Saziv 2008-2012
Broj sednice: 32
Datum održavanja: 27. 12. 2011.
Zapisnik

32. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 27. decembra 2011. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,11 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Branimir Mitrović, Siniša Lazić i mr Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 105 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Igor Mirović, Branislav Bogaroški, mr Dragan Donevski, Goran Ješić,Arsenije Katanić, Jadranka Beljan-Balaban, Blagoje Krajinović i Milena Maksimović.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 32. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 31. sednice Skupštine, koja je održana 07. decembra 2011. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 32. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 31. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" usvojila zapisnik sa 31. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Draganu Jurakiću, sa Izborne liste "Za evropsku Vojvodinu, Demokratska stranka-G17 Plus, Boris Tadić".

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 32. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Vlada AP Vojvodine dostavila Skupštini Zaključak o povlačenju Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za sport iz skupštinske procedure.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 16 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je predložio, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o izboru zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom "za" predlog usvojila.

Odbor za privredu je predložio, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01.januar-31.decembar 2010.godine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine „Zajedno za Vojvodinu“ predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 85 glasova "protiv" i dva "uzdržana" glasa predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o sprovedenoj privatizaciji šećerana na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda, u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazložio je poslanik Goran Tajdić.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za", 70 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 32. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 19 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012.GODINU;
 2. ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2010.GODINU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 3. PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;
 4. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 7. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2010.GODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Poslanik Milorad Mirčić je predložio da se, u pretresu povodom prve tačke dnevnog reda, poveća vreme izlaganja na srpskom jeziku na deset minuta, a vreme izlaganja na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od 20 minuta.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za" i 70 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012.GODINU;

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu, na razmatranje i donošenje.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Tanja Jovanović, Milorad Bojin, Rajko Mrđa, Lazar Čavić, Branislav Ivanović, Stojan Tintor, Nikola Lalić, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Dragana Latovljev, Milan Ćuk, Aroksalaši Tibor, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Saša Santovac, Goran Tajdić i Radisav Jekić podneli su amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneli su dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade i mr Jovica Đukić,član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije,Bore Kutić, prof.dr Nenad Vunjak, Marijana Četojević, Borislav Novaković, Saša Santovac, Goran Tajdić, dr Živorad Smiljanić, Borko Ilić, Nenad Borović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Lazar Čavić, Svetozar Bukvić, Milorad Bojin, mr Tomislav Bogunović, Radisav Jekić, Sava Svirčević, Aleksandar Grmuša, Branislav Ivanović, Goran Paunović, Tanja Jovanović, Predrag Mijić, Nikola Lalić,Milenko Germanac, Milivoj Petrović, Milorad Mirčić, Milan Đukić i Radoslav Striković, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Predsedavajući je u 14,24 časova odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 61 poslanik.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Dragan Jurakić pristupio poslaničkoj grupi "Za evropsku Vojvodinu".

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Na član 7. Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneto je 17 amandmana.

Dodatno obrazloženje podnetih amandmana dali su poslanici: Tanja Jovanović, Milorad Bojin, Rajko Mrđa, Lazar Čavić, Branislav Ivanović, Stojan Tintor, Nikola Lalić, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Dragana Latovljev, Milan Ćuk, Aroksalaši Tibor, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Saša Santovac, Goran Tajdić i Radisav Jekić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanika Milorada Bojina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XVI poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Lazara Čavića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XI poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanika Nikole Lalića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XVII poslanika Nikole Lalića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XIV poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Milenka Germanca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman X poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VIII poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Aroksalaši Tibora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XV poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 72 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za", 71 glasom "protiv" i dva "uzdržana" glasa nije prihvatila Amandman IV poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila prihvatila Amandman XIII poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Radisava Jekića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XII poslanika Radisava Jekića.

Na osnovu člana 41.stav 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu.


2. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2010.GODINU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad dostavio je Skupštini Odluku o raspodeli neto dobiti za 2010.godinu radi davanja saglasnosti.

Odluka o raspodeli neto dobiti za 2010.godinu je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Odluku o raspodeli neto dobiti za 2010.godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:Lazar Čavić, Suzana Brkić, Saša Santovac i Marijana Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 14 glasova "protiv" i tri "uzdržana" glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2010.godinu Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 26. decembra 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o izboru zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 13 glasova "protiv" donela Odluku o izboru zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je, na sednici održanoj 23. decembra 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" donela Odluku o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za privredu je, na sednici održanoj 23. decembra 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 12 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je, na sednici održanoj 23. decembra 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2010.GODINE.

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01.januar-31.decembar 2010.godine na razmatranje.

Izveštaj o radu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o radu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:Lazar Čavić, predsednik Odbora za poljoprivredu, Suzana Brkić, Marijana Četojević, Milenko Germanac, Dragana Latovljev i Milorad Bojin.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 16 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01.januar-31.decembar 2010.godine.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 32. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 18,42 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.