Сазив 2008-2012
Број седнице: 25
Датум одржавања: 25. 11. 2010.
Записник

са 25. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 25.новембра 2010. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,12 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и мр Маја Седларевић, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 111 посланика.

Посланик Боре Кутић оправдао је изостанак са седнице Скупштине АП Војводине.

Седници Скупштине нису присуствовали и посланици:Ароксалаши Тибор, др Биро Иштван, Живица Брадваревић, Србољуб Бубњевић, Јовица Заркула, Јелена Милинић и Игор Павличић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 25. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 24. седнице Скупштине, која је одржана 11.октобра 2010. године достављен је посланицима уз сазив за 25. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 24. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" усвојила записник са 24. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда је достављен посланицима уз сазив за 25. седницу.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Посланичка група "За европску Војводину" предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 25. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 25. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Избор чланова Савета националних заједница.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за", 16 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 25. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 83 гласа "против" предлог није усвојила.

Одбор за безбедност предложио је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 25. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 25. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 25. седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 22 гласа "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2010.ГОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА,
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА,
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2010-2014.ГОДИНЕ,
 6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2009.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Пошто су се стекли услови да се примени члан 94. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је подсетио посланике да имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2010.ГОДИНЕ,

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину у периоду јануар-септембар 2010.године на разматрање.

Извештај о извршењу буџета претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о извршењу буџета.

Уводно излагање поводом Извештаја поднео је мр Јовица Ђукић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Маријана Четојевић, Ненад Боровић, Борко Илић, проф.др Ненад Вуњак, др Тот Тивадар, Саша Сантовац, Милан Ћук, Тања Јовановић, Рајко Мрђа, Драгана Латовљев, Лазар Чавић, Горан Тајдић, Лазар Марјански, Милорад Бојин и Никола Лалић.

Председавајући је ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 13 гласова "против" усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину у периоду јануар-септембар 2010.године.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Посланичка група "За европску Војводину" доставила је Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Додатно образложење Предлога покрајинске скупштинске одлуке дао је Борислав Новаковић, председник Посланичке групе "За европску Војводину".

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:Саша Сантовац, Бранислав Богарошки, Егереши Шандор и Горан Тајдић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 13 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,00 до 15,13 часова.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине.


3. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Одбор за административна и мандатна питања доставио је Скупштини Листе кандидата за избор чланова Савета националних заједница.

По Покрајинској скупштинској одлуци о Савету националних заједница Савет има 30 чланова, од којих се 15 бира са Листе кандидата за избор чланова Савета припадника српске националне заједнице, а 15 се бира са Листе кандидата за избор чланова Савета припадника мањинских националних заједница.

О сваком кандидату са Листа кандидата Скупштина се посебно изјашњава, а изабрани су они кандидати са сваке листе који добију највише гласова.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Саша Сантовац, Борко Илић, Егереши Шандор, Игор Мировић, Борислав Новаковић и Ласло Ђула.

Након претреса приступило се изјашњавању о кандидатима са Листе кандидата за избор чланова Савета припадника српске националне заједнице.

Председавајући је обавестио посланике да листа има 23 кандидата, а да се бира 15.

За посланика Александра Грмушу "за" је гласало 76 посланика, за посланика Недељка Коњокрада "за" је гласало 76 посланика, за посланика Миливоја Петровића "за" је гласало 76 посланика, за посланика Миливоја Вребалова "за" је гласало 75 посланика, док је један посланик био "уздржан", за посланика Светозара Буквића "за" је гласало 74 посланика, за посланика Предрага Мијића "за" је гласало 75 посланика, док је један посланик био "уздржан", за посланика Горана Пауновића "за" је гласало 74 посланика, док је један посланик био "уздржан", за посланика Тихомира Нежића "за" је гласало 74 посланика, док је један посланик био "уздржан", за посланика Страхињу Симовића "за" је гласало три посланика, 30 посланика је гласало "против" и два су била "уздржана", за посланика Зорана Бабића "против" је гласао 41 посланик, док је шест посланика било "уздржано", за посланика Синишу Којића "за" је гласало четири посланика, 31 посланик је гласао "против", док је 12 посланика било "уздржано", за посланика Милорада Солдатовића "за" су гласала два посланика, "против" је гласало 35 посланика, док је осам посланика било "уздржано", за посланика Милоша Гагића "за" је гласало осам посланика, 40 посланика је гласало "против", док је осам посланика било "уздржано", за посланика Милана Ћука "за" је гласао 71 посланик, за посланика Рајка Мрђу "за" је гласао 71 посланик, за посланика Миленка Германца "за" је гласало 70 посланика, док је један посланик био "уздржан", за посланицу Марију Радојчић "за" је гласало 72 посланика, за посланика Јовицу Васиљевића "за" су гласала два посланика, 44 посланика је гласало "против", док су четири посланика била "уздржана", за посланика Бранимира Митровића "за" је гласао 71 посланик, док је један посланик био "уздржан", за посланицу Ану Новковић "за" су гласала два посланика, 41 посланик је гласао "против" и седам посланика је било "уздржаних", за посланика проф.др Ненада Вуњака "за" је гласало 72 посланика, за посланика Јовицу Заркулу "за" је гласало пет посланика, 43 посланика су гласала "против" и три посланика су била "уздржана" и за посланика Бору Кутића "за" је гласало 76 посланика.

Приступило се изјашњавању о кандидатима са Листе кандидата за избор чланова Савета припадника мањинских националних заједница.

Председвајући је напоменуо да у састав Савета припадника мањинских националних заједница улазе, као чланови о којима се Скупштина непосредно не изјашњава, посланици припадници мањинских националних заједница који су бирани по већинском изборном систему, а то су првих девет са листе.

За избор преосталих 6 чланова Скупштина се изјашњава о сваком кандидату посебно са Листе кандидата за избор чланова Савета припадника мањинских националних заједница, којих има 9.

За посланика Адама Јона "за" је гласало 77 посланика, за посланика Даниела Унгура "за" су гласала четири посланика, 40 посланика су гласали "против", док је пет посланика било "уздржано", за посланицу Леону Виславски "за" је гласало 75 посланика, за посланика Руње Дују "за" је гласало 72 посланика, док је један посланик био "уздржан", за посланика Душка Јовановића "за" је гласало 70 посланика, један посланик је гласао "против" и један посланик је био "уздржан", за посланика др Бранислава Бојића "против" је гласало 46 посланика, док је пет посланика било "уздржано", за посланика Влатка Јовићевића "за" је гласало четири посланика, 35 посланика је гласало "против", док је 11 посланика било "уздржано", за посланика Александра Радоњића "за" је гласало 73 посланика, док је један посланик био "уздржан" и за посланика Драгана Доневског "за" је гласало 73 посланика.

На основу резултата изјашњавања,председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору чланова Савета националних заједница. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о избору чланова Савета националних заједница.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Милорад Ђурић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:Милорад Бојин, Зоран Бабић, Борко Илић, Игор Мировић, Бранимир Митровић и Милорад Ђурић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина АП Војводине са 69 гласова "за" и 14 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2010-2014.ГОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2010-2014.године и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Покрајинска влада доставила је Скупштини амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке, који су постали саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за буџет и финансије, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за безбедност. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Модест Дулић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за спорт и омладину.

У претресу су учествовали:др Живорад Смиљанић, мр Томислав Богуновић, проф.др Светлана Лукић-Петровић, проф.др Ненад Вуњак, Горан Тајдић, Дане Прибић, Маријана Четојевић, Саша Сантовац, Сузана Бркић, Милан Ћук, Драгана Латовљев и Миленко Германац.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина АП Војводине са 67 гласова "за" и 14 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014.године.


6. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2009.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин доставио је Скупштини Одлуку о расподели нето добити за 2009.годину ради давања сагласности.

Одлука о расподели нето добити за 2009.годину је достављена Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Одлуку о расподели нето добити за 2009.годину претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да да сагласност на Одлуку о расподели нето добити.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Лазар Чавић, председник Одбора за пољопривреду и Маријана Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 14 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити за 2009.годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за административна и мандатна питања, на седници одржаној 22.новембра 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" донела Одлуку o допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

Одбор за безбедност, на седници одржаној 19.новембра 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик мр Томислав Богуновић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД.

Одбор за пољопривреду, на седници одржаној 23.новембра 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,25 часова.