Saziv 2020-2024
Broj sednice: 25
Datum održavanja: 29. 08. 2023.
Zapisnik

ZAPISNIK

 

Sa 25. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 29. avgusta 2023. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,03 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 98 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: prof. dr Branislav Ristivojević, Novak Maksimović, Željko Malušić, Saša Šućurović, Nenad Čanak, Ivan Tešić, Suzana Pronić, Ivana Rosić, Miroslav Španović, Pavel Surovi, Žaklina Radić Krstić, Dmitar Stanišić, prof. dr Ružica Igić, Branislav Bogaroški, Dejan Vuković, prof. dr Goran Ivančević, Milan Garašević, Vladislav Živanović, Aleksandar Đurđev, Milica Božić, Maja Đikanović i Milan Đukić.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 89 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 24. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. juna 2023. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 83 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 24. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Miroslav Đokić, dana 3. jula 2023. godine, podneo ostavku na funkciju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, iz reda predstavnika osnivača.  Predsedavajući je konstatovao da je Miroslavu Đokiću prestala funkcija člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, danom podnošenja ostavke.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dr Cveta Roganović, dana 22. avgusta 2023. godine, podnela ostavku na funkciju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, iz reda predstavnika osnivača.  Predsedavajući je konstatovao da je dr Cveti Roganović prestala funkcija člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, danom podnošenja ostavke.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada, na osnovu člana 146. Poslovnika o radu Skupštine, kao predlagač, povukla iz procedure Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2023-2025.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je stavio na glasanje  predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, Skupština je sa 85 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI.

Predsedavajući je stavio na glasanje  predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, Skupština je sa 85 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

8. INFORMACIJA O PREDUZETIM MERAMA RADI UTVRĐIVANjA STANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI DECE I UČENIKA  SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OBEDSKA BARA“;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSKOM (BAČKI BREG) – SOMBOR – KULA – VRBAS – SRBOBRAN – BEČEJ – KIKINDA – GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAKOVO);

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI“;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „MRTVAJE GORNjEG POTISJA“;

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA“;

14. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2023. GODINE;

15. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

16. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI.

 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština utvrdila dnevni red 25. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa od 1. do 7. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 9. i 10. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa od 11. do 13. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 16. i 17. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama od 1. do 7. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU, i dostavila ih Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Amandmane I-V na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno nije glasalo.

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine amandmane od I do II na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno nije glasalo.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede i donese pokrajinske skupštinske odluke. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu prethodno je razmotrio Odbor zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Skupštini se obratila Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na osnovu člana 159., a u vezi sa članom 158. stav 2 Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta nisu podneti amandmani vodi se jedinstven pretres. 

Predsedavajući je otvorio spojen pretres po tačkama od 1. do 7. Dnevnog reda. 

U spojenom pretresu su, kao predstavnici poslaničkih grupa, učestvovali: Aleksandar Odžić, Ana - Marija Pinter, Željka Milošević i Nenad Borović. U spojenom pretresu su učestvovali i poslanici: Đurađ Jakšić, dr Bojan Bagi, dr Daniel Babić, Marina Nedeljković, Miroslav Rodić, Aleksandar Smiljanić, Miroslav Bošković, Ladislav Tomić, dr Goran Puzić, Miloš Tubić, Rajka Vujović, Duško Kočalka, Predrag Ginculj, Nemanja Zavišić.

Predsedavajući je zaključio spojeni pretres. 

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o donošenju Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.  

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. 

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume  Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume  Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike  i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

8. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O PREDUZETIM MERAMA RADI UTVRĐIVANjA STANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI DECE I UČENIKA  SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Informaciju o preduzetim merama radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika sa Predlogom zaključka, na razmatranje i usvajanje.

Informaciju su prethodno razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku, Odbor za bezbednost, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Informaciju.

Uvodno izlaganje povodom Informacije sa Predlogom zaključka podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je, kao predstavnik poslaničke grupe, učestvovao: dr Bojan Bagi.

U pretresu su učestvovali i poslanici: Đurađ Jakšić, Ladislav Tomić i Miloš Tubić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključka povodom Informacije o preduzetim merama radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Zaključak povodom Informacije o preduzetim merama radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama 9. i 10. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OBEDSKA BARA“;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSKOM (BAČKI BREG) – SOMBOR – KULA – VRBAS – SRBOBRAN – BEČEJ – KIKINDA – GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAKOVO), i dostavila ih Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Dušan Španović, zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres.

U pretresu su, kao predstavnici poslaničkih grupa, učestvovali: Imre Nađ i Miodrag Bulajić.

U pretresu su učestvovali i poslanici: Ladislav Tomić, Damir Zobenica, Aleksandar Mandić, Nada Mandić, Igor Stojkov. 

Predsedavajući je zaključio spojen pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 78 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 75 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo).

Pošto je spojen pretres po tačkama od 11. do 13. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI“;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „MRTVAJE GORNjEG POTISJA“;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA”, i dostavila ih Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja”, na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Dušan Španović, zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres.

U pretresu je, kao predstavnik poslaničke grupe, učestvovao: Ljubodrag Miščević.

Predsedavajući je zaključio spojen pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 72 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja”, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 73 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Parka prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja”.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 73 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”.

14. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2023. GODINE;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar - jun 2023. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U  pretresu su, kao predstavnici poslaničkih grupa, učestvovali: Karolj Kovač i Nenad Borović.

U pretresu su učestvovali i poslanici: Đurađ Jakšić, Aleksandar Smiljanić,  Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar - jun 2023. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 82 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar - jun 2023. godine.

15. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

 

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje. 

Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ištvan Dobo, kao predstavnik poslaničke grupe i poslanici: dr Marina Nedeljković i Dejan Panić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 80 glasova „za“ i tri glasa “protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama 16. i 17. prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI, i dostavio ih Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio spojen pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 80 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 82 glasa „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

 

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

 

Predsedavajući je podsetio Skupštinu da je dr Marina Nedeljković, na 24. sednici Skupštine koja je održana 22. juna 2023. godine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik dr Marina Nedeljković je prokomentarisala odgovor.

Poslanik dr Marina Nedeljković je, na 24. sednici Skupštine koja je održana 22. juna 2023. godine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik dr Marina Nedeljković nije komentarisala odgovor i nije postavila dopusnko poslaničko pitanje.

Poslanik dr Marina Nedeljković je, na 24. sednici Skupštine koja je održana 22. juna 2023. godine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik dr Marina Nedeljković je prokomentarisala odgovor i postavila dopunsko poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Poslanik dr Marina Nedeljković je na 25. sednici Skupštine postavila dva poslanička pitanja  i to: Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade i Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. 

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 25. sednicu Skupštine u 15.51 časova.

 

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.