Сазив 2016-2020
Број седнице: 20
Датум одржавања: 29. 03. 2018.
Записник

са 20. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 29. марта 2018. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,12 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 111 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Амир Бислими, Урош Кандић, Дејан Максимовић, Весна Прћић, мр Маја Седларевић, Марко Каранфиловић, Радослав Стриковић, Милан Тодоровић.

Председавајући је подсетио посланике да су уз сазив за 20. седницу достављени и записници са 18. и 19. седнице Скупштине, које су одржане 06. и 16. марта 2018. године.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 18. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“ усвојила Записник са 18. седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 19. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“ усвојила Записник са 19. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је Извештај ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 90 гласова „за“, усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Марку Шијану из Зрењанина са коалиционе Изборне листе „Александар Вучић- Србија побеђује“.

Председавајући је обавестио посланике да су Скупштини Аутономне покрајине Војводине поднели оставке: Љубомир Апро, на функцију члана Савета Правног факултета у Новом Саду и Здравко Јелушић, на функцију члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду, те им је на тај начин престала функција.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Председник је обавестио посланике да је посланик Александар Зеленски, добио писани Одговор од Огњена Бјелића, члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, на питање које је поставио на 17. седници Скупштине.

Председник је обавестио посланике да су, према редоследу пристизања, питања за 17. седницу, а који због истека времена за постављање питања, питања нису усмено поставили посланици:

1. Посланик Ненад Боровић, Смиљки Јовановић, чланици Покрајинске владе и покрајинској секретарки за финансије. (једно питање),

2. Посланик Данијел Радић, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (два питања). Члан Покрајинске владе доставио је посланику писане одговоре. С обзиром да је у међувремену господину Штаткићу престала функција члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, председник је обавестио посланике да ће усмено на питања посланика одговорити Драгана Милошевић, покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

3. Посланик Немања Шарчевић, мр Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање). Члан Покрајинске владе доставио је посланику писани одговор.

Према редоследу пристизања, питања су још поставили и:

1. Посланик Александар Зеленски, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (два питања).

2. Посланик Ненад Боровић, мр Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање). Члан Покрајинске владе доставио је посланику писани одговор.

3. Посланица Светлана Козић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе(једно питање). Председник Покрајинске владе, Игор Мировић, доставио је обавештење председнику Скупштине у коме је наведено да питање посланице Светлане Козић није у надлежности Покрајинске владе, те у вези са тим није добила усмени одговор на питање. Посланици је одговор Покрајинске владе достављен 14. марта 2018. године.

Председник је обавестио посланике да је посланик Александар Зеленски, добио писани Одговор од Огњена Бјелића, члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, на питање које је поставио на 17. седници Скупштине. Посланик је на седници затражио усмено образложење одговора, што је покрајински секретар и учинио. Посланик Александар Зеленски поставио је потпитање, али покрајински секретар није усмено одговорио.

Посланик Ненад Боровић поставио је питање, Смиљки Јовановић, чланици Покрајинске владе и покрајинској секретарки за финансије. Покрајинска секретарка усмено је одговорила на питање посланика. Посланик је поставио потпитање на које је добио усмени одговор. Посланик није желео да коментарише одговор.

Посланик Данијел Радић, је члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама поставио два питања.

На прво постављено питање добио је усмени одговор од покрајинске секретарке. Посланик је коментарисао одговор.

На друго постављено питање посланик Данијел Радић добио је усмени одговор од покрајинске секретарке. Посланик је коментарисао одговор.

Посланик Немања Шарчевић поставио је питање, мр Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Члан Покрајинске владе је усмено одговорио на питање посланика. Посланик је коментарисао одговор.

Посланик Александар Зеленски, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине поставио је два питања.

На постављена питања посланик Александар Зеленски добио је одговоре од покрајинског секретара и коментарисао их. Потпитања није било.

Посланик Ненад Боровић одустао је од питања које је поставио мр Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 78 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за безбедност је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога покрајинских скупштинских одлука чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА –ОМБУДСМАНА ЗА 2017. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 81 гласом „за“ и шест гласова „против“, утврдила Дневни ред 20. седнице Скупштине АП Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1-3 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ и 11 гласова „против“, предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 5-7 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и 10 гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе „Александар Вучић - Србија побеђује“, у складу са чланом 38. ст. 2 и 4 Пословника о раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Марко Шијан, приступио Посланичкој групи „Александар Вучић - Србија побеђује“.


Пошто је спојен претрес по тачкама 1-3 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, амандмане je поднео посланик Ненад Боровић (I-X).

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe o Ребалансу буџета и амандмане Ненада Боровића претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да одбије амандмане посланика Ненада Боровића.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије, Одбор за пољопривреду и Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за пољопривреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане посланика Ненада Боровића претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом, а да су амандмани посланика Ненада Боровића правно могући.

Посланик Ђурађ Јакшић предложио је да се, због спајања претреса, продужи време излагања на српском језику са пет на десет минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе са десет на 15 минута.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 27 гласова „за“, 70 гласова „против“ и једним уздржаним гласом предлог није прихватила.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Скупштини се обратио председник Покрајинске владе, Игор Мировић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, Предлога покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода и Предлога покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину поднела је Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

На основу члана 158. став 1, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о предлогу ребаланса буџета претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и претрес по тачкама 2 и 3 Дневног реда.

У претресу су учествовали: др Бојан Баги, Александар Зеленски, Арон Чонка, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, проф. др Павле Будаков, Јован Лазаров, Лајош Паћи, Горан Пауновић, Саша Шућуровић, Ивана Зечевић, Горан Гонђа и Љубодраг Мишчевић.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14 до 15,10 часова.

Након паузе, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 81 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку претреса учествовали су: Сандра Ристић, Милан Ћук, Драгана Потпара, Предраг Гинцуљ, Александар Јовановић, Драган Стјепановић, Илија Маравић, Роберт Колар, Миа Страјин, Немања Шарчевић, др Предраг Матејин, Данијел Радић, Александар Ђедовац, Војислав Кулачанин, Милорад Лемић, Ивица Миланков и Милан Влаисављевић.

Председавајући је закључио претрес у начелу и претрес по тачкама 2. и 3. Дневног реда.

Председавајући је отворио претрес у појединостима поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

На члан 1. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднет је један Амандман.

На члан 2. поднет је један Амандман.

На члан 3. поднето је шест амандмана.

На члан 9. поднето је два амандмана.

Посланик Ненад Боровић образложио је амандмане (I-X) које је поднеo на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес у појединостима.

Посланик Ненад Боровић остао је при поднетим амандманима.

Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 15 гласова „за“ и 75 гласова „против“, одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 13 гласова „за“ и 74 гласа „против“, одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 13 гласова „за“ и 73 гласа „против“, одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 14 гласова „за“ и 75 гласова „против“, одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 12 гласова „за“ и 74 гласа „против“, одбила Амандман V посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 14 гласова „за“ и 74 гласа „против“, одбила Амандман VI посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 14 гласова „за“ и 73 гласа „против“, одбила Амандман VII посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 14 гласова „за“ и 72 гласа „против“, одбила Амандман VIII посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 14 гласова „за“ и 70 гласова „против“, одбила Амандман IX посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Ненада Боровића.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 14 гласова „за“ и 73 гласа „против“, одбила Амандман X посланика Ненада Боровића.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“, 20 гласова „против“ и три гласа „уздржан“, већином гласова од укупног броја посланика, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода на гласање на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“, 20 гласова „против“ и три гласа „уздржан“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“, 18 гласова „против“ и три гласа „уздржан“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.


4. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2017. ГОДИНУ;

Покрајински заштитник грађана-омбудсман доставио је Скупштини Годишњи извештај за 2017. годину на разматрање.

Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана претходно су размотрили Одбор за националну равноправност, Одбор за буџет и финансије, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за културу и јавно информисање, Одбор за равноправност полова, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за представке и предлоге.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, проф. др Зоран Павловић, додатно је образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Чонка Арон, Ана Томанова Маканова, Јовановић Александар, Смиљана Гламочанин Варга, Лалић Драгомир и Снежана Седлар.

Председавајући је обавестио Скупштину, да ће, на основу члана 81. став 4. Пословника о раду, Скупштина наставити са радом док се не заврши рад по Дневном реду.

У наставку, у претресу су учествовали: Катица Бенгин, Гордана Козловачки, Сандра Ристић, Немања Шарчевић, Горан Гонђа, Стојанка Лекић, Александар Зеленски, Јелена Јовановић, Ђурађ Јакшић, мр Мирослав Шпановић и проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.

Председавајући је закључио претрес и констатовао да се Скупштина, разматрајући Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2017. годину , упознала са радом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2017. годину.


Пошто је спојен претрес по тачкама 5. до 7. прелазимо на рад по тим тачкама.

Председник Скупштине поднео је Скупштини:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ и

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ на разматрање и доношење.

На предлог Посланичке групе „Александар Вучић- Србија побеђује“, а након потврђивања мандата посланику на почетку седнице, председник је предложио допуну Предлога одлуке која је достављена посланицима и то: да се у Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине изабере Марко Шијан уместо Јоване Меденице и у Одбор за културу и јавно информисање изабере Марко Шијан уместо Драгане Милошевић.

Одбор за безбедност утврдио је:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Представник предлагача Предлога одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност, мр Мирослав Шпановић, образложио је предлог.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 86 гласова „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 86 гласова „за“ и једним гласом „против“ донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 86 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председник је констатовао да су, у складу са чланом 205. став 5 Пословника о раду Скупштине, посланичка питања, у писаном облику, између две седнице, поставили посланици:

1. Злата Ђерић, покрајинском секретару за здравство. Одговор на питање достављен је посланицима. У тренутку прозивања посланика да ли жели, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, да прокоментарише Одговор на питање или да постави допунско питање, посланица није била у сали.

2. Арон Чонка покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Одговор на питање достављен је посланицима. Посланик Арон Чонка поставио је допунско питање, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине. Посланик Арон Чонка, одговор ће добити у писаној форми.

Председник је констатовао да су, на 18. седници Скупштине АП Војводине која је одржана 06. марта 2018. године, у делу седнице након исцрпљеног Дневног реда, посланичка питања, у смислу члана 205. Пословника о раду Скупштине, поставили:

1. Александар Зеленски, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор на питање достављен је посланицима. Посланик Александар Зеленски се захвалио председнику Покрајинске владе на одговору.

2. Данијел Радић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор на питање достављен је посланицима. У тренутку прозивања посланика да ли жели, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, да прокоментарише Одговор на питање или да постави допунско питање, посланик није био у сали.

3. Ђурађ Јакшић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор на питање достављен је посланицима. У тренутку прозивања посланика да ли жели, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, да прокоментарише Одговор на питање или да постави допунско питање, посланик није био у сали.

Пошто се нико није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 20. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 19,17 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.