Сазив 2020-2024
Број седнице: 20
Датум одржавања: 22. 12. 2022.
Записник

ЗАПИСНИК

Са 20. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. децембра 2022. године  у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,07 часова.

Седницом Скупштине су председавали Иштван Пастор, председник, Дамир Зобеница  и Александра Малетић, потпредседници Скупштине. 

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 110 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: др Даниел Бабић, Бранислав Богарошки, Рајка Вујовић, Јелена Лопушина, Жељко Малушић, Жаклина Радић Крстић, Ивана Росић, Ненад Чанак, Дејан Чапо и Саша Шућуровић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовао 101 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 19. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. новембра 2022. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и једним гласом „против“  усвојила Записник са 19. седнице.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. став 3. Пословника о раду Скупштине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 20. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ и осам гласова „против“ утврдила следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА С НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2020 - 2024. ГОДИНЕ;

20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

21. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ”;

22. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О  ЗАДУЖИВАЊУ КОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

23. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ПРОВИНЦИЈЕ ШАНДОНГ (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА);

24. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА – NARODNO POZORIŠTE SUBATICA  – NÉPSZÍNHÁZ SZABADKA – NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA;

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2021. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;

27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председавајући је предложио спајање претреса поводом 1. и 2. тачке утврђеног Дневног реда. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 96 гласова „за“ и  осам гласова „против“, Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 3. до 12. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 96 гласова „за“ и  шест гласова „против“, Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 13. до 20. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 92 гласа „за“ и  шест гласова „против“, Скупштина предлог усвојила. 

Пошто смо спојили претрес по тачкама 1. и 2. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Покрајинска влада је доставила Скупштини Амандмане I-III на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа. 

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету амандмане су поднели посланици: Војислав Кулачанин (I-II), Александар Смиљанић (I-VII), др Maрина Недељковић (I-X) и Ђурађ Јакшић (I-XII). Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане посланика. 

Предлоге покрајинских скупштинских одлука и поднете амандмане претходно је разматрао Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднете амандмане посланика на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. На седници Одбора за буџет и финансије, члан Одбора Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду Скупштине издвојио мишљење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и амандмане претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор је утврдио да су амандмани посланика правно могући, изузев амандмана II и X посланика Ђурађа Јакшића, Амандманa I др Марине Недељковић, Амандманa IV Александра Смиљанића и амандмана I и II Војислава Кулачанина, који нису правно могући. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у складу са Статутом и правним системом. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину размотрио је и Одбор за прописе и у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у складу са Статутом и правним системом. 

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. 

На основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине, претрес се води у начелу и у појединостима. Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и јединствени претрес поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Посланик Ђурађ Јакшић је образложио издвојено мишљење поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

У претресу су учествовали: Александар Оџић, Александра Ђанковић, Ана Марија Пинтер, Дмитар Станишић, др Бојан Баги, др Марина Недељковић, Наташа Златковић, Александар Смиљанић, Мирослав Родић, проф. др Бранислав Ристивојевић, Иштван Добо, Ладислав Томић, Мирослав Бошковић, Ненад Боровић, др Горан Пузић, Предраг Гинцуљ, Немања Завишић, Станислава Хрњак, Павел Сурови, Александар Мандић, Марко Шијан, Латинка Васиљковић, Јасмина Стевановић, Снежана Седлар и Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и јединствени претрес о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 

У претресу у појединостима су учествовали: Ђурађ Јакшић, др Марина Недељковић и Александар Смиљанић. Председавајући је обавестио посланике да је посланик Војислав Кулачанин повукао  амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 

Председавајући је закључио претрес у појединостима.

Затим се прешло на изјашњавање о поднетим амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбила Амандман X посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбила Амандман IX посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбила Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Александра Смиљанића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбила Амандман V посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Александра Смиљанића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбила Амандман VI посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбила  Амандман III посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика др Марине Недељковић.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбила Амандман IV посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбила Амандман X посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман IX посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбилa Амандман VIII посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман VII посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман XII посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман VIII посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман V посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман III посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбилa Амандман II посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 92 гласа „против“ одбилa Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ одбилa Амандман I посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 92 гласа „против“ одбилa Амандман I посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Александра Смиљанића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“одбилa Амандман I посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Александра Смиљанића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 91 гласом „против“одбилa Амандман II посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Александра Смиљанића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман III посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Александра Смиљанића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 92 гласа „против“ одбилa Амандман IV посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Александра Смиљанића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“одбилa Амандман VII посланика Александра Смиљанића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман II посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман V посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика др Марине Недељковић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“одбилa Амандман VI посланика др Марине Недељковић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“одбилa Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Ђурађа Јакшића.  Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ одбилa Амандман XI посланика Ђурађа Јакшића. 

Прешло се на изјашњавање о предлозима покрајинских скупштинских одлука.

На основу члана 38. став 3. Статута Аутономне покрајине Војводине, о доношењу Буџета Аутономне покрајине  Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. 

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ и осам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и седам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину

У складу са чланом 81. став 1.  Пословника о раду Скупштине председавајући је одредио паузу у трајању од 14,54 до 16,07 часова након чега је уврђен кворум и констатовано да је у сали присутно 95 посланика.

Пошто је спојен претрес по тачкама од 3. до 12. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА С НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства претходно је размотрио и Одбор за прописе и даје мишљење да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио спојен претрес. У претресу су учествовали: др Бојан Баги, др Горан Латковић, Миодраг Булајић, др Ружица Игић и Јелена Јовановић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 глас „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 89 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 глас „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 глас „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 глас „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Ауономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 глас „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Ауономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 глас „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 глас „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину. 

Пошто је спојен претрес по тачкама од 13. до 20. прелазимо на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2020 - 2024. ГОДИНЕ;

20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије и предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа.Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио спојен претрес. У претресу су учествовали: др Имре Нађ, Ненад Боровић, Милош Тубић, Ева Дубац, Ладислав Томић, Радмила Митровић и Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду у шумарство. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години на гласање. Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину на гласање. Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину на гласање.Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години.

21. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ”;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика “Вршачке планине“, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и даје мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, др Ружица Игић и Татјана Николић.

Председавајући је закључио претрес и ставио  на гласање.Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 89 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Предела изузетних одлика “Вршачке планине“.

22. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ КОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

Покрајинска влада поднела је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о  задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода, на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе који даје мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали:Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић и Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је, у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду, обавестила посланике да ће Скупштина наставити са радом и након 19,00 часова док се не заврши рад по утврђеним тачкама Дневног реда. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлукe на гласање. Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 85 гласова „за“ и три гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

23. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ПРОВИНЦИЈЕ ШАНДОНГ (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА);

Покрајинска влада поднела је Скупштини Предлог споразума о успостављању пријатељских односа и сарадње између Провинције Шандонг (Народна Република Кина) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака на разматрање. 

Предлог споразума претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри Предлог споразума и донесе Закључке.

Уводно излагање поднео је Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Стојанка Лекић, Ђурађ Јакшић и др Горан Пузић. Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључака на гласање. Након гласања, председавјући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ Скупштина размотрила Споразум о успостављању пријатељских односа и сарадње између Провинције Шандонг (Народна Република Кина) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела Закључке.

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

Покрајинска влада поднела је Скупштини Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе који је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога одлуке на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес и пошто није било пријављених за реч председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 88 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА – NARODNO POZORIŠTE SUBATICA  – NÉPSZÍNHÁZ SZABADKA – NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA;

Покрајинска влада поднела је Скупштини Предлог одлуке о уређивању питања од значаја за оснивање, организовање и рад установе културе Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica  – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за културу и јавно информисање. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничке грешке у Предлогу. Исправке наведене у Извештају су постале саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку. Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе који је утврдио да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поднела је Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: др Марина Недељковић и Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 84 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о уређивању питања од значаја за оснивање, организовање и рад установе културе Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica  – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica.

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2021. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године, на разматрање и усвајање.

Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај за 2021. годину.

Уводно излагање поднео је Роберт Тот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес и пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 86 гласова «за» и једним гласом «против» Скупштина усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године.

27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес и пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 86 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

 

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик др Марина Недељковић, на 19. седници Скупштине, поставила посланичко питање покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Одговор је посланику достављен. Посланик др Марина Недељковић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду,  прокоментарисала одговор.

Посланик др Марина Недељковић је поставила посланичко питање проф. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство и Драгани Милошевић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Посланик Ладислав Томић је поставио посланичко питање Управи за капитална улагања.

Председавајући је пожелео свим присутнима све најбоље у Новој години, као и убудуће успешан рад и закључио 20. седницу Скупштине у 19,27 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.