Сазив 2016-2020
Број седнице: 13
Датум одржавања: 16. 06. 2017.
Записник

са 13. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 16.јуна 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,08 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 104 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Дарко Бађок, Јелена Балашевић, Амир Бислими, мр фарм. Драгана Ђурић Булатовић, Зорица Дамјановић, Душан Јаковљев, Урош Кандић, Гордана Козловачки, Драгомир Лалић, Горан Пауновић, Мирослав Родић, др Татиана Вујачић, Саша Шућуровић, Милан Тодоровић и Ана Томанова Маканова.

Председавајући је, у складу са чланом 81. Пословника о раду Скупштине, обавестио посланике да је седницу сазвао за петак, због ранијих преузетих обавеза.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 12. седнице Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и девет гласова „против“, усвојила Записник са 12. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да га је заменик председника Посланичке групе“ДС - ДСХВ“, у складу са чланом 38. Пословника о раду Скупштине, обавестио да је Посланичка група“ДС - ДСХВ“ за свог председника изабрала посланика Горана Пауновића.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Ђурађ Јакшић, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (једно питање); 2. Посланица Ивана Зечевић, Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину (једно питање); 3. Посланик Данијел Радић, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство (једно питање); 4. Посланик Ивица Миланков, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање); 5. Посланица Сандра Ристић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање);6. Посланик Ивана Зечевић, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство (једно питање).

Председавајући је обавестио посланике да му је председник Покрајинске владе доставио обавештења у којима је наведено да питања која су му поставили посланици Ивица Миланков и Сандра Ристић нису у надлежности Покрајинске владе, те у вези са тим неће добити одговор на постављена питања.

Покрајински секретар за здравство доставио је обавештење председнику Скупштине у ком је наведено да постављено питањe посланика Иване Зечевић није у надлежности Покрајинске владе, те у вези са тим неће добити одговор на постављено питање.

Затим се прешло на питања посланика.

Посланик Ђурађ Јакшић је поставио питање Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, који је усмено одговорио на питање и на потпитање посланика.

Посланик Ивана Зечевић, поставила је питање, Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину, који је усмено одговорио на питање и потпитање посланика.

Посланик Данијел Радић, поставиo је питање, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство ,који је усмено одговорио на питање посланика.

Посланик Немања Шарчевић се обратио председнику Скупштине сматрајући да је дошло до повредe чл. 197 и 198. Пословника о раду Скупштине јер није добио одговор на питање које је упутио Покрајинској влади, нити је добио право да постави то питање пред скупштинском говорницом. Председавајући је замолио посланика да, уколико је могуће, питање постави на крају седнице.

Пошто је се завршило са питањима посланика, прешло се на утврђивање Дневног реда 13. седнице Скупштине. На предлог председавајућег утврђен је кворум.Председавајући је констатовао да седници присуствује 91 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 13.седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и шест гласова „против“предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на 13. седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 78 гласова „за“ и 10 гласова „против“, утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;
  8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;
  9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
  10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА;
  11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;
  12. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;
  13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;
  14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 2-8 утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“, са 15 гласова „против“ и једним „уздржаним„ гласом предлог усвојила.

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 13 и 14. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 16 гласова „против“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Арон Чонка, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Александра Ђанковић, Јован Лазаров, Светлана Козић, Ивана Зечевић, Милан Ћук, Немања Шарчевић и Игор Мировић, председник Покрајинске владе,

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

Председавајући је Предлог покрајинске скупштинске одлуке ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 72 гласа “за“ и 22 гласа “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.


Пошто је спојен претрес по тачкама 2-8 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада је утврдила:

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Покрајинска влада је, на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, утврдила амандманe (I-V) и доставила их Скупштини. Амандмани Покрајинске владе, у смислу члана 151. Пословника о раду, постају саставни део предлога акта и о њима се одвојено не гласа.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је размотрила амандмане и предложила Скупштини да их одбије.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане посланика на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета и Мишљење Покрајинске владе по амандманима претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке, а да одбије амандмане посланика.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане посланика на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета и Мишљење Покрајинске владе по амандманима претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом, а да су амандмани посланика на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, правно могући.

Посланик Ђурађ Јакшић је у складу са чланом 90. став 3 Пословника о раду Скупштине предложио, пошто је спојен претрес по тачкама из области пољопривреде са Предлогом Покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, да се одреди друго време излагања посланика и то за председника, односно представника посланичке групе у трајању од 15 минута а излагање за посланике у трајању од 10 минута. Председавајући је предлог посланика Ђурађа Јакшића ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 65 гласова „против“предлог није усвојила.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, Скупштини се обратио председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 158. став 1, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о предлогу ребаланса буџета претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и претрес по тачкама 3-8 Дневног реда.

Председавајући је одредио паузу од 14,32 до 15,37 часова.Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 78 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Након паузе, у претресу су учествовали: Илона Пелт, Светлана Козић, мр Арсен Курјачки, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Радослав Стриковић, Јован Лазаров, Миленко Јованов, др Иван Стијеповић, Арон Чонка, Мирослав Васин, Милан Ћук, Сретен Јовановић, Стојанка Лекић, Матија Ковач, Дејан Максимовић, Ивица Миланков, проф. др Павле Будаков, Драгана Милошевић, Љубодраг Мишчевић, Ивана Зечевић, Горан Гонђа, Илија Маравић, Нада Мандић, Немања Шарчевић, Александар Ђедовац, Јелена Јовановић, Војислав Кулачанин, Саша Левнајић, мр Милица Кирћански, Данијел Радић, Милорад Лемић, Јелена Делић, др Предраг Матејин, мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је, у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду Скупштине обавестио Скупштину да ће Скупштина наставити са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по тачкама утврђеног Дневног реда.

Председавајући је отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

На члан 3. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднето је III амандмана.

На члан 8. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднето је X амандмана.

У складу са чланом 148. став 3. и 4. Пословника о раду Скупштине подносилац амандмана има право да образложи амандман у трајању до два минута. Ако је амандман поднело више посланика право да га образложи има представник подносилаца амандмана, а уколико он није назначен, представник подносиоца је први потписани посланик.

Посланик Ненад Боровић је образложио поднете амандмане.

Посланик Ђурађ Јакшић је образложио Амандман који је поднео са послаником Војиславом Кулачином на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Немања Шарчевић је образложио Амандман који је поднеo са послаником Данијелом Радићем на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Ивана Зечевић је образложила амандмане (I-II) којe је поднела са послаником Драганом Стјепановићем на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Ћук Милан је образложио Амандман који је поднео са послаником Јеленом Делић на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Ивана Зечевић је образложила Амандман који је поднела са послаником Смиљаном Гламочанин Варгом на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Драгана Стјепановића је образложио Амандман који је поднео са послаником Јеленом Делић на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Данијел Радић је образложи Амандман који је поднео са послаником Војиславом Кулачанином на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Ћук Милан је образложио Амандман који је поднео са послаником Немањом Шарчевићем на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Посланик Ђурађ Јакшић је образложио Амандман који је поднео са послаником Смиљаном Гламочанин Варгом на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Председавајући је закључио претрес у појединостима.

Посланици Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Немања Шарчевић, Ивана Зечевић, Милан Ћук, Војислав Кулачанин и Драган Стјепановић остали су при амандманима које су поднели на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Затим се прешло на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 19 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 20 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 20 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ћук Милана и Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Ћук Милана и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Смиљане Гламочанин Варге. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман Иване Зечевић и Смиљане Гламочанин Варге.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Драгана Стјепановића и Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Драгана Стјепановића и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Војислава Кулачанина и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Војислава Кулачанина и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ћук Милана и Немање Шарчевића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Ћук Милана и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ђурађа Јакишића и Смиљане Гламочанин Варге. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Ђурађа Јакишића и Смиљане Гламочанин Варге.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Драгана Стјепановића који је поднет на члан 8. раздео 24 Предлога. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Иване Зечевић и Драгана Стјепановића који је поднет на члан 8. раздео 24 Предлога.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Ђурађа Јакшића и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Немање Шарчевића и Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Немање Шарчевића и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Драгана Стјепановића који је поднет на члан 8. раздео 25 Предлога. . Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман Иване Зечевић и Драгана Стјепановића који је поднет на члан 8. раздео 25 Предлога.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду Скупштине , о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 70 гласова „за“ и 21 гласом „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 20 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку o измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 16 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку o изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017.годину

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 16 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 15 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 19 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 15 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Мирослав Васин и Ђурађ Јакшић

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 11 гласова“против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О OБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Арон Чонка, Мирослав Васин, Весна Прћић и Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 11 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмане је поднео посланик Ненад Боровић (I-VII).

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није доставила мишљење поводом амандмана.

Ускладу са чланом 149. став 3. Пословника о раду, председавајући је ставио на гласање предлог да се наведени амандмани размотре без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова „за“ и четири гласа „против“ предлог усвојила.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, у предложеном тексту.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом и да су амандмани правно могући.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Александар Зеленски, Ивана Зечевић, Зоран Вранешевић, Снежана Седлар, Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Посланик Ненад Боровић је образложио поднете амандмане.

Председавајући је закључио претрес. Посланик Ненад Боровић је остао при поднетим амандманима, те је Скупштина прешла на изјашњавање поводом њих.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“, 66 гласова“против“ и једним „уздржаним“ гласом одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 67 гласова“против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 67 гласова“против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 67 гласова“против“ одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ненада Боровића. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 67 гласова“против“ одбила Амандман V посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ненада Боровића. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 67 гласова“против“ одбила Амандман VI посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ненада Боровића. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 66 гласова“против“ одбила Амандман VII посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 13 гласова“против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.


12. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је, на основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману поднео Скупштини Аутономне покрајине Војводине Предлог за избор заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова и Предлог за избор заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета, на разматрање.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Горан Гонђа. Пошто није више било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

На основу члана 8. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, заменике бира Скупштина већином гласова укупног броја посланика. (61)

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова изабере Снежана Кнежевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 69 гласова „за“, четири гласa „против“ и једним „уздржаним“ гласом за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова изабрала Снежану Кнежевић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета изабере Милан Дакић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика и то са 68 гласова „за“ и пет гласова „против“ за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета изабрала Милана Дакића.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, заменици полажу заклетву пред Скупштином, што су они и учинили. Председавајући је честитао новоизабраним заменицима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и пожелео им је успешан рад.

Пошто је спојен претрес по тачкама 13. и 14., прешло се на рад по тим тачкама.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду, са техничком исправком на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Иван Стијеповић

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 12 гласова „против“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 14 гласова „против“донела Одлуку о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице доставио је Скупштини одговор на посланичко питање посланика Арона Чонке. Посланик Арон Чонка, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, прокоментарисао је одговор и поставио допунско на које му је усмено одговорио Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Посланица Катица Бенгин указала је председавајућем да није добила Одговор на посланичко питање које је упутила, још у децембру 2016. године ,Предрагу Вулетићу,покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 13. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 23,10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.