Сазив 2008-2012
Број седнице: 12
Датум одржавања: 19. 09. 2009.
Записник

12. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 19. септембра 2009. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,13 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Синиша Лазић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Бранислав Попов, а према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Зоран Бабић, доц др Бранислава Белић, мр Ласло Фехер, Миленко Филиповић, Борко Илић, др Горан Ивић, Ивана Милић, др Никола Павковић, Бранислав Попов, Саша Тодоровић, Миливој Вребалов и Јовица Заркула.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана у краћем року од десет дана, јер је Извршно веће доставило Предлог одлуке о начину одређивања представника Аутономне Покрајине Војводине у Скупштини "Металс банке" АД Нови Сад и начину предлагања лица за избор чланова органа "Металс банке" АД Нови Сад са предлогом да се Одлука донесе по хитном поступку. Такође, седница је сазвана за суботу, а не у један од дана у којима се седнице Скупштине, по правилу, одржавају, због раније преузетих обавеза председника Скупштине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на 12. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 11. седнице Скупштине, одржане 24. јуна 2009. године достављен је посланицима уз сазив за 12. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 11. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" усвојила записник са 11. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је, у складу са чланом 209. Пословника Скупштине АП Војводине, Ивана Дулић-Марковић поднела оставку на функцију потпредседника Извршног веће и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу.

Председавајући је констатовао, на основу члана 211. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да је Ивани Дулић-Марковић престала функција потпредседника Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу, због поднете оставке, са 19. септембром 2009. године.

Председавајући је обавестио посланике да је Томислав Папић поднео оставку на функцију заменика покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине.

Председавајући је констатовао да је, због поднете оставке, Томиславу Папићу престала функција заменика покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, са 9-тим јулом 2009. године.

Председавајући је обавестио посланике да је Мироје Јовановић поднео оставку на функцију заменика члана Покрајинске изборне комисије.

Председавајући је констатовао да је,због поднете оставке,Мироју Јовановићу престала функција заменика члана Покрајинске изборне комисије, са 19-тим септембром 2009. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 12. седницу Скупштине АП Војводине.

Председник Извршног већа АП Војводине предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог за избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: - Предлог одлуке о оснивању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласава "за" и 23 гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за прописе предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: - Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за информисање, предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Утврђивање предлога кандидата за избор члана у Савет Републичке радиодифузне агенције.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда -Информацијa о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Извршног већа АП Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за", 68 гласова "против" и шест уздржаних гласова предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 12. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

 1. ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ПРЕДСТАВНИКА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У СКУПШТИНИ "МЕТАЛС БАНКЕ" АД НОВИ САД И НАЧИНУ ПРЕДЛАГАЊА ЛИЦА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОРГАНА "МЕТАЛС БАНКЕ" АД НОВИ САД,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ,
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2008. ГОДИНУ,
 7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА У САВЕТ РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 19 гласова "против" утврдила дневни ред 12. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник Извршног већа и чланови Извршног већа и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 198. Пословника Скупштине АП Војводине, доставио је Предлог за избор потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу.

Додатно образложење Предлога је дао председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић.

Председавајући је отворио претрес.

На основу члана 199. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине члан Извршног већа АП Војводине је изабран ако је за његов избор гласала већина од укупног броја посланика.

О избору Извршног већа АП Војводине одлучује се јавним гласањем (члан 199. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине).

Председавајући је ставио Предлог о избору потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика Скупштине и то са 82 гласа "за" и 22 гласа "против" изабрала Бориса Барјактаровића за потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу.

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа, члан Извршног већа положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је потпредседнику Извршног већа АП Војводине и покрајинском секретару за регионалну и међународну сарадњу у име Скупштине и своје лично име честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за прописе, на седници одржаној 14. септембра 2009. године утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ПРЕДСТАВНИКА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У СКУПШТИНИ "МЕТАЛС БАНКЕ" АД НОВИ САД И НАЧИНУ ПРЕДЛАГАЊА ЛИЦА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОРГАНА "МЕТАЛС БАНКЕ" АД НОВИ САД,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о начину одређивања представника Аутономне Покрајине Војводине у Скупштини "Металс банке" АД Нови Сад и начину предлагања лица за избор чланова органа "Металс банке" АД Нови Сад и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић, проф др Ненад Вуњак,Милан Ђукић, Горан Тајдић, Драгана Латовљев, Горан Јешић, Бранко Гајин, др Живорад Смиљанић, Лазар Марјански, Саша Сантовац, Милорад Мирчић и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за", 19 гласова "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о начину одређивања представника Аутономне Покрајине Војводине у Скупштини "Металс банке" АД Нови Сад и начину предлагања лица за избор чланова органа "Металс банке" АД Нови Сад.


4. тачка дневног реда: : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Посланичка група Мађарска коалиција утврдила је Предлог одлуке о оснивању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је предложило и Скупштини да размотри предлог и Одлуку донесе са исправкама наведеним у мишљењу, са којима се сагласио предлагач и на тај начин су постали саставни део Предлога одлуке и о њима се посебно није гласало.

Додатно образложење Предлога је дао др Тот Тивадар.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Боре Кутић, Горан Тајдић, Игор Мировић, проф.др Драгослав Петровић, Саша Сантовац.

Посланик Пастор Иштван у својству предлагача, на основу члана 133. став 4. Пословника Скупштине, предложио је да се коригује текст одлуке тако да се у члану 1. последња два реда измене и додају речи: "културне сарадње са европским градовима и регијама и њиховим институцијама, оснива се Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине".С обзиром да су измене предложене од стране предлагача оне су постале саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено није гласало.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о оснивању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ,

Управни одбор је на седници одржаној 18.јуна 2009. године усвојио Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2008. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2008. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2008.годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Чавић, Ненад Боровић, Боре Кутић, Маријана Четојевић, Бранислав Ивановић, Горан Тајдић, Драгана Латовљев, Сузана Бркић, Светозар Буквић, Милорад Бојин, Лазар Марјански, проф др Ненад Вуњак, Саша Сантовац, Живица Брадваревић, Милорад Мирчић и Јован Табаков, помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа «Воде Војводине» Нови Сад за 2008. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 21 гласом "против" прихватила Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2008. годину.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ –"VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2008. ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини –"Vojvodina Investment Promotion – VIP" усвојио је Извештај о пословању за 2008. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2008.годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Горан Јешић, Саша Сантовац, Маријана Четојевић, др Ненад Лемајић, Драгана Латовљев, Никола Лалић и Пастор Иштван потпредседник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је ставио Извештај о пословању за 2008. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 11 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини –"Vojvodina investment promotion – VIP" за 2008. годину.


7. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА У САВЕТ РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ.

Одбор за информисање је, на седници одржаној 17. септембра 2009. године, утврдио Предлог кандидата за избор члана у Савет Републичке радиодифузне агенције и доставио га Скупштини на разматрање.

Председавајући је отвориo претрес.

Председавајући је ставио Предлог кандидата, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 12 гласова "против" утврдила Предлог кандидата за избор члана у Савет Републичке Радиодифузне агенције, чију ће листу доставити Одбору за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије.


Посланичко питање је поставио посланик Горан Тајдић (једно посланичко питање).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 15,45 часова.