Сазив 2020-2024
Број седнице: 12
Датум одржавања: 30. 11. 2021.
Записник

Са 12. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 30. новембра 2021. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10.03 часова.

Седницом Скупштине је председавао Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 106 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Предраг Вуковић, Александар Ђурђев, Владислав Живановић, Немања Завишић, Сретен Јовановић, Милица Јурић, Новак Максимовић, Жељко Малушић, Дејан Панић, Игор Стојков, Ладислав Томић, Гизела Црквењаков, Ненад Чанак, мр Мирослав Шпановић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да, почетку седнице, присуствовало 96 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 11. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 28. октобра 2021. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 91 гласова „за“ и једним гласом ,,против“ усвојила Записник са 11. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је Скупштини Аутономне покрајине Војводине 21. октобра 2021. године оставку поднео др Милан Попов, на функцију члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду и констатовао да је др Милану Попову престала функција члана Савета, даном подношења оставке.

На основу члана 86. Пословника о раду да се прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе. Део седнице посвећен постављању питања и тражењу информација траје најдуже 60 минута и обавља се без обзира на број посланика у сали. Посланик др Марина Недељковић, поставила је питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. С обзиром да Игор Мировић, председник Покрајинске владе није био присутан на седници Скупштине, председавајући је обавестио посланика др Марину Недељковић да ће одговор на постављено питање добити у писаној форми. 

 Пошто није било више питања посланика председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да je седници присуствовало 99 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председавајући је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова „за“ предлог усвојила.

Посланик Милан Ђукић је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12.седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈА ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА. Посланик Милан Ђукић је образложио Предлог за допуну Предлога дневног реда за 12. седницу. Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова ,,за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ. Председавајући је ставио Предлог допуне дневног реда 12. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова ,,за“ предлог усвојила. Председавајући је ставио Предлог дневног реда 12. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ и пет гласова „против“ утврдила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БРАНЕ НА ТИСИ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈА ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА;

4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАРА-31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ;

5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ;

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ;

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 4. и 5. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“, усвојила предлог. 

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на разматрање и доношење. Предлог Ребаланса буџета за 2021. годину претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета за 2021. годину. Предлог Ребаланса буџета за 2021. годину претходно је размотрио Одбор за прописе и дао мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. Уводно излагање Предлога ребаланса за 2021. годину  поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије. На основу члана 159., а у вези са чланом 158. став 2. Пословника о раду, уколико на Предлог Ребаланса буџета нису поднети амандмани води се јединствен претрес. Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Иштван Добо, др Горан Латковић, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Александар Мандић, Предраг Гунцуљ и др Горан Пузић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес. На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61). Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и седам гласова ,,против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БРАНЕ НА ТИСИ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и дао мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање  Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине. Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Љубодраг Мишчевић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈА ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА.

Посланик Милан Ђукић поднео је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства, на разматрање и доношење. Предлог покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади која је доставила Мишљење. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и дао мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. Посланик Милан Ђукић је образложио Предлог покрајинске скупштинске одлуке. Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Ђурађ Јакшић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 98 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине из области здравства.

Пошто смо спојили претрес по тачкама 4. и 5. прешло се на рад по тим тачкама.

4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР –31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ;

5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд АП Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештајe о пословању  за период јануар - децембар 2019. и 2020. годину, на разматрање и усвајање. Извештаји су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. Извештаји о раду за 2019. и 2020. годину и Мишљења Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије и предложили Скупштини да размотри и усвоји извештаје. Председавајући је отворио претрес по тачкама 4. и 5. Дневног реда. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа ,,за“ и четири гласа ,,против“, Скупштина усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар –31. децембар 2019. године. Председавајући је ставио Извештај за 2020. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године.

6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА  2020. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године, на разматрање и усвајање. Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај за 2020. годину.

Уводно излагање поднео је Чедомир Божић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ненад Боровић, др Марина Недељковић, Карољ Ковач и др Горан Пузић. Председавајући је ставио Извештај за 2020. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и пет гласова „против“ Скупштина усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године.

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

Одбор за образовање и науку поднео је Скупштини Предлог одлуке о именовању члана Савета Правног факултета у Новом Саду, на разматрање и доношење. Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Бранислав Ристивојевић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета правног факултета у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. Посланик Александар Смиљанић, на 11.  седници Скупштине, поставио је посланичка питања др Ненаду Иванишевићу, покрајинском секретару за привреду и туризам. Одговор је посланику достављен. Посланик Ђурађ Јакшић поставио је посланичко питање проф. др Зорану Гојковићу, покрајинском секретару за здравство. Пошто није било нових посланичких питања, председавајући је закључио 12. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12:05 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.