Сазив 2008-2012
Број седнице: 11
Датум одржавања: 24. 06. 2009.
Записник

11.седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 24. јуна 2009. године у Великој сали Скупштине Града Новог Сада.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и доц. др Бранислава Белић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Петар Андрејић, Живица Брадваревић, Душан Елезовић, Јовица Заркула, Ненад Иванишевић, Борко Илић, Горан Каурић, Кермеци др Ласло, Предраг Мијић, Марија Радојчић, Александар Радоњић и Маја Седларевић.

Председавајући је обавестио посланике да се 11. седница одржава у Великој сали Скупштине Града Новог Сада, јер Велика сала у згради Скупштине АП Војводине, после одржаног међународног Самита није оспособљена за скупштинско заседање и захвалио се Скупштини Града, као домаћину, што је омогућено да се седницa одржи у пријатном простору.

Председавајући је такође обавестио посланике да је обезбеђена равноправна употреба језика у складу са техничким могућностима, као и да је обезбеђен ТВ пренос тока седнице, а замолио је посланике, који желе да учествују у претресу, да то чине са говорнице, како је предвиђено Пословником Скупштине АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на 11. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Десете седнице Скупштине, одржане 28. маја 2009. године достављен је посланицима уз сазив за 11. седницу Скупштине.

Посланик Фехер мр Ласло ставио је примедбу на записник са Десете седнице, пошто у записнику испред његовог имена није била наведена академска титула.

Председавајући је ставио на гласање записник са Десете седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" усвојила записник са Десете седнице Скупштине, са примедбом посланика Фехер мр Ласла.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио Извештај о верификацији мандата посланика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласова "за" и пет гласова "против" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Германац Миленку.

Председавајући је обавестио посланике да је председник посланичке групе "За европску Војводину", у складу са чланом 42. став 2. и 3. Пословника Скупштине, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава посланичке групе тако што је посланик Зоран Бабић приступио посланичкој групи "За европску Војводину".

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 11. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе и
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и именовању в.д. директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 23 гласа "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" доставила је Скупштини АП Војводине Информацију о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака на разматрање.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа, председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Извршног већа АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 68 гласова "против" и три уздржана гласа предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 11. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПРИОРИТЕТИМА У ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ И О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАНСФЕРА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД И ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 19 гласова "против" утврдила дневни ред 11. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник Извршног већа и чланови Извршног већа и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПРИОРИТЕТИМА У ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ И О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАНСФЕРА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе и доставило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.

Уводно излагање поднеo je члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Бранко Гајин, Горан Тајдић, Лазар Марјански, Саша Сантовац, Милорад Мирчић, Бранислав Богарошки, Ана Новковић, проф. др Драгослав Петровић, др Живорад Смиљанић, Мирослав Кришан, Горан Јешић, Лазар Чавић и Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 29 гласова "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе.

Из дискусије посланика, а нарочито посланика Бранка Гајина, Лазара Марјанског и проф. др Драгослава Петровића проистекао је Предлог закључака.

Председавајући је ставио Предлог закључака на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 102 гласа "за" и три гласа "против" донела

Закључке

I

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да покрене иницијативу код Владе Републике Србије за доношење одговарајућег акта којим ће се уредити да се:

 • износ од 40% средстава који припадају локалним самоуправама од закупа пољопривредног земљишта, а која се сада, у складу са Законом о пољопривредном земљишту искључиво користе за улагање у пољопривредно земљиште, привремено у наредна 24 месеца могу користити и за класичну буџетску потрошњу намењену директним корисницима буџетских средстава као што су вртићи, основне школе и здравствене и друге установе чији је оснивач локална самоуправа,
 • да се прописима којим се регулишу зараде у локалним самоуправама ограничи саио иаса зарада, а да се локалним самоуправама омогући да саме утврђују висину и распоне појединачних зарада.

II

Задужује се Одбор за пољопривреду да у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство предложе Извршном већу ургентне мере, везане за проблеме примарне пољопривредне производње.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку са правно-техничким исправкама.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку са правно-техничким исправкама које је предложио Одбор за прописе.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Ненад Лемајић и проф. др Светлана Лукић-Петровић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о разрешењу Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Ото Буш, Милорад Мирчић, др Ненад Лемајић и проф.др Драгослав Петровић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 26 гласова "против" донела Одлуку о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Извештај о спровођењу реформе покрајинске управе за 2008. годину са Предлогом закључка на разматрање и усвајање.

Извештај са Предлогом закључка је претходно размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да усвоји Извештај и радни закључак који је наведен у извештају Одбора.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали посланици:Ненад Боровић, Саша Сантовац, Милан Ђукић, Горан Тајдић, Милорад Мирчић, проф др. Драгослав Петровић, мр Томислав Богуновић, Јелена Милинић, Саша Тодоровић и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Посланик проф др. Драгослав Петровић је, у својој дискусији истакао да Председник Републике Србије, ни у једном тренутку није рекао да је постојећи Предлог статута који је усвојила Скупштина АП Војводине противуставан и захтевао је да се то констатује у записнику.

Посланик Милан Ђукић предложио је Закључак. Председавајућа је ставила Предлог Закључка на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 63 гласа "за" и 17 гласова "против" прихватила Закључак.

Председавајућа је ставила Извештај о спровођењу реформе покрајинске управе за 2008 годину у целини, на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 68 гласова "за" и 22 гласа "против" усвојила Извештај о спровођењу реформе покрајинске управе за 2008. годину и донела

Зakључак

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да, одмах након доношења новог Статута Аутономне Покрајине Војводине и закона којим ће се утврдити надлежности Аутономне Покрајине Војводине, изврши усклађивање Акционог плана донетог за спровођење реформе покрајинске управе са наведеним актима и достави га Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да до усклађивања Акционог плана, изврши анализу структуре радно правно ангажованих лица у покрајинским органима управе, организацијама и службама, чиме би се дефинисало евентуално будуће повећање броја запослених лица, као и могуће промене у структури и броју покрајинских органа управе, организација и служби.

Председавајућа је ставила Радни закључак који је предложио Одбор за ораганизацију управе и локалну самоуправу, на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 68 гласова "за" и 21 гласом "против" донела

Радни закључак

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да достави податке о броју и структури радно правно ангажованих лица у Извршном већу и Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, податке о возном парку и броју возача у Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа, као и план о динамици и смањењу броја запослених лица у покрајинским органима.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Jавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и именовању в.д. директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење, по хитном поступку

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина донела Одлуку о разрешењу директора Jавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и именовању вд директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања утврдио је Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина донела Одлуку о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 14,10 часова.