Saziv 2008-2012
Broj sednice: 19
Datum održavanja: 18. 12. 2009.
Zapisnik

sa 19. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 18. decembra 2009. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,14 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Siniša Lazić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 109 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Živica Bradvarević, Goran Ješić, Branko Jocić, Blagoje Krajinović, dr Nenad Lemajić, Jelena Milinić, Borislav Novaković, dr Branislav Popov, Saša Todorović, Ladislav Tomić i mr Feher Laslo.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 19. sednicu Skupštine AP Vojvodine, sazvao u roku kraćem od deset dana i u petak, s obzirom da je, prema članu 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije, Skupština AP Vojvodine u obavezi da do 20. decembra 2009. godine donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 19. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnici sa 17. i 18. sednice Skupštine, koje su održane 14. decembra 2009. godine dostavljeni su poslanicima.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 17. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" usvojila zapisnik sa 17. sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 18. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" usvojila zapisnik sa 18. sednice Skupštine.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, u skladu sa članom 9. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, konstatovao je da je zamenicima Pokrajinskog ombudsmana Gobor Zoltanu, Stevanu Arambašiću i Dragomiru Sekuliću istekao mandat, o čemu je obavestio Skupštinu, na osnovu čega Skupština donosi Odluku o prestanku njihovih mandata.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Branislav Travica podneo ostavku na funkciju člana Pokrajinske izborne komisije i konstatovao je da mu je prestala funkcija člana Pokrajinske izborne komisije, sa 18. decembrom 2009. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 19. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Pokrajinska vlada predložila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009.godinu,
 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010.godinu,
 • Izveštaj o realizaciji Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2004-2009.godine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Pokrajinski ombudsman predložio je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog ombudsmana

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog sporazuma o saradnji između Županijske skupštine Bač-Kiškun (Republika Mađarska), Vukovarsko-srijemske županije (Republika Hrvatska) i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici,
 • Predlog odluke o izmeni odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija dostavila je Skupštini Predlog za izbor člana i zamenika člana Pokrajinske izborne komisije, a Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke i predložio, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa "za" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za" i 68 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 19. sednicu Skupštine.

Dnevni red:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU,
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU,
 3. PREDLOG ODLUKE O POKRAJINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA,
 4. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2004-2009.GODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE PROGRAMA ZA REALIZACIJU PRIORITETA IZ PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2004-2009.GODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 10. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,
 11. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BAČ-KIŠKUN (REPUBLIKA MAĐARSKA), VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 12. INFORMACIJA O OSNIVANjU SAVETA PODUNAVSKIH GRADOVA I REGIONA NA IV EVROPSKOJ KONFERENCIJI U BUDIMPEŠTI.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 20 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 19. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta, a izlaganje predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa,kod razmatranja Predloga pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu, na 10 minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 20 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po tački utvrđenog dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik i članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009.godinu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Predstavnik predlagača je, na sednici Odbora za budžet i finansije, ukazao na pravno-tehničke ispravke u tekstu Predloga pokrajinske skupštinske odluke, koje su postale sastavni deo teksta Predloga i o njima se odvojeno nije glasalo.

Odbor za budžet i finansije predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Amandmane I-VI na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno nije glasalo.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Milan Ćuk, Saša Santovac, Radisav Jekić, Nikola Lalić, Stojan Tintor, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Goran Tajdić, Aroksalaši Tibor, Milorad Bojin, dr Živorad Smiljanić i Marija Radojčić podneli su amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada je prihvatila Amandman dr Živorada Smiljanića i amandmane I-II Marije Radojčić, koji su na taj način postali sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njima se odvojeno nije glasalo, a amandmane poslanika Tanje Jovanović, Dragane Latovljev, Lazara Marjanskog, Marijane Četojević, Rajka Mrđe, Branislava Ivanovića, Lazara Čavića, Milana Ćuka, Saše Santovca, Radisava Jekića, Nikole Lalića, Stojana Tintora, Suzane Brkića, Milenka Germanca, Gorana Tajdića, Aroksalaši Tibora i Milorada Bojina nije prihvatila.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika Tanje Jovanović, Dragane Latovljev, Lazara Marjanskog, Marijane Četojević, Rajka Mrđe, Branislava Ivanovića, Lazara Čavića, Milana Ćuka, Saše Santovca, Radisava Jekića, Nikole Lalića, Stojana Tintora, Suzane Brkića, Milenka Germanca, Gorana Tajdića, Aroksalaši Tibora i Milorada Bojina.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneli su predsednik Pokrajinske vlade doc. dr Bojan Pajtić i član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici:Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević, prof. dr Dragoslav Petrović, Borko Ilić, Marija Radojčić, Bore Kutić, prof. dr Nenad Vunjak, Aleksandar Radonjić, Saša Santovac, Nenad Borović, Lazar Marjanski, Nenad Ivanišević, Tanja Jovanović, dr Branislav Bojić, Goran Tajdić, mr Tomislav Bogunović, Milorad Bojin, Daniel Kovačić, dr Živorad Smiljanić, Dragana Latovljev, Tobijaš Jožef, Milan Ćuk, Milivoj Vrebalov, Lazar Čavić i pokrajinski sekretar za privredu Pastor Ištvan, Novka Mojić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 15.05 do 16,20 časova.

U nastavku pretresa učestvovali su poslanici:Duško Jovanović, Nedeljko Konjokrad, dr Željko Vidović, Milorad Mirčić, Vlatko Jovićević, Ana Novković i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Na član 9. predloga odluke podneto je 26 amandmana.

Podnete amandmane dodatno su obrazložili poslanici: Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Marijana Četojević, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Milan Ćuk, Saša Santovac, Radisav Jekić, Nikola Lalić, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Goran Tajdić, Aroksalaši Tibor, i Milorad Bojin.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXV poslanika Milorada Bojina.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXV poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Rajka Mrđe.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIV poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Lazara Čavića.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIV poslanika Aroksalaši Tibora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXIV poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIII poslanika Lazara Čavića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXIII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXII poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 82 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XXII poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanika Milenka Germanca.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVII poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanice Dragane Latovljev.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman X poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Radisava Jekića.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 82 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XI poslanika Radisava Jekića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Lazara Marjanskog.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanice Marijane Četojević.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za", 72 glasa "protiv" i pet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman IV poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanja Amandman IX poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIII poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVIII poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVIII poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIX poslanika Gorana Tajdića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XIX poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XX poslanika Gorana Tajdića.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 82 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XX poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXI poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXI poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanice Marijane Četojević.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za", 74 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman XVI poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXVI poslanika Milenka Germanca.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 78 glasova v nije prihvatila Amandman XXVI poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Milana Ćuka.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za", 77 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa nije prihvatila Amandman VIII poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Saše Santovca.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XV poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Nikole Lalića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 81 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XII poslanika Nikole Lalića.

Na osnovu člana 41. Statuta AP Vojvodine Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine je doneta ako je za nju glasala većina od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje u celini. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 21 glasom "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O POKRAJINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o pokrajinskim administrativnim taksama i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije.

Predstavnik predlagača je, na sednici Odbora za budžet i finansije, ukazao na pravno-tehničke ispravke u tekstu Predloga odluke, koje su postale sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno nije glasalo. Odbor za budžet i finansije je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je mr Jovica Đukić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Milan Đukić i Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokrajinskim administrativnim taksama.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2004-2009.GODINE

Pokrajinska vlada prihvatila je Izveštaj o realizaciji Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2004-2009.godine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o realizaciji Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2004-2009.godine.

Uvodno izlaganje povodom 4. i 5. tačke dnevnog reda podneo je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o realizaciji Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2004-2009.godine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" usvojila Izveštaj o realizaciji Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2004-2009.godine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE PROGRAMA ZA REALIZACIJU PRIORITETA IZ PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2004-2009.GODINE

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste programa za realizaciju prioriteta iz programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period od 2004-2009.godine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.

Poverenik predlagača je, na sednicama odbora, ukazala na potrebu pravno-tehničke ispravke Predloga odluke koja se odnosi na usaglašavanje preambule Predloga odluke sa Statutom AP Vojvodine. Sa pravno-tehničkom ispravkom saglasio se predstavnik predlagača, koja je na taj način postala sastavni deo Predloga odluke i o njoj se odvojeno nije glasalo.

Odbori su predlažili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste programa za realizaciju prioriteta iz programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period od 2004-2009.godine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za"i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


10. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA

Pokrajinski ombudsman na osnovu člana 6. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu podneo je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Predlog za reizbor Stevana Arambašića i Dragomira Sekulića i izbor Eve Vukašinović za zamenike Pokrajinskog ombudsmana.

Pokrajinski ombudsman dr Dejan Janča dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 80. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predložio da Skupština nastavi sa radom posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" predlog usvojila.

Na osnovu člana 6. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu zamenike bira Skupština većinom glasova ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina izabere Eva Vukašinović.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" za zamenika Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina izabrala Evu Vukašinović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog ombudsmana izabere Stevan Arambašić.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" za zamenika Pokrajinskog ombudsmana izabrala Stevana Arambašića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog ombudsmana izabere Dragomir Sekulić.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" za zamenika Pokrajinskog ombudsmana izabrala Dragomira Sekulića.

Na osnovu člana 46. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zamenici Pokrajinskog ombudsmana su položili zakletvu pred Skupštinom.

Predsedavajući je čestitao novoizabranim zamenicima Pokrajinskog ombudsmana i poželeo im uspešan rad.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BAČ-KIŠKUN (REPUBLIKA MAĐARSKA), VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog sporazuma o saradnji između Županijske skupštine Bač-Kiškun (Republika Mađarska), Vukovarsko-srijemske županije (Republika Hrvatska) i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka na razmatranje.

Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i jednim glasom "protiv" prihvatila Sporazum o saradnji između Županijske skupštine Bač-Kiškun (Republika Mađarska), Vukovarsko-srijemske županije (Republika Hrvatska) i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i donela

Z A K Lj U Č K E

I Prihvata se PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BAČ-KIŠKUN (REPUBLIKA MAĐARSKA), VUKOVARKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I SKUPŠTINE AP VOJVODINE.

II Ovlašćuje se Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine da potpiše SPORAZUM O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BAČ-KIŠKUN (REPUBLIKA MAĐARSKA), VUKOVARKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I SKUPŠTINE AP VOJVODINE.


12. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O OSNIVANjU SAVETA PODUNAVSKIH GRADOVA I REGIONA NA IV EVROPSKOJ KONFERENCIJI U BUDIMPEŠTI

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju utvrdio je Informaciju o osnivanju Saveta podunavskih gradova i regiona na IV evropskoj konferenciji u Budimpešti sa Predlogom zaključaka i dostavio je Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Informaciju o osnivanju Saveta podunavskih gradova i regiona na IV evropskoj konferenciji u Budimpešti sa Predlogom zaključaka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" usvojila Informaciju o osnivanju Saveta podunavskih gradova i regiona na IV evropskoj konferenciji u Budimpešti i donela

Z A K Lj U Č K E

I Usvaja se Informacija o osnivanju Saveta podunavskih gradova i regiona na IV evropskoj konferenciji u Budimpešti.

II Zadužuje se Odbor za evropske integracije i međunarodnu saradnju Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine da prati aktivnosti Saveta podunavskih gradova i regiona i o tome obaveštava Skupštinu AP Vojvodine.

 

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,54 časova.