Сазив 2020-2024
Број седнице: 13
Датум одржавања: 16. 12. 2021.
Записник

са 13. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 16. децембра 2021. године у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Седница је почела у 10,06 часова.

Седницом су председавали Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао да је од укупног броја посланика почетку седнице присуствовало 96 посланика.

Према евиденцији, 13. седници Скупштине нису присуствовали посланици: Светлана Бабић, Добо Иштван, Сретен Јовановић, Милица Јурић, Биљана Крушић, Жељко Малушић, Ненад Чанак и Мирослав Чеман.

Председавајући је ставио Записник са 12. седнице Скупштине, одржане 30. новембра 2021. године, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа „за“ усвојила Записник са 12. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Одбор за организацију управе и локалну самоуправу,  у складу са чланом 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, констатовао да је Аники Ширковој престала функција заменика покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, због истека мандата.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 12. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману, да је Аники Ширковој престао мандат  заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, због истека мандата, даном доношења Одлуке.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе. Део седнице посвећен постављању питања и тражењу информација траје најдуже 60 минута и обавља се без обзира на број посланика у сали. 

Посланик др Марина Недељковић, поставила је питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председавајући је, након излагања др Марине Недељковић, констатовао да је посланик дала коментар у односу на одговор који је добила. Игор Мировић, председник Покрајинске владе није био присутан на седници Скупштине. 

Посланик Ђурађ Јакшић поставио је питање Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице је дао усмени одговор на постављено питање. Посланик Ђурађ Јакшић поставио је потпитање потпредседнику и члану Покрајинске владе, али није добио одговор.

Посланик Ђурађ Јакшић поставио је питање Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије. Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије усмено је одговорила на питање посланика. Посланик Ђурађ Јакшић је прокоментарисао одговор.

Пошто није било више питања посланика председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да je седници присуствовало 110 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и  одлучује.

Прешло на утврђивање дневног реда.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У  СОМБОРУ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова “за“ и четири гласа “против“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине допуни новом тачом дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа “за“ и два гласа “против“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине допуни новом тачом дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова “за“ и три гласа “против“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине допуни новом тачом дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 98 гласова “за“ и четири гласа “против“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине допуни новом тачом дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 99 гласова “за“ и четири гласа “против“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине допуни новом тачом дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 99 гласова “за“ и три гласа “против“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 13. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ и осам гласова „против“ утврдила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕM ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АП ВОЈВОДИНИ  ЗА 2022. ГОДИНУ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА С НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ  САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О  ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;

20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕЛА ЦРКВА;

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

22. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА.

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У  СОМБОРУ;

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ.

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ;

26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ;

27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ;

28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса од 1. до  18. тачке утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 96 гласова „за“ и осам гласова „против“ Скупштина предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса по тачкама 23. и 24. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова „за“ и осам гласова „против“ Скупштина предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса по тачкама 25. до 28. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1-18. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕM ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АП ВОЈВОДИНИ  ЗА 2022. ГОДИНУ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА С НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ  САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. 

Покрајинска влада је доставила Скупштини Амандмане I-V на Предлог покрајинске

скупштинске одлуке о Буџету који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.

На Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о Буџету амандмане су поднели: посланик Војислав Кулачанин (I-III), Александар Смиљанић (I-VII), др Maрина Недељковић (I-X) и Ђурађ Јакшић (I-VIII). Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, поднете амандмане, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину; предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде (тачке 3. до 9.) и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства (тачке 10. до 18.) претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднете амандмане посланика на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету за 2022. годину. 

На седници Одбора за буџет и финансије, члан Одбора Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду Скупштине издвојио мишљење које има право да образложи на седници Скупштине.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. године претходно је размотрио и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предлажио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане, претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор је утврдио да су амандмани посланика правно могући, изузев Амандмана V посланика др Марине Недељковић који није правно могућ. 

Одбор за прописе је размотрио и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде и утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. Одбор за прописе је размотрио и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства и утврдио тенничке исправке у предлозима покрајинских скупштинских одлука на које је указао представник предлагача и које су постале саставни део предлога. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану за 2022. годину поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Чедомир Божић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу Буџета претрес се води у начелу и у појединостима.Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и јединствени претрес по тачкама 2-18. Дневног реда. 

Посланик Ђурађ Јакшић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, образложио је своје издвојено мишљење поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету за 2021. годину које је констатовано у Извештају Одбора за буџет и финансије. 

У претресу су учествовали председници, односно представници посланичких група: Александар Оџић, Ана-Марија Пинтер, Александра Ђанковић, Дмитар Станишић.

У претресу су учествовали посланици: Александар Смиљанић, др Бојан Баги, Ђурађ Јакшић, др Даниел Бабић, др Марина  Недељковић, Стојанка Лекић, Ева Дубац, др Горан Латковић, Ненад Боровић, др Имре Нађ, Наташа Златковић, Александар Мандић, Предраг Гунцуљ, Марко Шијан, Дарко Бађок, Станислава Хрњак, Латинка Васиљковић, Миодраг Булајић, Павел Сурови, Јелена Јовановић, Радмила Митровић, Рајка Вујовић, др Горан Пузић, Мирослав Родић, Јасмина Стевановић, Снежана Седлар.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету и јединствени претрес по тачкама 2-18 и отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. У претресу у појединостима су учествовали посланици: Војислав Кулачанин, Ђурађ Јакшић, др Марина Недељковић и Александар Смиљанић. Председавајући је, пре него што је затворио претрес, дао реч Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије.

Пошто више није било пријављених за реч председавајући је закључио претрес у појединостима. 

Посланици, Војислав Кулачанин, Александар Смиљанић, др Марина Недељковић, Ђурађ Јакшић остали су при поднетим амандманима.

Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

Председавајући је констатовао да су се, током седнице појавиле потешкоће са системом еПарламент, те се прешло на гласање дизањем руку.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Војислава Кулачанина. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Александар Смиљанић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VI посланика Александар Смиљанић. 

Председавајући је ставио гласање Амандман V посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова „против“ одбила  Амандман V посланика Александра Смиљанића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман IV посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман III посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Ђурађа Јакшића.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VIII посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VII посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман IV посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са пет гласoва “за“ и 95 гласова“против“ одбила Амандман VII посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VII посланика др Марине Недељковић. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика др Марине Недељковић.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман I посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман I посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VIII посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман II посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман X посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман IX посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика др Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман VI посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман II посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман I посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман II посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман III посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова“против“ одбила Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа “за“ и 96 гласова “против“ одбила Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

 

Прешло се на изјашњавање о предлозима покрајинских скупштинских одлука.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 94 гласа “за“ и осам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина 94 гласа “за“ и осам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина  94 гласа “за“ и осам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина 94 гласа “за“ и седам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина 92 гласа “за“ и седам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера за спровођење одгајивачког програма у сточарству Аутономној покрајини Војводини у 2022. години, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина  са 94 гласа “за“ и седам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму мера за спровођење одгајивачког програма у сточарству Аутономној покрајини Војводини у 2022. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина  са 94 гласа “за“ и седам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 94 гласа “за“ и седам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 95 гласова “за“ и седам гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 95 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина 97 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 96 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 96 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 96 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 96 гласова “за“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 96 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 96 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да je Скупштина са 96 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама, на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама претходно је разматрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке  претходно је размотрио Одбор за прописе који је утврдио техничку исправку наведену у Извештају Одбора са којом се сагласио представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о  покрајинским административним таксама. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа “за“ и једним гласом “против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о  покрајинским административним таксама.

20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕЛА ЦРКВА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије и предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и даје мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова “за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква.

21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајинска влада поднела је Скупштини Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је раѕмотрио Одбор за буџет и финансије и предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе који је утврдио техничку исправку наведену у извештају, са којом се сагласио представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор даје мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа “за“ Скупштина донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

22. тачка дневног реда ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;

Покрајински заштитник грађана- омбудсман је, на основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману поднео Скупштини Предлог за избор заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, на разматрање. Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовала посланик др Марина Недељковић. 

Пошто више није било пријављених за реч председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана изабере Јована Алексић. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа “за“ и седам гласова “против“ Скупштина донела већином гласова од укупног броја посланика за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана изабрала Јовану Алексић. 

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, заменик омбудсмана положила је заклетву пред Скупштином. 

Председавајући је честитао новоизабраном заменику Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и пожелио јој успешан рад.

Пошто је спојен претрес по тачкама 23. и 24. прешло се на рад по тим тачкама.

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У  СОМБОРУ;

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине  утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у  Сомбору и Предлог одлуке о именовању члана Савета Педагошког факилтета у Сомбору и поднео их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио спојен претрес. 

Издвојено мишљење је образложила посланик проф. др Ружица Игић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у  Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 93 гласа “за“, Скупштина донела Одлуку о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у  Сомбору.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Педагошког факултета у  Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 92 гласа “за“, Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Педагошког факултета у  Сомбору.

Пошто је спојен претрес по тачкама 25. до 28. прешло се на рад по тим тачкама.

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ.

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине  утврдио је: Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине, Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине, Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине  и поднео их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио спојен претрес. У претресу је учествовао посланик Ђурађ Јакшић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио  претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 96 гласова “за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова “за“ Скупштина донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова “за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова “за“ Скупштина донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора  Универзитетског клиничког центра Војводине.

 

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Ђурађ Јакшић је поставио усмено посланичко питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе.

Председавајући је закључио 13. седницу Скупштине АП Војводине у 16,10 часова. 

 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.