Saziv 2008-2012
Broj sednice: 14
Datum održavanja: 07. 11. 2009.
Zapisnik

14. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 07. novembra 2009. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,40 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i doc. dr Branislava Belić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 117 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Blagoje Krajinović, dr Branislav Popov i Kosta Stakić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica sazvana za subotu, a ne u jedan od dana u kojima se sednice Skupštine, po pravilu, održavaju, zbog ranije preuzetih obaveza predsednika Skupštine i članova Izvršnog veća AP Vojvodine.

Zapisnik sa 13. sednice Skupštine, održane 15. oktobra 2009. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 14. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 13. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za", 18 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa usvojila zapisnik sa 13. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 14. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:- Predlog zaključka o pravno-tehničkom usaglašavanju Predloga Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Poslanik Milorad Mirčić je ukazao na povredu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Pošto je poslanik Milorad Mirčić i pored objašnjenja predsednika Skupštine ostao pri stavu da je Poslovnik povređen, predsedavajući je u skladu sa članom 91. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, pozvao Skupštinu da se bez pretresa odluči da li je povređen Poslovnik Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 28 glasova "za", 75 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa odlučila da Poslovnik Skupštine AP Vojvodine u ovom slučaju nije povređen.

Predsedavajući je stavio Predlog Izvršnog veća AP Vojvodine na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i 27 glasova "protiv" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Zaključak kojim se, u skladu sa članom 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povlači iz procedure u Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o Strategiji vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini, koji je uvršten u predlog dnevnog reda sednice Skupštine zakazane za 07.novembar 2009.godine.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i 27 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za bezbednost predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i 27 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i
 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 27 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom "za", 102 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 14. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2009. GODINE,
 2. PREDLOG ZAKLjUČKA O PRAVNO-TEHNIČKOM USAGLAŠAVANjU PREDLOGA STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKONA O UTVRĐIVANjU NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 27 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 14. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 22 glasa "protiv" predlog usvojila.

Podsećam poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik Izvršnog veća i članovi Izvršnog veća i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2009. GODINE

Izvršno veće AP Vojvodine prihvatilo je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu u periodu januar-septembar 2009. godine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu prethodno je razmatrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

U pretresu su učestvovali poslanici: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević, Nenad Borović, Jelena Milinić, Ivana Milić, Saša Santovac i Dragana Latovljev.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 13,25 do 15,05 časova.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 82 poslanika.

Nakon pauze u pretresu su učestvovali poslanici: Milan Ćuk, Goran Tajdić, prof.dr Nenad Vunjak, Milorad Bojin, Lazar Marjanski, Aleksandar Grmuša, Milorad Mirčić, Lazar Čavić, mr Tomislav Bogunović, Milan Đukić, Marijana Četojević, Aleksandar Vig, Saša Santovac, Pastor Ištvan, potpredsednik Izvršnog veća, mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije i Novka Mojić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 16,36 do 17,10 časova.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 71 poslanik.

Nakon pauze u pretresu su učestvovali poslanici:Milorad Mirčić, Borko Ilić, Saša Santovac, Milan Ćuk, Nenad Ivanišević, prof dr Svetlana Lukić, Branko Jocić, Milivoj Vrebalov, Lazar Čavić, mr Tomislav Bogunović, dr Jovanka Petrović, Igor Mirović, prof dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je predložio da Skupština nastavi sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 21 glasom "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu u periodu januar-septembar 2009. godine, stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za", 20 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom usvojila Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu u periodu januar-septembar 2009. godine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČKA O PRAVNO-TEHNIČKOM USAGLAŠAVANjU PREDLOGA STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKONA O UTVRĐIVANjU NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog zaključka o pravno-tehničkom usaglašavanju Predloga Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Izvršno veće je pre početka sednice usvojilo dostavljene dopune Poslaničke grupe SPS-PUPS-Pokret Vršačka regija u tekstu Predloga zaključka i dostavilo nov tekst Predloga zaključka kojima su obuhvaćene predložene dopune Poslaničke grupe.

Poslanička grupa DSS-Nova Srbija podnela je Amandmane na pravno-tehničko usaglašavanje Statuta sa Predlogom zakona.

Na osnovu člana 126. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je obavestio poslanike da će Amandman I Poslaničke grupe koji je podnet na Predlog Zaključka biti razmatran, a da amandmani koji su podneti na pravno-tehničke ispravke ne ispunjavaju formalno-pravne uslove za razmatranje, jer nisu podneti na opšti pravni akt.

Dr Tamaš Korhec, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dodatno je obrazložio Predlog zaključka.

Poslanik Borko Ilić dodatno je obrazložio podneti Amandman na Predlog zaključka.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se Skupština izjasni da li amandmani Poslaničke grupe DSS-Nova Srbija koji su podneti na pravno-tehničke ispravke ispunjavaju formalno-pravne uslove za razmatranje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom "za", 64 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom utvrdila da amandmani Poslaničke grupe DSS-Nova Srbija koji su podneti na pravno-tehničke ispravke ne ispunjavaju formalno-pravne uslove za razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Nenad Vunjak, Milorad Mirčić, dr Nenad Lemajić, Saša Santovac, Pastor Ištvan, potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, prof.dr Dragoslav Petrović, Goran Tajdić, Lazar Marjanski, Aleksandar Radonjić, Dragana Latovljev, Branislav Mitrović, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Milorad Bojin, Marijana Četojević, Suzana Brkić, Laslo Đula, Milan Đukić, Tanja Jovanović i dr Tamaš Korhec, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine.

Poslanik Borko Ilić zahtevao je da se unese u zapisnik da je njemu, kao poslaniku i svim građanima koji su glasali za Demokratsku stranku Srbije, oduzeto pravo da podnesu amandmane.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Poslaničke grupe DSS-Nova Srbija.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za", 82 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman I Poslaničke grupe DSS-Nova Srbija.

Predsedavajući je stavio Predlog zaključka na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština AP Vojvodine sa 84 glasova "za" i 20 glasova "protiv" donela Zaključak o pravno-tehničkom usaglašavanju Predloga Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,

Odbor za bezbednost, na sednici održanoj 06. novembra 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,

Odbor za poljoprivredu, na sednici održanoj 06. novembra 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN.

Odbor za poljoprivredu, na sednici održanoj 06. novembra 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" , jednim glasom "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 21,16 časova.