Сазив 2008-2012
Број седнице: 15
Датум одржавања: 02. 12. 2009.
Записник

15. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 02. децембра 2009. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Маја Седларевић и Бранимир Митровић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Миленко Филиповић, а према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Ароксалаши Тибор, Бранислав Богарошки, Благоје Крајиновић, Милена Максимовић, Ивана Милић, Игор Павличић, др Бранислав Попов, Рајко Мрђа и Ладислав Томић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Записник са 14. седнице Скупштине, одржане 07. новембра 2009. године достављен је посланицима уз сазив за 15. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 14. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и два гласа "против" усвојила записник са 14. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 15. седницу Скупштине АП Војводине.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење. С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за", 66 гласова "против" и једним уздржаним гласом предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 15. седницу Скупштине.

Дневни ред:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 12.12.2006. ДО 10.11.2009.ГОДИНЕ

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 16 гласова "против" утврдила дневни ред 15. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по тачки утврђеног дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник Извршног већа и чланови Извршног већа и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 12.12.2006. ДО 10.11.2009.ГОДИНЕ

Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању Фонда за период 12.12.2006. до 10.11.2009.године, који је Управни одбор Фонда усвојио на седници одржаној 16. новембра 2009. године, на разматрање.

Извештај о пословању Фонда је достављен Извршном већу на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.

Одбор за буџет и финансије је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Фонда.

Одбор за привреду је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Фонда.

Лазар Марјански, председник Одбора и Бранислав Ивановић, члан Одбора за привреду, издвојили су своје мишљење и на основу члана 72. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине имају право да га образложе на почетку претреса.

Додатно образложење Извештаја о пословању Фонда дали су др Бојан Пајтић, председник Управног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине и мр Јовица Ђукић, члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

На почетку претреса, посланик Лазар Марјански, на основу члана 72. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, образложио је своје издвојено мишљење дато на Одбору за привреду.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Борко Илић, мр Томислав Богуновић, Ненад Боровић, Боре Кутић, мр Ласло Фехер, Светозар Буквић, проф.др Ненад Вуњак, Кришан Мирослав, Лазар Марјански, Коста Стакић, др Жељко Видовић, Саша Сантовац, Горан Јешић, Миливоје Вребалов, Тања Јовановић, Предраг Мијић, Предраг Милошевић, Драгана Латовљев, Миливоје Петровић и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 15,05 до 16,10 часова.

У наставку претреса учествовали су посланици: Бранко Гајин, Горан Тајдић, Милорад Солдатовић, др Живорад Смиљанић, Петар Андрејић, проф.др Светлана Лукић-Петровић, Милан Ћук, Тобиаш Јожеф, Санто Роберт, Миленко Германац, Душко Јовановић, Љубан Панић, Лазар Чавић, Милорад Бојин, Бранислав Бојић, Сузана Бркић, Ненад Иванишевић, Драган Доневски, Бранислав Дамјанов и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о пословању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за период 12.12.2006. до 10.11.2009. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 17 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за период 12.12.2006. до 10.11.2009. године.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,10 часова.