Сазив 2016-2020
Број седнице: 36
Датум одржавања: 21. 02. 2020.
Записник

са 35. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 20. децембра 2019. године Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,07 часова.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је укупно присуствовало 97 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Амир Бислими, Божић Драган, Мирослав Васин, Елвеђи Акош, Кандић Урош, Каранфиловић Марко, Козић Светлана, Козловачки Гордана, Костраш Бојан, Кулачанин Војислав, Курјачки Арсен, Левнајић Саша, Новаковић Борислав, Новаковић Небојша, Пауновић Горан, Прћић Весна, Суботић Зоран, Томанова Маканова Ана, Унковић Славенко, Чапо Дејан, Чонка Арон.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 64 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је обавестио Скупштину да сала у којој се одржава 35. седница Скупштине АП Војводине нема систем за електронско гласање, те да ће се кворум на седници утврђивати пребројавањем посланика, а гласати подизањем руку.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 64 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 34. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ усвојила Записник са 34. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Небојша Перић поднео оставку на место заменика члана Покрајинске изборне Комисије, те је констатовао да је Небојши Перићу престала функција заменика члана Покрајинске изборне комисије, због поднете оставке.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Јелена Јовановић, поставила је питање Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику. Посланик Јелена Јовановић прокоментарисала је одговор.

2. Посланик Стојанка Лекић, поставила је питање Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова који је усмено одговорио посланику. Посланик Стојанка Лекић поставила је потпитање члану Покрајинске владе, на које је члан Покрајинске владе усмено одговорио.

3. Посланик Слађана Јовановић, поставила је питање проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност. Покрајински секретар усмено је одговорио посланику.

4. Посланик Станка Михајлов, поставила је питање Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину. Покрајински секретар усмено је одговорио посланику.

5. Посланик Јелена Михелчић, поставила је питање Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

6. Посланик Марко Марић, поставио је питање Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 68 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је дао образложење за сазивање седнице Скупштине за петак.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 35. седнице Скупштине.

- Одбор за административна и мандатна питања је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕУРОРЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА С ПОСЛЕДИЦАМА ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНЕ ПРОЦЕНЕ НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУРШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ;
 18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)–СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-КИКИНДА–ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО);
 19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА;
 20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХИДРОСИСТЕМА ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС;
 21. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ;
 22. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ДУГА НАСТАЛОГ У ОКВИРУ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ПЕРИОДУ ОД 2007. ДО 2017. ГОДИНЕ;
 23. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ;
 24. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ 20 21“;
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ и 8 гласова „против“ утврдила Дневни ред 35. седнице Скупштине АП Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 1. до 17. утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и осам гласова „против“ усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 18. до 21. утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и осам гласова „против“ усвојила предлог.

Посланик Ђурађ Јакшић је предложио да се продужи време излагања на 10 минута за посланике и 15 минута за председнике односно представнике посланичких група.

Председавајући је предлог посланика ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 11 гласова „за“ и 64 гласа „против“ предлог није усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


Пошто је спојен претрес по тачкама 1-17 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕУРОРЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА С ПОСЛЕДИЦАМА ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНЕ ПРОЦЕНЕ НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУРШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Покрајинска влада поднела је Скупштини oсам амандмана на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.

На Предлог покрајинске скупштинске о Буџету амандмане су поднели посланици: Ђурађ Јакшић (V), Ивана Зечевић (III), Данијел Радић (II), Немања Шарчевић (II), Ивица Миланков (II), Драган Стјепановић (II), Милан Ћук (II) и др Иван Стијеповић (II).

Покрајинска влада поднела је Скупштини АП Војводине амандмане I-II на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Амандман је поднео посланик Дејан Максимовић.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету као ни Амандман на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Kадровском плану, Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства и социјалне политике, поднете амандмане и мишљења Покрајинске владе поводом амандмана, претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднете амандмане.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде, амандмане Покрајинске владе, Амандман на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину који је поднео посланик Дејан Максимовић, претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднети Амандман.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства и социјалне политике претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбор је предложио Скупштини да размотри и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане, мишљењa Покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио и Одбор за прописе. Представник предлагача је на седници одбора указала на техничку грешку у Амандману II који је Покрајинска влада утврдила 16. децембра 2019. године. Техничка исправка, наведена у Извештају Одбора, постала је саставни део Амандмана.

Одбор је утврдио да су амандмани I-II посланика др Ивана Стијеповића, амандмани II-V посланика Ђурађа Јакшића, амандман I посланика Ивице Миланкова, амандмани I-II посланика Данијела Радића, амандмани I-II посланика Немање Шарчевића, амандмани I-II посланика Милана Ћука,Амандман I посланика Иване Зечевић, правно могући, док Амандман II посланика Ивице Миланкова, амандмани II-III посланика Иване Зечевић, Амандман I посланика Ђурађа Јакшића и амандмани I-II Драгана Стјепановића нису правно могући.

Одбор за прописе је утврдио и да је Амандман са техничком исправком наведеном у Извештају Одбора посланика Дејана Максимовића поднет на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину правно могућ.

Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Роберт Отот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу буџета претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и јединствени претрес по тачкама 2-17 Дневног реда.

У претресу су учествовали: Ненад Боровић, известилац Одбора за пољопривреду, др Предраг Матејин, известилац Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Дејан Максимовић, Илона Пелт, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, Јован Лазаров, Горан Гонђа, Александар Зеленски, Саша Шућуровић, Ненад Боровић, Ивана Зечевић, Бранислава Јефтић, др Предраг Матејин, Владимир Галић, члан Покрајинске владе, Зорица Дамјановић и Стојанка Лекић.

Председавајући је одредио паузу која је трајала од 14,02 до 15, 13 часова.

Након паузе, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 61 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку, у претресу су учествовали: Милан Ћук, Илија Маравић, Немања Шарчевић, Марко Шијан, Душан Стипановић, Драган Стјепановић, Дарко Бађок, Јасмина Стевановић, Павел Сурови, Данијел Радић, Миленко Јованов, Јелена Јовановић, Мирослав Родић, Предраг Гинцуљ и Милорад Лемић.

Председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и јединствени претрес по тачкама 2-17 Дневног реда.

Посланик Дејан Максимовић остао је при поднетом амандману.

Председавајући је отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Ивана Зечевић, Милан Ћук, Немања Шарчевић, Драган Стјепановић, Данијел Радић, Миленко Јованов и др Иван Стијеповић.

Председавајући је закључио претрес у појединостима.

Посланици Ђурађ Јакшић, Ивана Зечевић, Немања Шарчевић, Данијел Радић, Ивица Миланков, Милан Ћук, Драган Стјепановић и др Иван Стијеповић остали су при поднетим амандманима.

Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Милана Ћука.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Драгана Стјепановића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Драгана Стјепановића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Милана Ћука.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 67 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Иване Зечевић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Иване Зечевић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Иване Зечевић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика др Ивана Стијеповића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика др Ивана Стијеповића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика др Ивана Стијеповића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман II посланика др Ивана Стијеповића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ивице Миланкова.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ивице Миланкова.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

На основу члана 38. став 3. алинеја 3. Статута АП Војводине о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ и 15 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Прешло се на изјашњавање о Амандману на Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Дејана Максимовића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 66 гласова „против“ одбила Амандман посланика Дејана Максимовића.

Прешло се на изјашњавање о предлозима покрајинских скупштинских одлука.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ и 14 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и осам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 14 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 14 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 14 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неурорехабилитације пацијената с последицима обољења и повреда централног нервног система у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму неурорехабилитације пацијената с последицима обољења и повреда централног нервног система у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење.


Прешло се на рад по тачкама 18-21.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)–СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-КИКИНДА–ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО);

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХИДРОСИСТЕМА ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ;

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Александар Јовановић, Љубодраг Мишчевић, Бранислава Јефтић, Миленко Јованов, Александар Зеленски, Владимир Галић, члан Покрајинске владе и Сања Жигић.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)–Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда–гранични прелаз са Румунијом (Наково).

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)–Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда–гранични прелаз са Румунијом (Наково).

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и четири гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIА реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIА реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ДУГА НАСТАЛОГ У ОКВИРУ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ПЕРИОДУ ОД 2007. ДО 2017. ГОДИНЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о отпису дуга насталог у оквиру програма стамбеног збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица у периоду од 2007. до 2017. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и предожио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Предраг Вулетић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Александар Ђедовац, Катица Бенгин и Предраг Вулетић, члан Покрајинске владе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и једним гласом „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о отпису дуга насталог у оквиру програма стамбеног збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица у периоду од 2007. до 2017. године.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о статусној промени Универзитета у Новом Саду, Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у Суботици и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање и науку. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је проф. др Зоран Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о статусној промени Универзитета у Новом Саду, Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у Суботици.


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ 20 21“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању установе „Музеј 20 21“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за културу и јавно информисање. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Роберт Колар, Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе, Ивана Зечевић, мр Милица Кирћански, Горан Гонђа, Александар Јовановић, Ђурађ Јакшић и Павел Сурови.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и пет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању установе „Музеј 20 21“.


25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је констатовао да су на 34. седници, питања у усменом облику, поставили :

1. Ђурађ Јакшић, питање Ивану Ђоковићу, покрајинском секретару за привреду и туризам. Одговор посланику је достављен. Посланик Ђурађ Јакшић прокоментарисао одговор и поставио потпитање.

2. Александар Зеленски, је између две седнице, писаним путем поставио посланичко питање др Вуку В. Радојевићу. Одговор је посланику достављен. Председавајући је констатовао да посланик Александар Зеленски није присутан у сали.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 35. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 20,36 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.