Сазив 2016-2020
Број седнице: 26
Датум одржавања: 14. 11. 2018.
Записник

са 26. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 14. и 15. новембра 2018. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,07 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Снежана Седлар, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине 14. новембра 2018. године присуствовало је укупно 107 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Амир Бислими, Душан Јаковљев, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Бојан Костреш, Дејан Максимовић, Марко Марић, Марко Каранфиловић, Радослав Стриковић, Весна Терзин, Милан Тодоровић и Мирослав Шпановић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 76 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 24. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ усвојила Записник са 24. седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 25. (Тематске) седнице –Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“, усвојила Записник са 25. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Дејан Мердановић поднео оставку на место члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.

Председавајући је констатовао да је Дејану Мердановићу престао мандат члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Председавајући је обавестио посланике да је за 24. седницу Скупштине питања која је одржана 18. септембра 2018. године, посланик Данијел Радић, поставио два питања Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе, Игор Мировић, доставио је обавештење председнику Скупштине у коме је наведено да питања посланика Данијела Радића нису у надлежности Покрајинске владе, те у вези са тим неће добити усмене одговоре на питања. Посланику су одговори достављени.

Председавајући је обавестио посланике да је, за седницу, 55 посланика Покрајинској влади поставило укупно 87 питања.

Председавајући је обавестио посланике који су питања поставили доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство, да је покрајински секретар службено одсутан са седнице и да ће на следећој седници Скупштине добити усмене одговоре на питања.

Посланик Александар Зеленски поставио је два питања, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Потпредседник Покрајинске владе усмено је одговорио на питања посланика. Посланик је прокоментарисао одговорe.

Посланик Саша Левнајић поставио је питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе усмено је одговорио на питање посланика. Посланик је поставио потпитање на које му је председник Покрајинске владе одговорио. Посланик је прокоментарисао одговор.

Посланик др Татиана Вујачић поставила је питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе усмено је одговорио на питање посланика.

Посланик Марко Шијан поставио је питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе усмено је одговорио на питање посланика. Посланик је поставио потпитање на које му је председник Покрајинске владе одговорио.

Посланик Матија Ковач поставио је питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе усмено је одговорио на питање посланика. Посланик је поставио потпитање на које му је председник Покрајинске владе одговорио. Посланик је прокоментарисао одговор.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 91 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 26. седнице Скупштине.

Покрајинска влада предложила је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ГОДИНЕ ДО 2022. ГОДИНЕ;

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ;

-ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈЕ АРАД (РУМУНИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА,

-ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

-ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКE ИЗЈАВE О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДЕПАРТМАНА ВАЛ ДОАЗ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице допуни тачком дневног реда -ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и девет гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице допуни тачком дневног реда -ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ГОДИНЕ ДО 2022. ГОДИНЕ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и десет гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице допуни тачком дневног реда - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и десет гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице допуни тачком дневног реда -ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈЕ АРАД (РУМУНИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“, једним гласом „против“ и једним гласом „уздржан“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице допуни тачком дневног реда -ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА,

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и десет гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице допуни тачком дневног реда -ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКE ИЗЈАВE О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДЕПАРТМАНА ВАЛ ДОАЗ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и 12 гласова „против“, предлог усвојила.

Одбор за прописе предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и десет гласова „против“, предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ НАГРАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПОКРАЈИНСКИХ ПРИЗНАЊА;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ГОДИНЕ ДО 2022. ГОДИНЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈЕ АРАД (РУМУНИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 9. ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 10. ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКE ИЗЈАВE О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДЕПАРТМАНА ВАЛ ДОАЗ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 11. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ;
 12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ;
 13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и десет гласова „против“, утврдила Дневни ред 26. седнице Скупштине АП Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за прописе утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог одлуке амандмане су поднели посланици: Ђурађ Јакшић (I-II); Ивана Зечевић (I-III) и Милан Ћук (I-II).

Амандмане је претходно разматрао Одбор за прописе. Одбор сматра да Амандмани I и II посланика Ђурађа Јакшића и Амандман II посланика Милана Ћука нису правно могући, док су Амандмани I-III посланика Иване Зечевић и Амандман I посланика Милана Ћука правно могући.

Одбор за прописе, као овлашћени предлагач Одлуке, није прихватио амандмане посланика и предлаже Скупштини АП Војводине да их одбије.

Представник предлагача, Саша Левнајић, додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Ивана Зечевић, Милан Ћук, др Бојан Баги, Арон Чонка, Горан Пауновић, Миленко Јованов, Роберт Колар, Саша Левнајић, Бранислава Јефтић и Данијел Радић.

Председавајући је одредио паузу у 13,24 часова и одредио наставак рада за четвртак, 15. новембар 2018. године у 9,00 часова.

Након паузе, Скупштина је наставила рад по утврђеном Дневном реду.

Од укупног броја посланика седници Скупштине 15. новембра 2018. године присуствовало је укупно 100 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Амир Бислими, др Жељко Видовић, Предраг Гинцуљ, Душан Јаковљев, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Неђељко Коњокрад, Акош Елвеђи, Бојан Костреш, Дејан Максимовић, Марко Марић, Весна Прћић, Марко Каранфиловић, Радослав Стриковић, Весна Терзин, Милан Тодоровић, Ненад Трбовић, Александар Фаркаш, Арон Чонка и Мирослав Шпановић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 69 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У продужетку, у претресу су учествовали посланици Немања Шарчевић, Дамир Зобеница, Горан Пауновић, Бранислав Богарошки и Борислав Новаковић, Саша Левнајић.

Посланици Ђурађ Јакшић, Ивана Зечевић и Милан Ћук остали су при поднетим амандманима.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман I посланика Иване Зечевић на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са десет гласова „за“ и 65 гласова „против“, одбила Амандман I посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио Амандман I посланика Ђурађа Јакшића на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са десет гласова „за“ и 66 гласова „против“, одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио Амандман II посланика Иване Зечевић на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са десет гласова „за“ и 65 гласова „против“, одбила Амандман II посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио Амандман II посланика Ђурађа Јакшића на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са десет гласова „за“ и 66 гласова „против“, одбила Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио Амандман I посланика Милана Ћука на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са десет гласова „за“ и 67 гласова „против“, одбила Амандман I посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио Амандман III посланика Иване Зечевић на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са десет гласова „за“ и 67 гласова „против“, одбила Амандман III посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио Амандман II посланика Милана Ћука на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са десет гласова „за“ и 67 гласова „против“, одбила Амандман II посланика Милана Ћука.

На основу члана 38. став 3. алинеја 6. Статута АП Војводине, Скупштина, о доношењу Пословника о раду, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и 21 гласом „против“ донела Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ НАГРАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПОКРАЈИНСКИХ ПРИЗНАЊА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке посланик Борислав Новаковић поднео је aманадмане I-II.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно су размотрили Одбор за културу и јавно информисање и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да одбије поднете амандмане.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмане и Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом, а да су амандмани посланика правно могући.

Уводно излагање поднела је Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Борислав Новаковић, Ленка Ердељ, Горан Пауновић, Александар Јовановић, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, мр Светлана Бабић, Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, Мирослав Васин, Ивана Зечевић, Горан Гонђа и Павел Сурови.

Посланик Борислав Новаковић остао је при поднетим амандманима.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман I посланика Борислава Новаковића на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 11 гласова „за“ и 65 гласова „против“, одбила Амандман I посланика Борислава Новаковића.

Председавајући је ставио Амандман II посланика Борислава Новаковића на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 12 гласова „за“ и 65 гласова „против“, одбила Амандман II посланика Борислава Новаковића.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“ и 12 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ГОДИНЕ ДО 2022. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму развоја туризма у Аутономној покрајини Војводини за период од 2018. године до 2022. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Мирослав Васин, Милан Ћук, проф. др Павле Будаков, Светлана Козић, Немања Шарчевић, проф. др Бранислава Белић, Ђурађ Јакшић и Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ и девет гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја туризма у Аутономној покрајини Војводини за период од 2018. године до 2022. године


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIa реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе. Представник предлагача је, на седници Одбора, указао на техничку грешку у предлогу. Техничка исправка, која је наведена у извештају Одбора, је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Зоран Вранешевић и Љубодраг Мишчевић.

Председавајући је одредио паузу од 13,26 до 14,35 часова.

Након паузе, Скупштина је наставила рад по утврђеном Дневном реду.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовано да седници присуствује 73 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку, у претресу су учествовали: Александар Зеленски, Драган Стјепановић и Владимир Галић, члан Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIa реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за културу и јавно информисање и предложио је Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Горан Пауновић, Ивана Зечевић, Драгомир Лалић, Мирослав Васин, Ђурађ Јакшић и Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласова „за“, 13 гласова „против“ и једним уздржаним гласом, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио је Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Сандра Ристић, Љубодраг Мишчевић и Владимир Галић, члан Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“ и 12 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за пољопривреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“ и шест гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈЕ АРАД (РУМУНИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Жупаније Арад (Румунија) са Предлогом закључака и доставила га Скупштини на разматрање.

Покрајинска влада је на седници 13. новембра утврдила техничке исправке, које су постале саставни део Предлог споразума.

Предлог споразума са Предлогом закључака и техничке исправке претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је утврдио техничке исправке у тексту Предлога закључака са којима се сагласио представник предлагача и које су постале саставни део Предлога. Такође, Одбор је технички исправио текст Предлога и нов текст доставио Скупштини. Одбор предлаже Скупштини да размотри Предлог споразума и донесе Закључке.

Уводно излагање поводом Предлогa споразума са Предлогом закључака поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Драган Стјепановић, проф. др Бранислава Белић, Дмитар Станишић и Светлана Козић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог споразума са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Предлог споразума о сарадњи између Жупаније Арад (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и са 72 гласа „за“ донела Закључке.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог меморандума о сарадњи између Регије Ломбардија и Аутономне покрајине Војводине са Предлогом закључака са Предлогом закључака и доставила га Скупштини на разматрање.

Предлог меморандума са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу који је утврдио техничке исправке са којима се сагласио представник предлагача и тиме су постале саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Закључке са техничким исправкама наведеним у извештају Одбора.

Уводно излагање поводом Предлогa споразума са Предлогом закључака поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Драган Стјепановић, Дмитар Станишић и Јована Меденица.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог меморандума са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Предлог меморандума о сарадњи између Регије Ломбардија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и са 61 гласом „за“ и осам гласова „против“донела Закључке.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКE ИЗЈАВE О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДЕПАРТМАНА ВАЛ ДОАЗ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог заједничкe изјавe о намерама о сарадњи између Департмана Вал Доаз и Аутономне покрајине Војводине са Предлогом закључака и доставила га Скупштини на разматрање.

Предлог заједничке изјаве са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу који је утврдио техничке исправке са којима се сагласио представник предлагача и тиме су постале саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Закључке са техничким исправкама наведеним у извештају Одбора.

Уводно излагање поводом Предлогa споразума са Предлогом закључака поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Драган Стјепановић, Дмитар Станишић, Катица Бенгин, Александар Зеленски и Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог заједничке изјаве са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Предлог заједничкe изјавe о намерама о сарадњи између Департмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и са 63 гласа „за“ и 11 гласова „против“ донела Закључке.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар - септембар 2018. године, на разматрање и усвајање.

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Илона Пелт, Ненад Боровић, Саша Шућуровић, Ђурађ Јакшић, проф. др Павле Будаков, Јован Лазаров, Александар Зеленски, Милан Ћук, Горан Гонђа, Милан Влаисављевић, Снежана Седлар, Милорад Лемић, Александар Ђедовац, Немања Шарчевић, Дарко Бађок, мр Милица Кирћански и Стојанка Лекић.

Након дискусије посланика Ђурађа Јакшића, председавајући је, обавестио посланике, да у складу са чланом 81. став 4 Пословника о раду, Скупштина ће наставити са радом и после 19,00 часова , док се не заврши рад по утврђеном Дневном реду.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 60 гласова „за“ и осам гласова „против“, усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар - септембар 2018. године.


12. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ JВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању JВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину на разматрање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај.

Уводно излагање поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Милан Ћук, Горан Гонђа, Нада Мандић и Војислав Кулачанин.

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ и пет гласова „против“, усвојила Годишњи извештај о пословању JВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину.


13. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставиo је Скупштини Извештај о пословању, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднео је Ђорђе Раковић, директор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Мирослав Васин, Ивана Зечевић, Стојанка Лекић, Александар Зеленски, Горан Гонђа и Ђорђе Раковић, директор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 62 гласа „за“ и пет гласова „против“, усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2017. године.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Пошто се нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 26. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 20,47 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.