Сазив 2016-2020
Број седнице: 32
Датум одржавања: 26. 06. 2019.
Записник

са 32. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 26. јуна 2019. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,09 часова.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је укупно присуствовало 93 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: мр Светлана Бабић, Јелена Балашевић, проф. др Бранислава Белић, Амир Бислими, Богарошки Бранислав, Мирослав Васин, Александра Ђанковић, мр фарм. Драгана Ђурић Булатовић, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Светлана Козић, Гордана Козловачки, Акош Елвеђи, Бојан Костреш, мр Арсен Курјачки, Драгомир Лалић, Дејан Максимовић, др Предраг Матејин, Рајко Мијовић, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Марко Каранфиловић, Дмитар Станишић, Ана Томанова Маканова, Дејан Чапо и Арон Чонка.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 66 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записнике са 30. и 31. седнице Скупштине АП Војводине, којe су одржане 28. и 31. маја 2019. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ усвојила Записник са 30. седнице Скупштине и да је са 64 гласа „за“ усвојила Записник са 31. седнице Скупштине.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Јелена Михелчић, поставила је питање проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање и научноистраживачку делатност. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

2. Посланик мр Мирослав Шпановић, поставио је питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе који му је усмено одговорио. Посланик је поставио и потпитање и добио усмени одговор, који је посланик прокоментарисао.

3. Посланик Дарко Бађок, поставио је питање Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу који му је усмено одговорио.Посланик је поставио и потпитање и добио усмени одговор, који је посланик прокоментарисао.

4. Посланик Рајка Вујовић, поставила је питање Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије, која је усмено одговорила. Посланик је поставила и потпитање на које је, такође, добила усмени одговор, који је прокоментарисала.

5. Посланик Павел Сурови, поставио је питање, проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност, који је усмено одговорио. Посланик је поставио и потпитање на које је, такође, добио усмени одговор, који је прокоментарисао.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 71 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 32. седнице Скупштине.

Одбор за образовање и науку је предложио на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ гласа предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ И ИЗВРШАВАЊУ СПОРАЗУМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ДРУГИХ ДРЖАВА;
  3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ;
  5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ;
  6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2018. ГОДИНУ;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
  9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ и пет гласова „против“, утврдила Дневни ред 32. седнице Скупштине АП Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 8 и 9. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и осам гласова „против“предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су од председника односно представника посланичких група учествовали: Илона Пелт, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Јован Лазаров и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије. Од посланика, у претресу су учествовали: Иван Стијеповић, Александар Зеленски, Горан Гонђа, Александар Јовановић, Дарко Бађок, Милан Ћук, Милорад Лемић, Ивана Зечевић, Предраг Гинцуљ, Немања Шарчевић, Павел Сурови, Данијел Радић, Миленко Јованов, Стојанка Лекић, Војислав Кулачанин, Игор Мировић, председник Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ И ИЗВРШАВАЊУ СПОРАЗУМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ДРУГИХ ДРЖАВА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о закључивању и извршавању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава, и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су од председника односно представника посланичких група учествовали: Ивана Зечевић и Саша Левнајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о закључивању и извршавању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2018. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2018. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднео је Павле Почуч, заменик покрајинског секретар за привреду и туризам.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 13,54 до 15,15 часова. Након паузе, на предлог председника утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 70 посланика.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали председници односно представници посланичких група: Ласло Кормањош, Роберт Колар, Милан Ћук, Љубодраг Мишчевић, а од посланика су учествовали: Зорица Дамјановић, Гизела Црквењаков, Немања Шарчевић, Тихомир Стојаковић и Радомир Кузмановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2018. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 13 гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2018. годину.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ;

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању на разматрање и Завршни рачун Фонда за 2018. годину, ради давања сагласности.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2018. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.

Покрајинска влада размотрила је и Завршни рачун Фонда за 2018. годину и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда, Мишљење Покрајинске владе и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори предлажу Скупштини да размотри и усвоји Извештај Фонда и да донесе Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали, од председника односно представника посланичких група: Ђурађ Јакшић и Александар Ђедовац, а од посланика су учествовали: Катица Бенгин, Милан Ћук, Јелена Јовановић, Милица Кирћански, Зоран Суботић и Сања Жигић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ и седам гласова „против“ усвојила Извештај о раду и финансијиском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 2018. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и осам „против“, донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2018. године на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду за 2018. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су разматрали Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије и предлажу Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Драган Стјепановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Извештај о раду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и седам гласова „против“ усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар – децембар 2018. године.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2018. годину на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2018. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.

Извештај о пословању и Мишљење Покрајинске владе претходно су разматрали Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори предлажу Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес. У претресу од председника односно представника посланичких група учествовали су Немања Шарчевић и Стојанка Лекић, а од посланика Горан Гонђа.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2018. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и садам гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес, пошто се нико није јавио за реч, закључио је претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


Пошто смо спојили претрес по тачкама 8. и 9. дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Одбор за образовање и науку, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу и Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес, како се нико није јавио, закључио је претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању, након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио да су, на 30. седници Скупштине АП Војводине, која је одржана 28. маја 2019. године, посланичка питања, у смислу члана 204. Пословника о раду Скупштине, поставили:

-Ђурађ Јакшић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор посланику још није достављен;

-Ивица Миланков, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор посланику још није достављен;

-Ивица Миланков, др Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор посланику још није достављен и

-Немања Шарчевић, поставио је допунско питање Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор.

На 32. седници Скупштине посланичка питање је поставио:

- Немања Шарчевић, поставио је питање Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

-Александар Јовановић, је писаним путем, током седнице, поставио питање Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

-Ивица Миланков, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе;

-Ивица Миланков, др Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

-Ђурађ Јакшић, Ивану Ђоковићу, покрајинском секретару за привреду и туризам;

-Ђурађ Јакшић, Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

-Немања Шарчевић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе и

-Немања Шарчевић, Владимиру Галићу, покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 32. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 17,50 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.