Saziv 2008-2012
Broj sednice: 33
Datum održavanja: 24. 01. 2012.
Zapisnik

33. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 24. januara 2012. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Branimir Mitrović, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 104 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:dr Biro Ištvan, Branislav Bogaroški, Leona Vislavski, Goran Ješić, Arsenije Katanić, Jadranka Beljan-Balaban, Nedeljko Konjokrad, Dane Pribić i Robert Santo.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 33. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 32. sednice Skupštine, koja je održana 27. decembra 2011. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 33. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 32. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasova "za" i šest glasova "protiv" usvojila zapisnik sa 32. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 33. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 33. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za sport. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i jednim glasom "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 33. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa sedam glasova "za", 73 glasa "protiv" i dva "uzdržana" glasa predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 33. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i deset glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT;
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

  • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
  • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
  • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
  • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
  • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, sa pravno-tehničkom ispravkom, koju je prihvatio predstavnik predlagača.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice mr Andor Deli.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Saša Santovac, Igor Mirović, Milorad Mirčić, Goran Tajdić, Borko Ilić, Dragana Latovljev, Milan Ćuk, Lazar Marjanski, Bore Kutić, Marijana Četojević, Milorad Bojin, Lazar Čavić, Tanja Jovanović, mr Maja Sedlarević i Milan Đukić.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za sport i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala prof.dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za", jednim glasom "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za sport.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na sednici održanoj 23.januara 2012.godine, utvrdio je nov tekst Predloga odluke o izmenama Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje, a kojim je zamenjen tekst Predloga odluke koji je poslanicima dostavljen 13.januara 2012.godine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" donela Odluku o izmenama Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 33. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 13,14 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.