Сазив 2020-2024
Број седнице: 16
Датум одржавања: 28. 06. 2022.
Записник

ЗАПИСНИК

Са 16. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 28. јуна 2022. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,05 часова.

Седницом Скупштине су председавали Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовао 101 посланик. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Александра Берић, Предраг Вуковић, Милан Гарашевић, Владислав Живановић, Немања Завишић, Наташа Златковић, Ружица Игић, Милица Јурић, Душко Кочалка, Биљана Крушић, Наташа Лалић, Новак Максимовић, Жељко Малушић, Бранислав Ристивојевић, Мирослав Родић, Јасмина Стевановић, Милош Тубић, Весна Фурунџић, Ненад Чанак. Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 92 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 15. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 7. јуна 2022. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 84 гласова „за“  усвојила Записник са 15. седнице Скупштине.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председник Покрајинске владе је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ предлог усвојила.

Председник Покрајинске владе је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“  и два гласа „ против „ предлог усвојила.

Председник Покрајинске владе је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“  и четири гласа „ против „ предлог усвојила.

Председник Покрајинске владе је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“  и четири гласа „ против „ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ и два гласа „против“ предлог усвојила.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду Скупштине, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ предлог усвојила.

        Председавајући је ставио Предлог дневног реда 16. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и пет гласова „против“ утврдила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ ЗА 2021. ГОДИНУ;

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2021. ГОДИНУ;

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;

5. РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;

6. РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

7. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;

8. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 5. до 8. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 90 гласова „за“ и пет гласова „против“, усвојила предлог.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке, у складу са Статутом и правним системом.

Посланик Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 93. Пословника о раду Скупштине, указао на  повреду члана 205. Пословника о раду Скупштине, те је председавајћи ставио на гласање предлог посланика  да се Скупштина изјасни да ли је повреда Пословника о раду Скупштине учињена. Након гласања, председавајући је констатаовао да се Скупштина, са шест гласова „за“ и 85 гласова „против“, изјаснила да повреда Пословника о раду није учињена.

Уводно излагање Предлога поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Александра Ђанковић и Ненад Боровић, председници односно представници посланичких група и посланици: Ђурађ Јакшић, Александар Мандић, др Марина Недељковић, Станислава Хрњак, Александар Смиљанић, Предраг Гинцуљ, Павел Сурови, др Горан Пузић. Председавајући је закључио претрес. На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика. Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ и осам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ ЗА 2021. ГОДИНУ;

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2021. годину, на разматрање и усвајање .

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2021. годину достављен је Покрајинској влади. Покрајинска влада je у свом Мишљењу истакла да нема примедби на Извештај о раду и финансијском пословању за 2021. годину.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2021. годину претходно су размотрили и Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили да Скупштина АП Војводине размотри и усвоји Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2021. годину.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали : Александар Симић, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, председници односно представници посланичких група: др Горан Латковић и Александар Зиројевић и посланици: Ђурађ Јакшић, Татјана Николић и Урош Бајић. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за  избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ и четира гласа „ против „ усвојила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину. 

3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Извештај о раду и пословању за 2021. годину на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. Извештај о раду и пословању за 2021. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај за 2021. годину.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Латинка Васиљковић, представник посланичке групе и посланик др Марина Недељковић. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду и пословању Покрајинскoг заводa за равноправност полова  за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ и пет гласова „против“ усвојила Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2021. годину.

4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. Извештај о раду за 2021. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размoтрили Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије и предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај за 2021. годину.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес. Председавајући је ставио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. годинe, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина  са 83 гласа „ за „ и пет гласова „против“ усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од  01. јануара до 31. децембра 2021. године.

Пошто је спојен претрес од 5. до 8. тачке  Дневног реда 16. седнице Скупштине, прешло се на рад по тим тачкама.

5. тачка дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;

6. тачка дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

7. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;

8. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини предлоге за разрешење и избор заменика покрајинских секретара, на разматрање и доношење.

Игор Мировић, председник Покрајинске владе је образложио предлоге за разрешење и избор заменика покрајинских секретара.

Председавајући је отворио спојени претрес. Пошто није било пријављених за реч, закључио је спојени претрес.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Милана Ковачевића, дужности заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“  разрешила Милана Ковачевића, дужности заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Армина Фаркаша, дужности заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“  разрешила Армина Фаркаша, дужности заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Председавјући је ставио Предлог за избор Слађане Бурсаћ, за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „ за“  изабрала Слађану Бурсаћ, за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је ставио Предлог за избор Ђорђа Тодорова, за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“ и четири гласа „против“ изабрала Ђорђа Тодорова, за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Председавајући је честитао новоизабраним заменицима покрајинских секретара и пожелео им успешан рад.

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч закључио је претрес и ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ и четири гласа „против“ донела Одлуку о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици.

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина  са 92 гласа „за“ донела Одлуку о измени и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

     Посланик Ђурађ Јакшић је усмено поставио посланичко питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе који му је усмено одговорио на постављено питање. Посланик је у складу са чланом 206. Пословника о раду Скупштине  прокоментарисао добијен одговор.

 Председавајући је закључио 16. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12,50 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.