Saziv 2020-2024
Broj sednice: 23
Datum održavanja: 08. 06. 2023.
Zapisnik

ZAPISNIK
Sa 23. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 08. juna 2023. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,06 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 106 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: Maja Đikanović, Darko Bađok, Aleksandar Đurđev, Branislav Bogaroški, dr Daniel Babić, prof. dr Goran Ivančević, Đurađ Jakšić, Saša Šućurović, Željko Malušić, Željka Milošević, Ivana Rosić, dr Goran Puzić, Suzana Pronić, Nenad Čanak.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 100 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Minutom ćutanja poslanici i svi prisutni su odali poštu poginulima u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i selima u okolini Mladenovca.

Predsedavajući je pozdravio prisutne predstavnike UNDP-a i Švajcarske kancelarije za saradnju.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 22. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 19. aprila 2023. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 91 glasom „za“ i tri glasa „protiv“, usvojila Zapisnik sa 22. sednice.

Predsednik Skupštine je obavestio poslanike da je dr Cveta Roganović, dana 7. juna 2023. godine, podnela ostavku na funkciju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, iz reda predstavnika osnivača.  Predsedavajući je konstatovao da je dr Cveti Roganović prestala funkcija člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, danom podnošenja ostavke.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 23. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i dva glasa „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:
1.      PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2.      PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“;

3.      PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRISTUPANjU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SAVEZU ALPE-JADRAN;

4.      GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2022. GODINU;

5.      GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2022. GODINU;

6.      IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

7.      IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU.

 

Predsedavajući je, u skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predložio spajanje pretresa po tačkama 6. i 7. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po tačkama utvrđenog dnevnog reda.

  1. tačka dnevnog reda:
PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O  ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Aleksandar Odžić, Karolj Kovač, Aleksandra Đanković i Nenad Borović, Dmitar Stanišić, kao predstavnici poslaničkih grupa i poslanici: dr Marina Nedeljković, Nemanja Zavišić, Aleksandar Smiljanić, Pavel Surovi, Stanislava Hrnjak i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je konstatovao da, na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa “za“ i četiri glasa “protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

  2. tačka dnevnog reda:
PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog Pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Ljubodrag Miščević i Igor Stojkov.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio

Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“.

  3. tačka dnevnog reda:
PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRISTUPANjU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SAVEZU ALPE-JADRAN;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pristupanju Autonomne pokrajine Vojvodine Savezu Alpe-Jadran i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog Pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli i u obrazloženju Predloga pokrajinske skupštinske odluke koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je kao predstavnik Poslaničke grupe učestvovao Matija Kovač i poslanik dr Marina Nedeljković.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pristupanju Autonomne pokrajine Vojvodine Savezu Alpe-Jadran.

   4. tačka dnevnog reda:
GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMUDSMANA ZA 2022. GODINU;.

Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj za 2022. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana- ombudsmana za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor za nacionalnu ravnopravnost, Odbor za budžet i finansije, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za obrazovanje i nauku.

Uvodno izlaganje podnela je doc. dr Dragana Ćorić, Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Karolina Hudžik i Smiljana Glamočanin-Varga, kao predstavnici poslaničkih grupa i poslanik dr Marina Nedeljković.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao da se Skupština, razmatrajući Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2022. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana u 2022. godini.

   5. tačka dnevnog reda:
GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2022. GODINU;

Skupština društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje. Godišnji izveštaj za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj za 2022. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, kao predstavnik poslaničke grupe, i poslanik Miodrag Bulajić.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj za 2022. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2022. godinu.

   6. tačka dnevnog reda:
IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE  VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

   7. tačka dnevnog reda:
IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaje za 2021. i 2022. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaji su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaji o poslovanju Fonda za 2021. i godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade, kao i Izveštaj o poslovanju Fonda za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje.

Uvodno obrazloženje Izveštaja je izneo Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovavao poslanik Aleksandar Smiljanić.

Pošto više nije bilo prijavljenih poslanika za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 87 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 86 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

 

  Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je podsetio Skupštinu da je poslanik dr Marina Nedeljković, na 22. sednici Skupštine koja je održana 19. aprila 2023. godine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik dr Marina Nedeljković je prokomentarisala odgovor i postavila dopunsko poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Poslanik dr Marina Nedeljković je, na 22. sednici Skupštine koja je održana 19. aprila 2023. godine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik dr Marina Nedeljković je prokomentarisala odgovor i postavila dopunsko poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za zdravstvo.

Poslanik dr Marina Nedeljković je, na 22. sednici Skupštine koja je održana 19. aprila 2023. godine, postavila poslaničko pitanje  pitanje pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik dr Marina Nedeljković je prokomentarisala odgovor.

Poslanik dr Marina Nedeljković je, na 21. sednici Skupštine koja je održana 23. februara 2023. godine, postavila dopunsko poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik dr Marina Nedeljković nije želela da prokomentariše odgovor.

Prešlo se na postavljanje novih poslaničkih pitanja.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 22. sednicu Skupštine u 13.30 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.