојила.

Посланик Милорад Мирчић јавио се за реч због повреде члана 140. Пословника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је постојање повреде Пословника ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "против" одлучила да не постоји повреда Пословника.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Седму седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

  1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ, KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ZENTA,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ",
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА И ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  5. ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ
  6. ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 17 гласова "против" утврдила дневни ред Седме седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ

Председник Извршног већа АП Војводине, на основу члана 21. став 1. тачка 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине, је доставио Скупштини Предлог за избор заменика старешина покрајинских органа управе на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог за избор Лидије Бикар за заменика покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и два гласа "против" за заменика покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова изабрала Лидију Бикар.

Председацвајући је ставио Предлог за избор Мате Грознице за заменика покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" за заменика за покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине изабрала Мату Грозницу.

Председавајући је изабраним заменицима покрајинских секретара у име Скупштине и у своје лично име најсрдачније честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.

 


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ, KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ZENTA,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Економско-трговинске средње школе у Сенти, Кözgazdasági és Кereskedelmi Кözépiskola Zenta и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је др Золтан Јегеш, покрајински секретар за образовање.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Економско-трговинске средње школе у Сенти, Кözgazdasági és Кereskedelmi Кözépiskola Zenta.

 


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО- ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ"

Републичка агенција за просторно планирање, на основу члана 24. став 4. Закона о планирању и изградњи, доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-Петроварадински рит", на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:Милорад Мирчић, Маријана Четојевић, Миливој Петровић, Лазар Марјански, Саша Сантовац, Душанка Сремачки, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство и др Слободан Пузовић, покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-Петроварадински рит".


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА И ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о платама лица која бира и именује Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за административна и мандатно –имунитетска питања.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о платама лица која бира и именује Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ

Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије доставило је Скупштини АП Војводине Захтев за утврђивање Предлога кандидата за именовање члана и заменика члана делегације из Аутономне Покрајине Војводине у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе.

Захтев министарства је достављен Одбору за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу.Одбор је доставио Скупштини Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације из Аутономне Покрајине Војводине у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе на разматрање.

Додатно образложење Предлога дала је Маја Седларевић, председница Одбора за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог кандидата на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" утврдила Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, који ће се доставити Министарству за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Председник Скупштине АП Војводине је, на основу члана 16. Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, доставио Скупштини Предлог за именовање председника и заменика председника Покрајинске изборне комисије на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић и Милан Ђукић. Председавајући је ставио Предлог за именовање на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" именовала Зденку Стакић, за председника Покрајинске изборне комисије и Ненада Симовића, за заменика председника Покрајинске изборне комисије.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за привреду, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу Горана Васића за директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 13,17 часова.