Сазив 2008-2012
Број седнице: 13
Датум одржавања: 15. 10. 2009.
Записник

13. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 15.октобра 2009. године у Великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Седница је почела у 11,35 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић, доц. др Бранислава Белић и Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Жељко Видовић, Горан Ивић, Борко Илић, Горан Каурић, Благоје Крајиновић, др Бранислав Попов,Марија Радојчић и др Тот Тивадар.

Посланик др Бранислав Попов оправдао је изостанак са седнице Скупштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике да је на 12. седници Скупштине АП Војводине донета Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине АП Војводине, којом се у рад Скупштине уводи електронски систем гласања, те да ће на 13. седници Скупштине први пут бити примењен тај систем.

Председавајући је подсетио да су обуку за примену електронског система за гласање имали сви посланици, те замолио све за разумевање и стрпљење.

Председавајући је обавестио посланике да ће му подршку у вођењу седнице преко тач –панела пружити госпођица Здравка Родић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства-мастер, представница фирме "Синком", која је била извођач радова.

На крају, председавајући је подсетио посланике да се идентификују приликом сваког уласка у салу убацивањем идентификационе картице у посланичку јединицу и да се приликом сваког напуштања сале одјаве и понесу идентификациону картицу са собом.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на 13. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 12. седнице Скупштине, одржане 19. септембра 2009. године достављен је посланицима уз сазив за 13. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 12. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова "за" и 14 гласова "против" усвојила записник са 12. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 13. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009.годину.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" и 25 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, у складу са чланом 9. став 2. Одлуке о Покрајинском омбудсману, на седници одржаној 14.октобра 2009.године, констатовао је да је Покрајинском омбудсману др Петру Теофиловићу престао мандат са 24.септембром 2009.године, о чему је обавестио Скупштину, на основу чега је Скупштина донела Одлуку.

Група посланика у Скупштини АП Војводине предложила је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Избор Покрајинског омбудсмана.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" и 8 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 13. Седнице прошири новом тачком дневног реда:- Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа.Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Извршног већа АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за", 74 гласа "против" и осам уздржаних гласова предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 13. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

 1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ГИМНАЗИЈЕ "ПЕТРО КУЗМЈАК" У РУСКОМ КРСТУРУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
 6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2008. ГОДИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" и 19 гласова "против" утврдила дневни ред 13. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута, а код претреса Предлога одлуке о ребалансу буџета председници, односно овлашћени представници посланичких група у учествовању у начелу у уводном делу на време од 10 минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" и 24 гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник Извршног већа и чланови Извршног већа и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,

Група посланика је, на основу члана 5. став 2. Одлуке о Покрајинском омбудсману доставила Скупштини Предлог за избор др Дејана Јанче за Покрајинског омбудсмана.

Додатно образложење предлога дао је проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Бранислав Богарошки и Милорад Мирчић.

На основу члана 5. став 1. Одлуке о Покрајинском омбудсману Скупштина бира омбудсмана двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.(80)

Стављам Предлог за избор Покрајинског омбудсмана на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 104 гласа "за" и шест гласова "против" изабрала др Дејана Јанчу за Покрајинског омбудсмана.

На основу члана 46. Одлуке о Покрајинском омбудсману Покрајински омбудсман, положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је Покрајинском омбудсману у име Скупштине и своје лично име честитао на избору и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и доставило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Посланици у Скупштини АП Војводине Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Милан Ћук, Саша Сантовац, Благоје Крајиновић, Радисав Јекић, Никола Лалић, Стојан Тинтор, Сузана Бркић, Миленко Германац, Горан Тајдић, Ароксалаши Тибор и Милорад Бојин поднели су амандмане I-XXV на Предлог одлуке.Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће АП Војводине није прихватило поднете амандмане.

Предлог одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије.Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић и члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали: мр Фехер Ласло, Маријана Четојевић, проф. др Ненад Вуњак, Јовица Васиљевић, Саша Сантовац, Лазар Марјански, Милан Ћук, Горан Тајдић, Јелена Милинић, др Ненад Лемајић, Тања Јовановић, Драгана Латовљев, др Живорад Смиљанић, Ненад Боровић, Лазар Чавић и Новка Мојић, покрајински секретар за социјалну политику и демографију.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

На члан 6 Предлога одлуке поднето је 25 амандмана.

Поднете амандмане додатно су образложили посланици: Тања Јовановић, Милорад Бојин, Рајко Мрђа, Сузана Бркић, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Горан Тајдић, Драгана Латовљев, Радисав Јекић, Стојан Тинтор, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Саша Сантовац, Миленко Германац, Милан Ћук и Никола Лалић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXV посланика Милорада Бојина.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман XXV посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Рајка Мрђе.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман V посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланице Сузане Бркић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за", 78 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман XIV посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIV посланика Ароксалаши Тибора.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XXIV посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Лазара Чавића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман VII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIII посланика Горана Тајдића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман XXIII посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXII посланика Лазара Чавића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 81 гласова "против" није прихватила Амандман XXII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланика Благоја Крајиновића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 23 гласа "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XVII посланика Благоја Крајиновића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланице Драгане Латовљев. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласа "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман II посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Благоја Крајиновића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 23 гласа "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман X посланика Благоја Крајиновића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Радисава Јекића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман XI посланика Радисава Јекића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Стојана Тинтора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за", 77 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман XIII посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланице Маријане Четојевић Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за", 76 гласова "против" и три уздржана гласа није прихватила Амандман IV посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Саше Сантовца Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман IX посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVIII посланика Рајка Мрђе Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за", 77 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман XVIII посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIX посланице Сузане Бркић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XIX посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XX посланика Миленка Германца.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за",76 гласова "против" и једним уздржаним послаником није прихватила Амандман XX посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXI посланика Горана Тајдића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман XXI посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланице Маријане Четојевић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за", 76 гласова "против" и три уздржана гласа није прихватила Амандман XVI посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Милана Ћука Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за", 75 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман VIII посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Саше Сантовца Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман XV посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Николе Лалића Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за", 78 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман XII посланика Николе Лалића.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање у целини.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 80 гласова "за" и 23 гласа "против" донела Одлуку о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ГИМНАЗИЈЕ "ПЕТРО КУЗМЈАК" У РУСКОМ КРСТУРУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Основне школе и гимназије "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су разматрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и два гласа "против" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Основне школе и гимназије "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова "за" и два "уздржана" гласа донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 29. септембра 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали посланици:Милорад Бојин и проф. др Светлана Лукић Петровић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.


6. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2008. ГОДИНУ.

Управни одбор Јавног предузећа је, на седници одржаној 18. септембра 2009. године усвојио Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2008. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2008. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Годишњи извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали посланици:Ненад Боровић, др Биро Иштван, Саша Сантовац, Сузана Бркић, Маријана Четојевић, Горан Тајдић, Милан Ћук, Лазар Чавић, Бранко Јоцић, Рајко Мрђа и проф др Ненад Вуњак.

Председавајућа је Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа ставио на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 20 гласова "против" прихватила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2008. годину.


Посланик Горан Тајдић, обавестио је Скупштину да није добио одговор на посланичко питање.

Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 16,20 часова.