Сазив 2008-2012
Број седнице: 31
Датум одржавања: 07. 12. 2011.
Записник

31. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 07. децембра 2011. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Бранимир Митровић и мр Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 98 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Синиша Лазић, др Биро Иштван, Бранислав Богарошки, др Бранислав Бојић, Србољуб Бубњевић, Светозар Буквић, Горан Јешић,Тања Јовановић, Бранко Јоцић, Арсеније Катанић, Благоје Крајиновић, др Ненад Лемајић, Милена Максимовић, Дујо Руње, мр Фехер Ласло, Миленко Филиповић и Шандор Јожеф.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана у року краћем од десет дана, због раније преузетих обавеза председника Скупштине и појединих чланова Покрајинске владе.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је Руње Дујо, посланик у Скупштини АП Војводине, преминуо 06.новембра 2011. године, и позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом колеги.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 1.тачка 7. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је Руње Дуји 06.новембра 2011. године, због смрти, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 1.тачка 2. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је Бранку Јоцићу, због правоснажности судске одлуке, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Миленко Филиповић, у складу са чланом 80. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 80. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику Миленку Филиповићу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 31. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 30. седнице Скупштине, која је одржана 24.октобра 2011. године достављен је посланицима уз сазив за 31. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 30. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" усвојила записник са 30. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 31. седницу Скупштине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 31. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине „Заједно за Војводину“ предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 31. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са седам гласова "за", 56 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом предлог није усвојила.

Председавајући је, у складу са чланом 86. став 6. Пословника Скупштине АП Војводине, предложио спајање претреса за тачке 2. до 7. предложеног дневног реда, а које се односе на пренос оснивачких права појединих установа у области образовања. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 31. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 13 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД СЕНЋАНСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СЕНТИ;
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОМ ШКОЛОМ СЕНТА У СЕНТИ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ТЕХНИЧКОМ ШКОЛОМ У АДИ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНОМ ШКОЛОМ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД СРЕДЊОМ МЕДИЦИНСКОМ ШКОЛОМ У СЕНТИ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДЊОШКОЛСКИМ ЦЕНТРОМ "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" У КАЊИЖИ;
 8. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2011.ГОДИНЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА;
 10. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2010.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ;
 13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и усвајање.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поднела је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Сремачки.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, мр Маја Седларевић, Милорад Мирчић, Горан Тајдић, Бранислав Ивановић, Сузана Бркић, Рајко Мрђа, Лазар Марјански, Милан Ћук, Драгана Латовљев, Никола Лалић, Маријана Четојевић, Лазар Чавић, Миленко Германац, Милорад Бојин, др Живорад Смиљанић, Ароксалаши Тибор, Милан Ђукић и Радисав Јекић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,10 до 15,30.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД СЕНЋАНСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СЕНТИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Сенћанском гимназијом у Сенти и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Мр Андор Дели, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице дао је заједничко уводно излагање за тачке 2. до 7. дневног реда.

На захтев посланика Саше Сантовца утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовао да седници присуствује 61 посланик.

У претресу је учествовала проф.др Светлана Лукић-Петровић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Сенћанском гимназијом у Сенти.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОМ ШКОЛОМ СЕНТА У СЕНТИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Економско-трговинском школом Сента у Сенти и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Економско-трговинском школом Сента у Сенти.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ТЕХНИЧКОМ ШКОЛОМ У АДИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Техничком школом у Ади и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Техничком школом у Ади.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНОМ ШКОЛОМ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Пољопривредном школом у Бачкој Тополи и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Пољопривредном школом у Бачкој Тополи.

 


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД СРЕДЊОМ МЕДИЦИНСКОМ ШКОЛОМ У СЕНТИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Средњом медицинском школом у Сенти и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Средњом медицинском школом у Сенти.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДЊОШКОЛСКИМ ЦЕНТРОМ "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" У КАЊИЖИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Пољопривредно-техничким средњошколским центром "Беседеш Јожеф" у Кањижи и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, и Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Пољопривредно-техничким средњошколским центром "Беседеш Јожеф" у Кањижи.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2011.ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. године, у периоду јануар – септембар 2011. године, на разматрање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, проф. др Ненад Вуњак, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Драгана Латовљев, Миленко Германац, Милан Ћук, Александар Грмуша, Милорад Бојин, Рајко Мрђа, Никола Лалић, Лазар Марјански, Ненад Боровић и др Живорад Смиљанић.

Председавајући је ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 16 гласова "против" усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, у периоду јануар – септембар 2011. године.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су разматрали Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, и Одбор за међунационалне односе. Одбори предлажу Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина.


10. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2010.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин доставио је Скупштини Одлуку о расподели добити за 2010.годину ради давања сагласности.

Одлука о расподели добити за 2010.годину је достављена Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Одлуку о расподели добити за 2010.годину и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала посланица Маријана Четојевић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 12 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2010.годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


11. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.


12. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ;

Управни одбор Туристичке организације Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2010.годину на разматрање.

Покрајинска влада је, на седници одржаној 29.јуна 2011.године, размотрила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2010.годину.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Горан Тајдић и Милан Ћук.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 11 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2010.годину.


13. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.

Покрајински савет за безбедност доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду на разматрање и усвајање.

Егереши Шандор, председник Покрајинског савета за безбедност додатно је образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о раду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" усвојила Извештај о раду Покрајинског савета за безбедност.


Посланичко питање у усменом облику поставио је посланик Боре Кутић, а посланичко питање у писаном облику поставила је посланица Драгана Латовљев.

Председавајући је закључио 31. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 17,46 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.