Сазив 2020-2024
Број седнице: 17
Датум одржавања: 30. 08. 2022.
Записник

ЗАПИСНИК

Са 17. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 30. августа 2022. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,08 часова.

Седницом Скупштине су председавали Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница потпредседник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 109 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Дарко Бађок, Предраг Вуковић, Немања Завишић, Наташа Златковић, Жељко Малушић, Мирослав Бошковић, Александра Ђанковић, Александар Ђурђев, Павел Сурови, Мирослав Шпановић, Ненад Чанак.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 102 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 16. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 28. јуна 2022. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 92 гласа „за“  усвојила Записник са 16. седнице Скупштине.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. став 3. Пословника о раду Скупштине, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова „за“ предлог усвојила.

        Председавајући је ставио Предлог дневног реда 17. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и седам гласова „против“ утврдила следећи: 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 1. до 5. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 91 гласом „за“ и седам гласова „против“, усвојила предлог. 

Пошто је спојен претрес по тачкама од 1. до 5. прешло се на рад по тим тачкама.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини предлоге покрајинских скупштинских одлука, на разматрање и доношење.

Предлогe покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрао Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

На седници Одбора за буџет и финансије, члан Одбора Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду Скупштине издвојио мишљење на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета за 2022. годину.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је разматрао Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрао и Одбор за прописе. Одбор је утврдио да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, Скупштини се обратио   председник Покрајинске владе Игор Мировић.

На основу члана 159, а у вези са чланом 158. став 2. Пословника о раду, уколико на Предлог Ребаланса буџета нису поднети амандмани води се јединствен претрес.

Председавајући је отворио спојен претрес по тачкама 1-5 Дневног реда.

Посланик Ђурађ Јакшић је образложио своје издвојено мишљење са седнице Одбора за буџет и финансије.

У претресу су учествовали од председника односно представника посланичких група: Саша Шућуровић, Ана Марија Пинтер, Жељка Милошевић, Ненад Боровић.

У претресу су учествовали посланици: Ђурађ Јакшић, Нада Мандић, др Марина Недељковић, Предраг Гинцуљ, Ладислав Томић, Александар Мандић, др Горан Пузић, Јасмина Стевановић, Игор Стојков и Мирослав Родић.

Председавајући је закључио спојени претрес.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и девет гласова “против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ и 10 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и девет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и 10 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и 10 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. 

Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 98 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Ладислав Томић, поставио је посланичко питање.

    Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 17. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12.15 часова.

 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.