Generalni sekretar Skupštine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima generalnog sekretara koga imenuje Skupština na predlog predsednika Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je dr Sandra Stojković, imenovana za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 25. aprila 2024. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremi i vođenju sednica, rukovodi Službom Skupštine, stara se o sprovođenju akata koje donosi Skupština i vrši druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.


Biografija

Rođena je 1987. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom (9,52), master studije završila je na istom fakultetu 2011. godine sa prosečnom ocenom (9,60). Doktorske studije, smer Javno pravo, završila je 2016. godine na matičnom fakultetu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uzajamno priznavanje odluka u krivičnim stvarima i prava okrivljenog lica“.

Tokom studija, pored nastavnih aktivnosti, bila je uključena i u vannastavne aktivnosti- učestvovala je na regionalnim takmičenjima sa timom Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i obavljala je letnju stručnu praksu u sedištu Narodne banke Republike Srbije, u Beogradu. Pored toga, bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, stipendista Fonda za mlade talente RS i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom čitavih doktorskih studija.

Bila je istraživač na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije: „Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo“.  

Učestvovala je na jednoj međunarodnoj konferenciji i na dve naučne konferencije sa međunarodnim učešćem. Autor je pet publikovanih radova.

Položila je državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje. Sa isticanjem je završila političku akademiju Fondacije „Svetozar Miletić“.

Radno iskustvo stekla je radeći najpre u privatnom sektoru (1. 7. 2016. do 31.1. 2019. godine), obavljajući poslove iz oblasti radno-pravnih odnosa. Radno iskustvo u javnom sektoru stekla je radeći u Gradskoj upravi za propise Grada Novog Sada (u periodu od 11.2. 2019. do 11. 1 2021. godine, na normativno – pravnim poslovima i studijsko – analitičkim poslovima), i u Službi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u kojoj je bila na mestu pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, od 18. januara 2021. godine.

Govori engleski jezik, srećno je udata i majka je troje dece.

 

Kontakt
 

imejl: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija

 

Zamenik generalnog sekretara

Zamenika generalnog sekretara imenuje Skupština na predlog generalnog sekretara Skupštine, uz pisanu saglasnost predsednika Skupštine.

Zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Žolt Sakalaš, imenovan za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 25. aprila 2024. godine.

 

Dužnosti u Skupštini

  • Zamenik generalnog sekretara pomaže generalnom sekretaru u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja poslove.
  • Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.

 

Biografija

Rođen je 1984, godine u Novom Sadu. U svom rodnom gradu pohađao je Gimnaziju „Svetozar Marković” na mađarskom jeziku, gde je završio i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. 

Tokom studija i nakon njihovog završetka usavršavao se na fakultetima u Nemačkoj  i u Mađarskoj. Godine 2008. stekao je zvanje diplomiranog pravnika, a 2010. završio je master studije i postao dobitnik Izuzetne nagrade za ostvaren uspeh tokom studiranja na Univerzitetu u Novom Sadu. Za stipendistu Bundestaga (IPS) izabran je 2011. godine.

Radno iskustvo je sticao u Opštinskom sudu u Novom Sadu, u svojstvu sudijskog pripravnika – volontera, a potom od 2009. godine, s kraćim pauzama, u pokrajinskoj administraciji. Od 2016. do 2020. godine je podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Od 2020. do maja 2024. godine potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.  Završio je i Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije i položio pravosudni ispit. Član odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara.

Osim maternjeg – mađarskog jezika i srpskog, tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Oženjen je.

 

Kontakt

imejl: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4102, +381 21 487-4107

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija