Сазив 2012-2016
Број седнице: 5
Датум одржавања: 04. 10. 2012.
Записник

пете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 04. октобра 2012. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,12 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Душан Бајатовић, Драган Вулин, проф. др Зоран Јеличић, Урош Кандић, Богдан Лабан, Љубиша Милосављевић, др Живорад Смиљанић, Золтан Такач.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке, чије је разматрање предложено на 5. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио Извештај о потврђивању мандата посланика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и једним гласом "против" усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Хоманов Саши, са Изборне листе Лига социјалдемократа Војводине-Ненад Чанак.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Душан Бајатовић, у складу са чланом 81. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 81. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику Душану Бајатовићу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине обавестила је председника Скупштине да је за председника посланичке групе изабран Бранислав Богарошки, уместо мр Маје Седларевић, а за заменика председника мр Маја Седларевић, уместо Роберта Колара.

Председавајући је обавестио посланике да је Влада Аутономне Покрајине Војводине, у складу са чланом 18. став 3. Статута АП Војводине, обавестила Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је 27.септембра 2012. године утврдила Предлог за оцену уставности члана 3. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и доставила га Уставном суду 03. октобра 2012. године.

Записник са 4. седнице Скупштине, која је одржана 20. септембра 2012. године достављен je посланицима уз сазив за 5. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 4. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и четири гласа "против" усвојила записник са 4. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 5. седницу.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Председник Владе АП Војводине предложио је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Избор заменика покрајинских секретара.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 23 гласа "против" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за", 23 гласа "против" и једним "уздржаним" гласом предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и
 • Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 25 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда: -Предлог одлуке о разрешењу Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и Предлог одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:-Предлог одлуке о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и Предлог одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 107 гласова "за" предлог усвојила.

Посланик Бранислав Ристивојевић предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Предлог закључка о неопходности усклађивања Статута Аутономне Покрајине Војводине и других аката Скупштине и Владе Аутономне Покрајине Војводине са Уставом Србије и Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Посланик Бранислав Ристивојевић образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 34 гласа "за", 72 гласа "против" и једним "уздржаним" гласом предлог није усвојила.

Посланик Бранислав Ристивојевић предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Информација о Правилницима о школском календару за основне и средње школе са Предлогом закључка.

Посланик Бранислав Ристивојевић образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Информација са Предлогом закључка је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације са Предлогом закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација са Предлогом закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 33 гласа "за" и 72 гласа "против" предлог није усвојила.

Посланик Богдан Лабан предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Предлог закључка о обавези Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине да достави извештаје о раду и пословању за 2009, 2010. и 2011.годину.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је у свом Мишљењу истакла да Скупштина АП Војводине не би требало да наведеним Предлогом закључка прошири дневни ред седнице Скупштине, имајући у виду да је Покрајинска влада обавезала Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине да достави Скупштини извештаје о раду и пословању за 2009, 2010. и 2011.годину.

Председавајући је ставио предлог за проширење предложеног дневног реда на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 34 гласа "за" и 73 гласа "против" предлог није усвојила.

Посланик Миленко Јованов предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 5. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Предлог закључка о обавези Владе АП Војводине да Скупштини АП Војводине достави Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2012.годину због непостојања законског основа за финансирање одређених надлежности.

Посланик Миленко Јованов образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 35 гласова "за" и 71 гласом "против" предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 5. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 25 гласова "против" утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА;
 2. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2011.ГОДИНУ;
 3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА;

Председник Владе АП Војводине доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинских секретара на разматрање.

Додатно образложење Предлога дао је проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Игор Мировић, Бранислав Ристивојевић, проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Милорада Ђурића, за заменика покрајинског секретара за културу и јавно информисање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 25 гласова "против" изабрала Милорада Ђурића, за заменика покрајинског секретара за културу и јавно информисање.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Гордане Пушић, за заменицу покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 24 гласа "против" изабрала Гордану Пушић, за заменицу покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Бранислава Кнежевића, за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 25 гласова "против" изабрала Бранислава Кнежевића, за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Сање Чиплић, за заменицу покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 25 гласова "против" изабрала Сању Чиплић, за заменицу покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор др Горана Стојановића, за заменика покрајинског секретара за науку и технолошки развој. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 24 гласа "против" изабрала др Горана Стојановића, за заменика покрајинског секретара за науку и технолошки развој.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Душка Радаковића, за заменика покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 24 гласа "против" изабрала Душка Радаковића, за заменика покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Миодрага Јововића, за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 25 гласова "против" изабрала Миодрага Јововића, за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину.

Председавајући је честитао изабраним заменицима покрајинских секретара у име Скупштине и у своје лично име и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2011. ГОДИНУ;

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2011. годину и, на основу члана 37. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, затражио расправу о Извештају.

Извештај о Покрајинском омбудсману претходно су размотрили Одбор за информисање, Одбор за равноправност полова, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за представке и предлоге, Одбор за међунационалне односе, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Члан Одбора зa представке и предлоге, Саша Сантовац, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Додатно образложење Извештаја Покрајинског омбудсмана за 2011.годину образложила је Анико Мушкиња Хајнрих, Покрајинска омбудсманка.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др Павле Будаков,Саша Сантовац, мр Маја Седларевић, Шандор Егереши, Милан Ћук, Миленко Јованов, Владимир Галић, Даниел Петровић, Стојанка Лекић, Саша Тодоровић, Дамир Зобеница, Нада Бодрожић, др Предраг Матејин, Вера Угрчић-Илић, др Савка Стратијев, Иван Бошњак.

Председавајући је констатовао да се Скупштина разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2011. годину, упознала са радом Покрајинског омбудсмана.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Хоманов Саша присупио посланичкој групи Лига социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ;

Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2011. годину, на разматрање.

Извештај о пословању Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању Фонда претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Члан Одбора зa буџет и финансије, Лазаров Јован, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Маријана Четојевић, мр Маја Седларевић, Весна Бјелић-Француски, Иштван Пастор, Игор Мировић, Борислав Новаковић, Мирослав Шпановић, Миленко Јованов, Иван Бошњак, Стевица Деђански, Јован Лазаров, Ладислав Томић, Саша Сантовац, Саша Тодоровић, др Лазар Рачић, Дамир Зобеница, Бранислав Богарошки, Александар Грмуша, др Живко Врцељ, Павле Почуч, Нада Бодрожић, Предраг Гинцуљ, др Предраг Матејин, Вера Угрчић-Илић и Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за", 20 гласова "против" и два "уздржана" гласа прихватила Извештај о пословању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Члан Одбора за прописе, Игор Мировић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Уводно излагање поднео је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Игор Мировић, Маријана Четојевић, Бранислав Богарошки, др Павле Будаков, Миленко Јованов, Бранислав Ристивојевић, Александар Мартон, Адам Паљов, Мирослав Шпановић, Владимир Соро, Стевица Назарчић, проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о разрешењу Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о разрешењу Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Душан Јаковљев, председник Одбора за информисање, додатно је образложио Предлог одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за", девет гласова "против" и једним "уздржаним" гласом донела Одлуку о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио Пету седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 20,10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.