Сазив 2008-2012
Број седнице: 33
Датум одржавања: 24. 01. 2012.
Записник

33. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 24. јануара 2012. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Бранимир Митровић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 104 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:др Биро Иштван, Бранислав Богарошки, Леона Виславски, Горан Јешић, Арсеније Катанић, Јадранка Бељан-Балабан, Недељко Коњокрад, Дане Прибић и Роберт Санто.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 33. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 32. седнице Скупштине, која је одржана 27. децембра 2011. године достављен је посланицима уз сазив за 33. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 32. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласова "за" и шест гласова "против" усвојила записник са 32. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 33. седницу Скупштине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 33. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт. Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и једним гласом "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 33. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са седам гласова "за", 73 гласа "против" и два "уздржана" гласа предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 33. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и десет гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, са правно-техничком исправком, коју је прихватио представник предлагача.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Саша Сантовац, Игор Мировић, Милорад Мирчић, Горан Тајдић, Борко Илић, Драгана Латовљев, Милан Ћук, Лазар Марјански, Боре Кутић, Маријана Четојевић, Милорад Бојин, Лазар Чавић, Тања Јовановић, мр Маја Седларевић и Милан Ђукић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала проф.др Светлана Лукић-Петровић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", једним гласом "против" и једним "уздржаним" гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Одбор за административна и мандатна питања, на седници одржаној 23.јануара 2012.године, утврдио је нов текст Предлога одлуке о изменама Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење, а којим је замењен текст Предлога одлуке који је посланицима достављен 13.јануара 2012.године.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" донела Одлуку о изменама Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 33. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 13,14 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.