Сазив 2016-2020
Број седнице: 29
Датум одржавања: 11. 04. 2019.
Записник

са 29. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 11. априла 2019. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,06 часова.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је укупно присуствовао 94 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Катица Бенгин, Амир Бислими, Ненад Боровић, Мирослав Васин, Зорица Дамјановић, Злата Ђерић, Душан Јаковљев, Урош Кандић, Светлана Козић, Гордана Козловачки, Роберт Колар, мр Арсен Курјачки, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Марко Каранфиловић, др Иван Стјеповић, Горан Латковић, Павел Сурови, Милан Тодоровић, Ана Томанова Маканова, Милан Ћук, Александар Фаркаш, Арон Чонка и мр Мирослав Шпановић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 69 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 28. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ усвојила Записник са 28. седнице Скупштине.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Мирослав Родић, поставио је питање Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

2. Посланик Предраг Петровић, поставио је питање Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику. Посланик Предраг Петровић поставио је и потпитање на које је, такође, добио усмени одговор.

3. Посланик Милорад Лемић, поставио је два питања Ђорђу Милићевићу, потпредседнику Покрајинске владе. Потпредседник Покрајинске владе усмено је одговорио посланику. Посланик Милорад Лемић поставио је и потпитање и добио усмени одговор.

4. Посланик Тихомир Стојаковић, поставио је питање Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Потпредседник Покрајинске владе усмено је одговорио посланику. Посланик Тихомир Стојаковић поставио је и потпитање на које је, такође, добио усмени одговор.

5. Посланик Милан Влаисављевић, поставио је питање, проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 71 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 29. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЖАЛБЕНОЈ КОМИСИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. 2. ПРЕДЛОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  3. 3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА ЗА 2018. ГОДИНУ;
  4. 4. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
  5. 5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2018. ГОДИНУ;
  6. 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и четири гласа „против“, утврдила Дневни ред 29. седнице Скупштине АП Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЖАЛБЕНОЈ КОМИСИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У расправи су учествовали: Ивана Зечевић и Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“ и седам гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог кодекса понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог кодекса претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог кодекса у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У расправи су учествовали: Александар Јовановић, Ђурађ Јакшић и Драган Стјепановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог кодекса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и 11 гласова „против“, донела Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман доставио је Скупштини Годишњи извештај за 2018. годину на разматрање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије, Одбор за националну равноправност, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за пољопривреду, Одбор за равноправност полова, Одбор за културу и јавно информисање, Одбор за представке и предлоге, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.

Проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман додатно је образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Александар Јовановић, Ђурађ Јакшић, Горан Гонђа, Саша Левнајић, Александар Зеленски, Јелена Јовановић, Немања Шарчевић и Јован Лазаров.

Председавајући је закључио претрес и констатовао да се Скупштина, разматрајући Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2018. годину, упознала са радом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2018. годину.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину са Предлогом закључка на разматрање.

Извештај са Предлогом закључка претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај и донесе Закључак.

Уводно излагање поводом Извештаја поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У расправи је учествовао Бранислав Богарошки.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај са Предлогом закључка на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“ и пет гласова „против“, усвојила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и донела Закључак.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2018. годину на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању за 2018. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ивана Зечевић, Горан Гонђа, Миа Страјин, Стојанка Лекић и мр Милица Кирћански.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ и десет гласова „против“, усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2018. годину.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

На предлог Посланичке групе „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија“ председник Скупштине је предложио да се Предлог одлуке допуни тако да се др Горан Латковић изабере за члана Одбора за омладину и спорт уместо Александре Ђанковић као и за члана Одбора за организацију управе и локалну самоуправу. Наведене допуне постају саставни део Предлога и о њима се посебно не гласа.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова „за“ донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Александар Зеленски је, дана 26. новембра 2018. године, између две седнице, у писаном облику поставио посланичка питања Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе, која је поново поставио 14. јануара и 07. марта 2019. године. Посланику је одговор достављен.

На 28. седници Скупштине АП Војводине која је одржана 13. фебруара 2019. године, посланичка питања, у смислу члана 204. Пословника о раду Скупштине, поставили су:

1. Ивица Миланков, др Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор је посланику достављен.

2. Ђурађ Јакшић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор.

3. Немања Шарчевић, поставио је допунско питање Зорану Гојковићу, покрајинском секретару за здравство. Одговор је посланику достављен.

4. Ђурађ Јакшић, поставио је допунско питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор.

5. Ивица Миланков, поставио је допунско питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор је посланику достављен.

6. Драган Стјепановић, поставио је допунско питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор је посланику достављен.

Посланичка питања на 29. седници Скупштине поставили су:

1. Александар Зеленски, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председавајући је констатовао да ће посланику одговор бити достављен у писаном облику.

2. Ивана Зечевић, Владимиру Галићу, покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Председавајући је констатовао да ће посланику одговор бити достављен у писаном облику.

3. Немања Шарчевић, Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Председавајући је констатовао да ће посланику одговор бити достављен у писаном облику.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 29. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14,15 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.