Сазив 2020-2024
Број седнице: 19
Датум одржавања: 22. 11. 2022.
Записник

ЗАПИСНИК

Са 19. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. новембра 2022. године  у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,10 часова.

Седницом Скупштине су председавали Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница потпредседник Скупштине. 

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 109 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: др Даниел Бабић, Бранислав Богарошки, Владислав Живановић, др Горан Латковић, проф. др Бранислав Ристивојевић, Ладислав Томић, Ивана Росић, Ненад Чанак, Саша Шућуровић, Жељко Малушић и Мирослав Чеман.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовао 101 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 18. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 4. октобра 2022. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 95 гласoва „за“  усвојила Записник са 18. седнице.

Председавајући је обавестио посланике да су Скупштини посланици Предраг Вуковић и Александар Ђедовац, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1) Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднели оставке на функцију посланика у Скупштини.

Претходно је Одбор за административна и мандатна питања разматрао поднете оставке и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланицима.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да су Предрагу Вуковићу и Александру Ђедовцу престали мандати посланика у Скупштини, даном подношења оставке.

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштини Маји Ђикановић са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Председник Скупштине је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Маји Ђикановић са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ и констатовао да је Скупштина са 104 гласа „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Маји Ђикановић са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштини Милану Крагуљцу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Председник Скупштине је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Милану Крагуљцу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ и констатовао да је Скупштина са 102 гласа „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Милану Крагуљцу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Председавајући је обавестио Скупштину да је доц. др Драгана Ћорић, дана 14. новембра 2022. године, поднела оставку на функцију члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине.

Председавајући је констатовао да је доц. др Драгани Ћорић престао мандат члана Одбора за питања уставно - правног положаја Покрајине из реда научних и стручних радника, због поднете оставке, са 14. новембром 2022. године.

Председaвајући је обавестио посланике да је посланик Бранислав Богарошки, у складу са чланом 38. Пословника о раду Скупштине, обавестио председника Скупштине да је поднео оставку на место председника Посланичке групе „Војвођански фронт - Лига социјалдeмократа Војводине, Војвођанска партија“.

Председавајући је обавестио посланике да је заменик председника Посланичке групе „Војвођански фронт - Лига социјалдемократа Војводине, Војвођанска партија“, у складу са чланом 38. Пословника о раду Скупштине обавестио председника Скупштине да је нови председник Посланичке групе Саша Шућуровић уместо Бранислава Богарошког.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. став 3. Пословника о раду Скупштине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 102 гласa „за“ предлог усвојила.

        Председавајући је ставио Предлог дневног реда 19. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова „за“ и шест гласова „против“ утврдила следећи: 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ТЕЛЕЧКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“;

6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР -  31. ДЕ ЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ;

7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ.

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ¬- ОМБУДСМАНА;

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је, на основу члана 7. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману и члана 133. став 1. Пословника о раду Скупштине, утврдио Предлог одлуке о избору Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и предложио доц. др Драгану Ћорић за Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.

Предлог одлуке је достављен.

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовао посланик Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 98 гласова „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Одлуку о избору Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.

Изабрани Покрајински заштитник грађана - омбудсман доц. др Драгана Ћорић положила је заклетву.

Председник Скупштине је констатовао да је проф. др Зорану Павловићу престала функција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и захвалио му се на раду и сарадњи.

2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - септембар 2022. године, на разматрање и усвајање. 

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поводом Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке поднела је Александра Радак, заменик покрајинског секретара за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су, као представници посланичкких група учествовали: Ана - Марија Пинтер и Ненад Боровић. У претресу су учествовали следећи посланици:  Ђурађ Јакшић, Павел Сурови, др Марина Недељковић, Горан Пузић, Александар Смиљанић, Александар Мандић, Предраг Гинцуљ и Дмитар Станишић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - септембар 2022. године на гласање.  Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 96 гласова „за“ и осам гласова „против“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - септембар 2022. године.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ТЕЛЕЧКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао, као представник посланичке групе, Љубодраг Мишчевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ и четири гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори  предложу Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова „за“ и три гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Парка природе „Јегричка“.

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори  предложу Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. На седници Одбора, председник предлагача је указао на техничку грешку у Предлогу. Иправка техничке грешке наведена у Извештају је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа. Одбор сматра да je Предлог покрајинске скупштинске одлуке, са техничком исправком, у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали, као представник посланичке групе, Ненад Боровић и посланик Александар Мандић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и једним гласом „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“.

6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР -  31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставиo је Скупштини Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и усвајање. 

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није пријавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 90 гласова „за“ и једним гласом „против“, усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2021. године.

7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ.

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2021. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.

Извештај о пословању за 2021. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Дане Баста,покрајински секретар за спорт и омладину, који је образложио Мишљење Покрајинске владе, од председника односно представника посланичких група: Стојанка Лекић, и од посланика: Мирослав Родић, Миодраг Булајић и Урош Бајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и четири гласа „против“ усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину.

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“, донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду Скупштине, прокоментарисао одговор покрајинског секретара за финансије.

За постављање нових посланичких питања јавила се посланик др Марина Недељковић, која је поставила  посланичко питање покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 19. седницу Скупштине у 13.16 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.