Saziv 2016-2020
Broj sednice: 23
Datum održavanja: 19. 06. 2018.
Zapisnik

sa 23. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), održane 19. juna 2018. godine u Velikoj sali Skupštine. Sednica je počela u 10,09 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 107 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Gavra Avramov, Jelena Balašević, Amir Bislimi,Branislava Jeftić, Uroš Kandić, Dejan Maksimović, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Laura Rajnović Evetović, mr Maja Sedlarević, Marko Karanfilović, Radoslav Striković i Milan Todorović.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 75 poslanika što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje Zapisnika.Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 22. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 22. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dr Nebojša Kuzmanović, dana 15. juna 2018. godine, Skupštini, podneo ostavku na funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, zbog prelaska na drugu dužnost. Predsedavajući je konstatovao da je dr Nebojši Kuzmanoviću prestala funkcija zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama sa 15. junom 2018. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

Takođe, predsedavajući je obavestio poslanike da je Skupštini AP Vojvodine dostavljeno Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije kojim je utvrđeno da prof. dr Sanja Podunavac – Kuzmanović obavlja funkciju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu, bez saglasnosti Agencije i konstatovano da joj funkcija člana Saveta prestaje po sili zakona. Predsedavajući je konstatovao da prof. dr Sanji Kuzmanović - Podunavac prestaje funkcija člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu Skupštine ( u daljem tekstu: Poslovnik o radu) prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Poslanik Aleksandar Zelenski je, na sednici održanoj 31. maja 2018. godine, postavio pitanje Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Pokrajinski sekretar je, u skladu sa članom 201. stav 3 Poslovnika o radu, usmeno obrazložio razlog zbog koga će poslanik dobiti pisani odgovor. Pokrajinski sekretar je poslaniku dostavio pisani dgovor. U skladu sa članom 201. st. 3. i 4. Poslovnika o radu, pokrajinski sekretar je usmeno obrazložio pisani odgovor,koji je prokomentarisao poslanik Aleksandar Zelenski.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su, prema redosledu pristizanja, pitanja za 23. sednicu postavili:

1. Poslanik Nemanja Šarčević, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje). Predsednik Pokrajinske vlade je dana 18. juna 2018. godine, dostavio poslaniku pisani odgovor.

2. Poslanik Nemanja Šarčević, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice (jedno pitanje).

3. Poslanik Danijel Radić, Dragani Milošević, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade je dana 18. juna 2018. godine, dostavio poslaniku pisani odgovor. Poslaniku je odgovor dostavljen.

Poslanik Nemanja Šarčević postavio je pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade, koji u trenutku postavljanja pitanja nije bio prisutan u sali, te poslanik nije dobio usmeni odgovor.

Poslanik Nemanja Šarčević postavio je pitanje, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Nemanja Šarčević je postavio potpitanje na koje je pokrajinski sekretar usmeno odgovorio. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

Poslanik Danijel Radić postavio je pitanje Dragani Milošević, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorila na pitanje. U skladu sa članom 103. Poslovnika o radu Skupštine, poslaniku Danijelu Radiću je oduzeta reč, te poslanik nije postavio potpitanje.

Pošto su iscrpljena pitanja poslanika da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 91 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 23. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i dva glasa „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UTVRĐIVANjU I SVEČANOM OBELEŽAVANjU DATUMA OD POKRAJINSKOG ZNAČAJA. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za omladinu i sport, nakon razmatranja Izveštaja Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2016. I 2017. GODINU. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost akata čije se razmatranje predlaže na 23. sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 23. sednice Skupštine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila sa 69 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“ sledeći

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UTVRĐIVANjU I SVEČANOM OBELEŽAVANjU DATUMA OD POKRAJINSKOG ZNAČAJA;
  2. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU VOJVODSTVA LUBUŠ (REPUBLIKA POLjSKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2016. I 2017. GODINU;
  8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa po tačkama 3-6 utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 73 glasa „za“ i 14 glasova „protiv“ Skupština predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UTVRĐIVANjU I SVEČANOM OBELEŽAVANjU DATUMA OD POKRAJINSKOG ZNAČAJA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o utvrđivanju i svečanom obeležavanju datuma od pokrajinskog značaja i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke poslanik Bojan Kostreš podneo je amanadmane I-II.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmane i Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, a da su amandmani poslanika Bojana Kostreša pravno mogući.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podnela je Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Ištvan Pastor, Aron Čonka, Goran Paunović, Bojan Kostreš, Đurađ Jakšić, prof, dr Pavle Budakov i Milenko Jovanov, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, a od poslanika: Ivan Stijepović, Miroslav Vasin, Branislav Bogaroški, Ivana Zečević, Goran Gonđa, Ana Tomanova Makanova, Pavel Surovi, Svetlana Kozić, Robert Kolar, Smiljana Glamočanin Varga, Gizela Crkvenjakov, Jelena Jovanović, Aleksandar Jovanović i Stojanka Lekić.

Nakon izlaganja poslanika, a pre zaključenja pretresa poslanik Bojan Kostreš obrazložio je amndmane I-II koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke. Poslanik Bojan Kostreš je ostao pri podnetim amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Amandman I poslanika Bojana Kostreša. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 18 glasova „za“ i 80 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Bojana Kostreša.

Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Bojana Kostreša na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 81 glasom „protiv“ odbila Amandman II poslanika Bojana Kostreša.

Pošto su se poslanici izjasnili o podnetim amandmanima, predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i 23 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o utvrđivanju i svečanom obeležavanju datuma od pokrajinskog značaja.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU VOJVODSTVA LUBUŠ (REPUBLIKA POLjSKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog sporazuma o saradnji između Vojvodstva Lubuš (Republika Poljska) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje. Na Predlog sporazuma o saradnji sa Predlogom zaključaka, Pokrajinska vlada utvrdila je tehničku ispravku koja je postala sastavni deo Predloga.

Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri Predlog sporazuma i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje povodom Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Aleksandar Jovanović,Smiljana Glamočanin Varga, prof. dr Branislava Belić i Dmitar Stanišić.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,00 do 15,10 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao je da sednici Skupštine prisustvuje 70 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku pretresa su učestvovali poslanici: Aleksandar Zelenski, Nemanja Šarčević, Goran Gonđa, Svetlana Kozić i Jovana Medenica.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“ razmotrila Predlog sporazuma o saradnji između Vojvodstva Lubuš (Republika Poljska) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i donela Zaključke.


Pošto je spojen pretres po tačkama 3-6, prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, podneto je 69 amanadmana. Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane i Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke, a da odbije amandmane poslanika.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede, prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane i Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, da su amandmani pravno mogući, osim amandmana LI, LVIII i LXII. U izveštaju Odbora konstatovano je da su amandmani XXVII i LVI koje su podneli Nemanja Šarčević i Smiljana Glamočanin Varga istovetne sadržine.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je mr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U skladu sa članom 90. Poslovnika o radu Skupštine predsedavajući je predložio da se povodom ovih tačaka razmatranja odredi drugo vreme izlaganja i to da se vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe ograniči na pet minuta, a vreme izlaganja poslanika ograniči na tri minuta. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Na osnovu člana 158. stav 1, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu , o predlogu rebalansa budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i pretres po tačkama 4-6 Dnevnog reda. U pretresu su učestvovali , od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Ilona Pelt, Aron Čonka, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Goran Paunović, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov, mr Vuk V. Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Poslanici Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine su, nakon izlaganja poslanika Branislava Bogaroškog, napustili sednicu Skupštine.

Poslanici Poslničke grupe „DS-DSHV“ su, nakon izlaganja poslanika Gorana Paunovića, napustili sednicu Skupštine.

Predsedavajući je odredio pauzu od 17,00 do 17,14 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 74 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku pretresa su učestvovali poslanici: Aleksandar Zelenski, dr Bojan Bagi, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Svetlana Kozić, Paći Lajoš, Ivana Zečević, Nada Milanović, Zorica Damjanović, Danijel Radić, Miroslav Rodić, Katica Bengin.

Poslanica Svetlana Kozić je, nakon izlaganja, napustila sednicu Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike, da u skladu sa članom 81. stav 4 Poslovnika o radu , Skupština će nastaviti sa radom i posle 19,00 časova , dok se ne završi rad po utvrđenom Dnevnom redu.

U nastavku pretresa su učestvovali poslanici: Nemanja Šarčević, Dragan Stjepanović, Matija Kovač, Ivica Milankov, Darko Bađok,dr Rajko Mijović, Jelena Delić, Slađana Jovanović, Vojislav Kulačanin i Milan Vlaisavljević.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres u načelu i pretres po tačkama 4-6.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Na član 3. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podneto je dva amandmana.

Na član 9. podneto je 67 amandmana.

Poslanik Danijel Radić obrazložio je amandmane (VI, XVII, XXXVIII, XXIV, XLIX i LIX) koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Na zahtev poslanika Ivice Milankova utvrđen je kvorum i predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 72 poslanika.

Poslanik Smiljana Glamočanin Varga je obrazložila amandmane (XXIII, XV, LXII, LXIII, LVIII, XXXIV i IV) koje je podnela na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta. Poslanik Ivana Zečević je obrazložila amandmane (XXXII, III, XIX, XIII, XXVI, L i LVII) koje je podnela na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta. Poslanik Vojislav Kulačanin je obrazložio amandmane (IX, XXIX, XLI i LI) koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta. Poslanik Milan Ćuk je obrazložio amandmane (XXXIII, XX, LIII, XL, LX, XII, VII i XXV) koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta. Poslanik Đurađ Jakšić je obrazložio amandmane (XXXV, XXXIX, I, LXIII, XXI, XIV, XLVI i LV) koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Na zahtev poslanika Dragana Stjepanovića utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 64 poslanika.

Poslanik Dragan Stjepanović obrazložio amandmane (LII, XXII, XXXVI, V, LXIV, XVI i XLV) koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.Poslanik Nemanja Šarčević je obrazložio amandmane (XLVIII, II, XXXVII, LXV, XXXI, LIV, XVIII, XI, XXVII i XLIV) i koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.Poslanik Jelena Delić je obrazložila amandmane (XXX, XLVII i X) koje je podnela na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.Poslanik Ivica Milankov je obrazložio amandmane (XLII, VIII, XXVIII i LXI) koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Pošto nije bilo prijavljenih za pretres u pojedinostima, predsedavajući je konstatovao da poslanici koji su podneli amandmane ostaju pri podnetim amandmanima, a zatim je zaključio pretres u pojedinostima.

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 70 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 70 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Danijela Radića i Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Danijela Radića i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XXIII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman XV poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXII poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova“za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXII poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Vojislava Kulačanina i Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa“protiv“ odbila Amandman IX poslanika Vojislava Kulačanina i Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa“protiv“ odbila Amandman III poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIX poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XIX poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXIII poslanika Milana Ćuka i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXIII poslanika Milana Ćuka i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XX poslanika Milana Ćuka i Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XX poslanika Milana Ćuka i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LXII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasova „protiv“ odbila Amandman LXII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLIII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 72 glasova“protiv“ odbila Amandman XLIII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LVIII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasova „protiv“ odbila Amandman LVIII poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXV poslanika Đurađa Jakšića i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa10 glasova „za“ i 73 glasa“protiv“ odbila Amandman XXXV poslanika Đurađa Jakšića i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LIII poslanika Milana Ćuka i Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LIII poslanika Milana Ćuka i Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LII poslanika Dragana Stjepanovića i Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 72 glasova „protiv“ odbila Amandman LII poslanika Dragana Stjepanovića i Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLVIII poslanika Nemanje Šarčevića i Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLVIII poslanika Nemanje Šarčevića i Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIX poslanika Vojislava Kulačanina i Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasova „protiv“ odbila Amandman XXIX poslanika Vojislava Kulačanina i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLI poslanika Vojislava Kulačanina i Smiljane Glamočanin Varga. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLI poslanika Vojislava Kulačanina i Smiljane Glamočanin Varga.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanika Danijela Radića i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa“protiv“ odbila Amandman XVII poslanika Danijela Radića i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nemanje Šarčevića i Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nemanje Šarčevića i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXII poslanika Dragana Stjepanovića i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXII poslanika Dragana Stjepanovića i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXX poslanika Jelene Delić i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXX poslanika Jelene Delić i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXIX poslanika Đurađa Jakšića i Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXIX poslanika Đurađa Jakšića i Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXIV poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXIV poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića i Smiljane Glamočanin Varga. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića i Smiljane Glamočanin Varga.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XL poslanika Milana Ćuka i Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XL poslanika Milana Ćuka i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Ivane Zečević i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XIII poslanika Ivane Zečević i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LX poslanika Milana Ćuka i Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LX poslanika Milana Ćuka i Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXVII poslanika Nemanje Šarčevića i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXVII poslanika Nemanje Šarčevića i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXVIII poslanika Danijela Radića i Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXVIII poslanika Danijela Radića i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LXV poslanika Nemanje Šarčevića i Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LXV poslanika Nemanje Šarčevića i Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LI poslanika Vojislava Kulačanina i Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LI poslanika Vojislava Kulačanina i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXI poslanika Nemanje Šarčevića i Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXI poslanika Nemanje Šarčevića i Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LXIII poslanika Đurađa Jakšića i Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LXIII poslanika Đurađa Jakšića i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLVII poslanika Jelene Delić i Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLVII poslanika Jelene Delić i Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LIV poslanika Nemanje Šarčevića i Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LIV poslanika Nemanje Šarčevića i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVIII poslanika Nemanje Šarčevića i Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XVIII poslanika Nemanje Šarčevića i Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXI poslanika Đurađa Jakšića i Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XXI poslanika Đurađa Jakšića i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanika Đurađa Jakšića i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XIV poslanika Đurađa Jakšića i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „protiv“ i četiri „uzdržana“ glasa odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLII poslanika Ivice Milankova i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLII poslanika Ivice Milankova i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Ivice Milankova i Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Ivice Milankova i Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Milana Ćuka i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XII poslanika Milana Ćuka i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXVIII poslanika Ivice Milankova i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXVIII poslanika Ivice Milankova i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIV poslanika Danijela Radića i Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXIV poslanika Danijela Radića i Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXVI poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman XXVI poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLIX poslanika Danijela Radića i Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLIX poslanika Danijela Radića i Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXVI poslanika Dragana Stjepanovića i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXXVI poslanika Dragana Stjepanovića i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Jelene Delić i Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman X poslanika Jelene Delić i Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Dragana Stjepanovića i Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman V poslanika Dragana Stjepanovića i Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LIX poslanika Danijela Radića i Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LIX poslanika Danijela Radića i Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLVI poslanika Đurađa Jakšića i Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLVI poslanika Đurađa Jakšića i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LXIV poslanika Dragana Stjepanovića i Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LXIV poslanika Dragana Stjepanovića i Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Milana Ćuka i Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Milana Ćuka i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LV poslanika Đurađa Jakšića i Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LV poslanika Đurađa Jakšića i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LXI poslanika Ivice Milankova i Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman LXI poslanika Ivice Milankova i Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXV poslanika Milana Ćuka i Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XXV poslanika Milana Ćuka i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanika Dragana Stjepanovića i Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XVI poslanika Dragana Stjepanovića i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman L poslanika Ivane Zečević i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman L poslanika Ivane Zečević i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLV poslanika Dragana Stjepanovića i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLV poslanika Dragana Stjepanovića i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Nemanje Šarčevića i Smiljane Glamočanin Varga. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XI poslanika Nemanje Šarčevića i Smiljane Glamočanin Varga.

S obzirom da je konstatovano da su Amandmani XXVII i LVI poslanika Nemanje Šarčevića i Smiljane Glamočanin Varga istovetne sadržine, predsedavajući je stavio amandmane na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila amandmane XXVII /LVI poslanika Nemanje Šarčevića i Smiljane Glamočanin Varga.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XLIV poslanika Nemanje Šarčevića i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman XLIV poslanika Nemanje Šarčevića i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman LVII poslanika Ivane Zečević i Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman LVII poslanika Ivane Zečević i Dragana Stjepanovića.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2016. I 2017. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2016. i 2017. godinu na razmatranje i usvajanje

Izveštaj o poslovanju za 2016. i 2017. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.

Izveštaj o poslovanju za 2016. i 2017. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Vladimir Batez,pokrajinski sekretara za sport i omladinu, koji je obrazložio Mišljenje Pokrajinske vlade, od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Laslo Kormanjoš, Nemanja Šarčević, Stojanka Lekić, a od poslanika: Aleksandar Zelenski i Goran Gonđa.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i devet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2016. i 2017. godinu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovao je Đurađ Jakšić, a od poslanika: Aleksandar Zelenski i Milenko Jovanov.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ i jednim glasom „protiv“donela Odluku o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA. Poslanik Zlata Đerić je, dana 28. maja 2018. godine, postavila poslaničko pitanje u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam. Ivan Đoković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam pismeno je odgovorio na pitanje. Poslanik Zlatu Đerić, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu, nije prokomentarisala dostavljen Odgovor jer nije bila u sali.

Na 22. sednici Skupštine koja je održana 31. maja 2018. godine, u delu sednice nakon iscrpljenog Dnevnog reda, poslanička pitanja, u smislu člana 205. Poslovnika o radu Skupštine, postavila je: Katica Bengin, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade pismeno je odgovorio na pitanje, koji je u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu. Poslanik Katica Bengin prokomentarisala je Odgovor i postavila dopunsko pitanje Igoru Mirović, predsedniku Pokrajinske vlade.

Na 22. sednici Skupštine, pitanje je postavio i Nemanja Šarčević, Ivanu Đokoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam pismeno je odgovorio na pitanje, koje, poslanik Nemanja Šarčević, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu, nije prokomentarisao, jer je izjavio da nije dobio pisani Odgovor. (napomena: Odgovor mu je dostavljen putem Službe Skupštine dana 13. juna 2018. godine). Pošto nije bilo više poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 23. sednicu Skupštine u 23,04 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.