Saziv 2020-2024
Broj sednice: 7
Datum održavanja: 22. 04. 2021.
Zapisnik

sa Sedme sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. aprila 2021. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10.08 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo  109 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Branisalav Bogaroški, Jan Brtka, Smiljana Glamočanin Varga, doc. dr Goran Ivančević, Sreten Jovanović, Stojanka Lekić, Željko Malušić, Žaklina Radić Krstić, Aleksandar Farkaš, Nenad Čanak i Miroslav Čeman.

Predsedavajući je obrazložio sazivanje sednice u roku kraćem od deset dana, ali ne kraćem od 72 časa, u skladu sa članom 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da imajući u vidu mere prevencije za sprečavanje širenja zarazne bolesti Kovid - 19, prvenstveno mere fizičkog distanciranja, na današnjoj sednici nisu u mogućnosti da koriste elektronski sistem, te će se kvorum utvrđivati prebrojavanjem poslanika, a glasati podizanjem ruku. Takođe, predsedavajući je obavestio poslanike da će  prijavu za pretres podnositi, kao i do sada u pisanom obliku, a poslanici će se moći obraćati Skupštini sa govornice.

Poslanik Đurađ Jakšić je ukazao na povredu člana 79. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da, početku sednice,  prisustvuje 105 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Šeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 25. februara 2021. godine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 98 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Šeste  sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik  Gordana Milenković, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1.) Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podnela ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Gordani Milenković.

 

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, da je poslaniku Gordani Milenković, prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danom podnošenja ostavke. 

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslaniku u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Dereta Igoru sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 108 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata i na taj način potvrdila mandat poslaniku Dereta Igoru.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Dereta Igor pristupio Poslaničkoj grupi „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor", u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je novi zamenik predednika Poslaničke grupe Ilija Pirkov umesto Korponai Livie.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Marija Petrović podnela ostavku na funkciju zamenika člana Pokrajinske izborne komisije, te je konstatovao da je Mariji Petrović prestala funkcija  zamenika člana Pokrajinske izborne komisije, zbog podnete ostavke.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio,  na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda: PREDLOZIMA ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

-UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

-FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

-FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

-AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

-PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, 

-TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU,

-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

-FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA  U NOVOM SADU,

-PEDAGOŠKOG  FAKULTETA U SOMBORU.

 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova „za“  i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila.

 

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio,  na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda: PREDLOZIMA ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

-UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

-FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

-EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

-FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

-AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

-PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, 

-TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU,

-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

-FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA  U NOVOM SADU,

-PEDAGOŠKOG  FAKULTETA U SOMBORU,

-UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI.

 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova „za“  i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda Sedme sednice Skupštine na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

1.PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANjU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA, SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O USTANOVLjAVANjU ZNAKA „NAJBOLjE IZ VOJVODINE“;

3.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN;

4.IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

5.GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2019. GODINU;

6.GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2020. GODINU;

7.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2019. GODINU;

8.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2020. GODINU;

9.PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

10.PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

11.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

12.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

13.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

14.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

15.PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

16.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

17.PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

18.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

19.PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

20.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

21.PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

22.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

23.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

24.PREDLOG ODLUKE O  IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

25.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

26.PREDLOG ODLUKE O  IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

27.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;

28.PREDLOG ODLUKE O  IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;

29.PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

30.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

31.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU;

32.PREDLOG ODLUKE O  IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU;

33.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

34.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

35.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA  U NOVOM SADU;

36.PREDLOG ODLUKE O  IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA  U NOVOM SADU;

37.PREDLOG ODLUKE O  RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG  FAKULTETA U SOMBORU;

38.PREDLOG ODLUKE O  IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG  FAKULTETA U SOMBORU;

39.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 5. i 6. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 98 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 7. i 8. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 98 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa od 11. do 39. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 98 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, usvojila predlog.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANjU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA, SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA.

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Predlog da Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, sa tekstom za Predlog zakona,  na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog da Skupština bude predlagač zakona sa tekstom Predloga zakona prethodno su razmatrali Odbor za kulturu i javno informisanje i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da prihvati da bude predlagač Zakona i da utvrdi Predlog zakona, koji će uputiti Narodnoj skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog da Skupština bude predlagač Zakona, sa tekstom za  Predlog zakona prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Odbor smatra da  je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predlog da Skupština bude predlagač zakona sa tekstom za Predlog zakona i izveštaji odbora su dostavljeni poslanicima.

Uvodno izlaganje Predloga da Skupština bude predlagač zakona i teksta za predlog zakona podnela je  Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. 

Predsedavajući je, na osnovu člana 174. stav 3. Poslovnika o radu, otvorio pretres o predlogu da Skupština bude predlagač zakona. U pretresu su učestvovali poslanici: Aleksandar Odžić i Boris Novaković.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog da Skupština bude predlagač zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 103 glasa “za“ Skupština prihvatila da bude predlagač Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Kralovaca.

Pošto je Skupština prihvatila da bude predlagač Zakona, na osnovu člana 175. stav 1. Poslovnika o radu, predsedavajući je otvorio pretres o tekstu za Predlog zakona.

U pretresu su učestvovali: predsednik Skupštine Ištvan Pastor, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević,  i poslanici:  mr Miroslav Španović, Đurađ Jakšić, Milan Subotin, Uroš Bajić, Pavel Surovi, Jasmina Stevanović i Aleksandar Odžić. U toku pretresa poslanik Aleksandar Odžić je ukazao na povredu člana 97. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine. 

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio tekst za Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 98 glasova “za“ Skupština utvrdila Predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Kralovaca, koji će dostaviti Narodnoj skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je predložio da se, na osnovu člana 175. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, odredi Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade za predstavnika predlagača u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom Predloga zakona, sa ovlašćenjem  da prihvati amandmane kojima se ne menja suština Predloga zakona.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova “za“ Skupština prihvatila predlog da Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, bude predstavnik predlagača u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom Predloga zakona sa ovlašćenjem  da prihvati amandmane kojima se ne menja suština Predloga zakona.

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O USTANOVLjAVANjU ZNAKA „NAJBOLjE IZ VOJVODINE“

Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju znaka “Najbolje iz Vojvodine“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmatrali Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donose Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničku grešku u Predlogu. Ispravka tehničke greške navedena u Izveštaju Odbora postala je sastavni deo Predloga odluke i o njoj se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da  je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je dr Nenad Ivanišević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici: Aleksandar Odžić, Ana- Maria Pinter, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Milica Božić, Marina Nedeljković, Snežana Sedlar, Miodrag Bulajić i član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević. 

U toku pretresa zbog nemogućnosti održavanja reda na sednici Skupštine, predsedavajuća Aleksandra Maletić je na osnovu člana 105. Poslovnika o radu Skupštine, odredila kratak prekid sednice.

Nakon kratkog prekida, predsedavanje je preuzeo predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor. Predsedavajući je predložio da se ponovo utvrdi kvorum i konstatovao je da, sednici prisustvuje 93 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i šest glasova „protiv“  Skupština  donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o ustanovljavanju znaka “Najbolje iz Vojvodine“.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmatrali Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničku grešku u Predlogu. Ispravka tehničke greške navedena u Izveštaju Odbora postala je sastavni deo Predloga odluke i o njoj se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da  je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici: Karolj Kovač, Miroslav Bošković i Ljubodrag Miščević. 

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin, na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova „za“  i jednim glasom „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin.

4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA.

 

    Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu sa Predlogom zaključka. 

      Izveštaj je prethodno razmatrao Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj i donese Zaključak.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu sa Predlogom zaključka, na glasanje.

Predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu  i donela Zaključak.

Pošto je spojen pretres po tačkama 5. i 6. Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.

-GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2019. GODINU;

-GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2020. GODINU.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman dostavio je Skupštini Godišnje izveštaje za 2019. i 2020 godinu, na razmatranje.

Godišnje izveštaje Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2019. i 2020. godinu prethodno su razmatrali Odbor za nacionalnu ravnopravnost, Odbor za budžet i finansije, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za kulturu i javno informisanje, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za predstavke i predloge.

Dodatno obrazloženje izveštaja dao je prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici: Ilija Pirkov, dr Goran Latković, Đurađ Jakšić, Marina Nedeljković, Nataša Zlatković i Aleksandar Smiljanić. 

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i konstatatovao da se Skupština, razmatrajući Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2019. i 2020. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u 2019. i 2020. godini.

Pošto je spojen pretres po tačkama 7. i 8. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

-IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2019. GODINU;

-IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2020. GODINU.

 

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Izveštaje o poslovanju za 2019. i 2020. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaji su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaji o poslovanju za 2019. i 2020. godinu i mišljenja Pokrajinske vlade prethodno su razmatrali Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Predstavnik Pokrajinske vlade, zamenik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Armin Farkaš je  obrazložio mišljenje.

U pretresu su učestvovali poslanici: Hajnalka Buranj, Latinka Vasiljković, Marina Nedeljković, dr Goran Puzić i Ivana Rosić. 

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2020. godinu, na glasanje. Predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2020. godinu. 

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o izmenama i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio je Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Pošto je spojen pretres po tačkama 11. do 39. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

-PREDLOZI ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA I FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU.

 

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je predloge odluka o razrešenju i predloge odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta i fakulteta u sastavu Univerziteta i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Prof. dr Ružica Igić, član Odbora za obrazovanje i nauku je, na sednici Odbora, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojila mišljenje koje ima pravo da obrazloži na sednici Skupštine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Prof. dr Ružica Igić, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, obrazložila je svoje izdvojeno mišljenje sa sednice Odbora za obrazovanje i nauku. 

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i prešlo se na izjašnjavanje o predlozima odluka. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 81 glasom „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“  i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je konstatovao da su na Šestoj  sednici, poslanička  pitanja u usmenom obliku, postavili:

-Poslanik Aleksandar Smiljanić, postavio je poslaničko pitanje, Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Odgovor je dostavljen poslaniku u pisanom obliku.

-Poslanik Đurađ Jakšić, postavio je poslanička pitanja, i to: dr Nenadu Ivaniševiću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam i prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i  pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovori su dostavljeni poslaniku u pisanom obliku. Poslanik je u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, na Sedmoj sednici Skupštine prokomentarisao odgovor i postavio dopunsko poslaničko pitanje Pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Predsedvajući je konstatovao da će poslaniku odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.

-poslanik  Marina Nedeljković, postavila je po dva pitanja, prof. dr Zoranu Miloševiću, pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i  pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovori su dostavljen poslaniku  u pisanom obliku. Poslanik Marina Nedeljković je u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine na Sedmoj sednici Skupštine prokomentarisala  odgovore  i postavila dopunska poslanička pitanje prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i nauku i prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Predsedavajući je konstatovao da će poslaniku odgovori na dopunska pitanja biti dostavljeni u pisanom obliku.

Na Sedmoj sednici Skupštine poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su: 

-poslanik Marina Nedeljković, postavila je poslanička pitanja: Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionaalne zajednice; dr Nenadu Ivaniševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam; Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Predsedavajući je konstatovao da će odgovori biti dostavljeni u pisanom obliku.

- Đurađ Jakšić, postavio je poslanička pitanja: Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade i dr Nenadu Ivaniševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Predsedavajući je konstatovao da će odgovori biti dostavljeni u pisanom obliku.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Sedmu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 16.04 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.