Сазив 2008-2012
Број седнице: 14
Датум одржавања: 07. 11. 2009.
Записник

14. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 07. новембра 2009. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,40 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и доц. др Бранислава Белић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 117 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Благоје Крајиновић, др Бранислав Попов и Коста Стакић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана за суботу, а не у један од дана у којима се седнице Скупштине, по правилу, одржавају, због раније преузетих обавеза председника Скупштине и чланова Извршног већа АП Војводине.

Записник са 13. седнице Скупштине, одржане 15. октобра 2009. године достављен је посланицима уз сазив за 14. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 13. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за", 18 гласова "против" и два уздржана гласа усвојила записник са 13. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 14. седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:- Предлог закључка о правно-техничком усаглашавању Предлога Статута Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Посланик Милорад Мирчић је указао на повреду члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине.

Пошто је посланик Милорад Мирчић и поред објашњења председника Скупштине остао при ставу да је Пословник повређен, председавајући је у складу са чланом 91. Пословника Скупштине АП Војводине, позвао Скупштину да се без претреса одлучи да ли је повређен Пословник Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 28 гласова "за", 75 гласова "против" и два уздржана гласа одлучила да Пословник Скупштине АП Војводине у овом случају није повређен.

Председавајући је ставио Предлог Извршног већа АП Војводине на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 27 гласова "против" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Закључак којим се, у складу са чланом 132. Пословника Скупштине АП Војводине, повлачи из процедуре у Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о Стратегији водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини, који је уврштен у предлог дневног реда седнице Скупштине заказане за 07.новембар 2009.године.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и 27 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за безбедност предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и 27 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и
 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 27 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење. С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом "за", 102 гласова "против" и једним уздржаним гласом предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 14. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРАВНО-ТЕХНИЧКОМ УСАГЛАШАВАЊУ ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 27 гласова "против" утврдила дневни ред 14. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 22 гласа "против" предлог усвојила.

Подсећам посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник Извршног већа и чланови Извршног већа и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине прихватило је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину у периоду јануар-септембар 2009. године и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и усвајање.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету претходно је разматрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

У претресу су учествовали посланици: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић, Ненад Боровић, Јелена Милинић, Ивана Милић, Саша Сантовац и Драгана Латовљев.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 13,25 до 15,05 часова.

Након паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 82 посланика.

Након паузе у претресу су учествовали посланици: Милан Ћук, Горан Тајдић, проф.др Ненад Вуњак, Милорад Бојин, Лазар Марјански, Александар Грмуша, Милорад Мирчић, Лазар Чавић, мр Томислав Богуновић, Милан Ђукић, Маријана Четојевић, Александар Виг, Саша Сантовац, Пастор Иштван, потпредседник Извршног већа, мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије и Новка Мојић, покрајински секретар за социјалну политику и демографију.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 16,36 до 17,10 часова.

Након паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 71 посланик.

Након паузе у претресу су учествовали посланици:Милорад Мирчић, Борко Илић, Саша Сантовац, Милан Ћук, Ненад Иванишевић, проф др Светлана Лукић, Бранко Јоцић, Миливој Вребалов, Лазар Чавић, мр Томислав Богуновић, др Јованка Петровић, Игор Мировић, проф др Драгослав Петровић, покрајински секретар за науку и технолошки развој и Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је предложио да Скупштина настави са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 21 гласом "против" предлог усвојила.

Председавајући је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину у периоду јануар-септембар 2009. године, ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за", 20 гласова "против" и једним уздржаним гласом усвојила Извештај о извршењу Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину у периоду јануар-септембар 2009. године.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРАВНО-ТЕХНИЧКОМ УСАГЛАШАВАЊУ ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог закључка о правно-техничком усаглашавању Предлога Статута Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Извршно веће је пре почетка седнице усвојило достављене допуне Посланичке групе СПС-ПУПС-Покрет Вршачка регија у тексту Предлога закључка и доставило нов текст Предлога закључка којима су обухваћене предложене допуне Посланичке групе.

Посланичка група ДСС-Нова Србија поднела је Амандмане на правно-техничко усаглашавање Статута са Предлогом закона.

На основу члана 126. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је обавестио посланике да ће Амандман I Посланичке групе који је поднет на Предлог Закључка бити разматран, а да амандмани који су поднети на правно-техничке исправке не испуњавају формално-правне услове за разматрање, јер нису поднети на општи правни акт.

Др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине додатно је образложио Предлог закључка.

Посланик Борко Илић додатно је образложио поднети Амандман на Предлог закључка.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се Скупштина изјасни да ли амандмани Посланичке групе ДСС-Нова Србија који су поднети на правно-техничке исправке испуњавају формално-правне услове за разматрање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом "за", 64 гласова "против" и једним уздржаним гласом утврдила да амандмани Посланичке групе ДСС-Нова Србија који су поднети на правно-техничке исправке не испуњавају формално-правне услове за разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Ненад Вуњак, Милорад Мирчић, др Ненад Лемајић, Саша Сантовац, Пастор Иштван, потпредседник Извршног већа АП Војводине, проф.др Драгослав Петровић, Горан Тајдић, Лазар Марјански, Александар Радоњић, Драгана Латовљев, Бранислав Митровић, потпредседник Скупштине АП Војводине, Милорад Бојин, Маријана Четојевић, Сузана Бркић, Ласло Ђула, Милан Ђукић, Тања Јовановић и др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине.

Посланик Борко Илић захтевао је да се унесе у записник да је њему, као посланику и свим грађанима који су гласали за Демократску странку Србије, одузето право да поднесу амандмане.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Посланичке групе ДСС-Нова Србија.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за", 82 гласа "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман I Посланичке групе ДСС-Нова Србија.

Председавајући је ставио Предлог закључка на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина АП Војводине са 84 гласова "за" и 20 гласова "против" донела Закључак о правно-техничком усаглашавању Предлога Статута Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

Одбор за безбедност, на седници одржаној 06. новембра 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Одбор за пољопривреду, на седници одржаној 06. новембра 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН.

Одбор за пољопривреду, на седници одржаној 06. новембра 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" , једним гласом "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 21,16 часова.