Служба Скупштини

Фахово и други роботи за потреби Скупштини, одборох, посланїкох и посланїцких ґрупох окончує Служба Скупштини.
Орґанизация, задатки и роботу Служби Скупштини ше ушорює з Одлуку о орґанизациї и роботи Служби Скупштини Автономней Покраїни Войводини.

Зоз роботу Служби руководзи помоцнїк ґенералного секретара Скупштини.

Ґенерални секретар Скупштини Автономней покраїни Войводини то др Сандра Стойкович

Контакт

Тел: +381 21 487-4124

Факс: +381 21 456-241

имейл: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


Заменїк ґенералного секретара Скупштини Автономней покраїни Войводини то Жолт Сакалаш

Контакт

Тел:+381 21 487-4102

имейл: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rsУ Служби ше формує: окремни нукашнї орґанизацийни єдинки – кабинет и секретарият, основни нукашнї єдинки – сектори и узши нукашнї єдинки.

Окремна:

Сектори:


КАБИНЕТ ПРЕДСИДАТЕЛЯ

У рамикох Кабинета ше окончує роботи: анализованє актох яки розпатра Скупштина и других актох хтори послати предсидательови и подпредсидательом Скупштини; орґанизованє и координация активносцох хтори ше одноша на витворйованє сотруднїцтва предсидателя и подпредсидательох Скупштини зоз державнима и покраїнскима орґанами, медзинароднима орґанизациями и институциями; совитодавни роботи хтори значни за предсидателя Скупштини у вязи зоз окончованьом його обовязкох у Скупштини и других орґанох и орґанизацийох; орґанизованє службених путованьох и явних наступох предсидателя и подпредсидательох Скупштини; пририхтованє материялох за розгварки предсидателя, подпредсидательох и покраїнских посланїкох зоз иножемнима делеґациями и госцами зоз иножемства; консултантски и административни роботи и други роботи значни за окончованє функциї предсидателя и подпредсидательох Скупштини.


СЕКРЕТАРИЯТ СКУПШТИНИ

У Секретарияту ше окончує фахово, аналитични и правни роботи на пририхтованю и орґанизованю схадзкох Скупштини, вирабя правни акти хтори приноши ґенерални секретар, други фахово и административни роботи з цильом унапредзеня роботи Скупштини и Служби Скупштини по сучасних стандардох добрей управи и управяня и посцигованя ефикасного руководзеня зоз Службу Скупштини, креирує краткорочни и длугорочни стратеґиї розвою з планами активносцох Скупштини и Служби Скупштини, розвива и унапредзує сотруднїцтво зоз Службу Народней скупштини и службами реґионалних и локалних скупштинох, моцнї улогу Служби Скупштини у розвою парламента, креирує и вирабя специфични мири и акциї за пошвидшованє процедурох роботи и роботних задаткох у Служби Скупштини.

Контакт

Шефица Секретарияту Скупштини: -

Тел: +381 21 487-

имейл: -


СЕКТОР ЗА ПРИРИХТОВАНЄ СХАДЗКОХ СКУПШТИНИ, РОБОТНИХ ЦЕЛОХ И ИНФОРМАЦИЙНИ ТЕХНОЛОҐИЇ

У рамикох Сектору за пририхтованє схадзкох Скупштини, роботних целох и информацийни технолоґиї ше окончує нормативно-правни, аналитично-документацийни и фахово-оперативни роботи цо вязани за пририхтованє и орґанизованє схадзкох Скупштини и роботи роботних целох Скупштини и посланїцких ґрупох у Скупштини; обезпечованє и пририхтованє материялох цо потребни за отримованє схадзкох Скупштини; обробок актох хтори принєшени на схадзки Скупштини и пририхтованє за обявйованє у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини»; пририхтує и дава информациї посланїком хтори вязани за отримованє схадзкох Скупштини, пририхтованє и орґанизованє схадзкох роботних целох и посланїцких ґрупох; даванє фаховей помоци посланїком у применьованю Дїловнїка о роботи Скупштини; обезпечує ше применьованє и розвой информацийних технолоґийох у Скупштини и провадзаци роботи хтори ше одноша на роботи администрациї, програмованя и сервисованя.

У Секторе за пририхтованє схадзкох Скупштини, роботних целох и информацийни технолоґиї ше формує шлїдуюци узши нукашнї єдинки:

а) Оддзелєнє за пририхтованє и обробок схадзкох Скупштини;

б) Оддїл за роботи роботних целох и посланїцких ґрупох;

в) Оддїл за информацийни технолоґиї.

Контакт

о.д помоцнїка ґенералного секретара: Сандра Срданович

Тел: +381 21 487-4903

имейл: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs

Началнїца Оддзелєня за пририхтованє и обробок схадзкох Скупштини: Диана Вучетич

Тел: +381 21 487-4106

имейл: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица Оддїлу за роботи роботних целох и посланїцких ґрупох: Ивана Йович

Тел: +381 21 487-4124

имейл: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица Оддїлу за информацийни технолоґиї : Биляна Чакан

Тел: +381 21 487-4757

имейл: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs


СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, КАДРОВО РОБОТИ И РОБОТИ ПИСАРНЇЦИ

У рамикох Сектору за правни, кадрово роботи и роботи писарнїци ше окончує нормативно-правни, студийно-аналитични и фахово-оперативни роботи за потреби ґенералного секретара Скупштини; пририхтованє предлогох общих и поєдинєчних актох яки приноши ґенерални секретар Скупштини цо вязани з орґанизацию и роботу Служби; роботи управяня з людскима ресурсами; провадзенє и применьованє законох и других предписаньох хтори ше одноша на роботу и роботни одношеня у рамикох Служби и Скупштини; пририхтованє и виробок кадрового плана; анализа потреби фахового образованя и усовершованя занятих; водзенє кадровей евиденциї; фахово оперативни роботи за потреби предсидателя и подпредсидателя Скупштини и роботи писарнїци.

У Секторе за правни, кадрово и роботи писарнїци ше формує шлїдуюци узши нукашнї єдинки:

а) Оддзелєнє за роботно-правни роботи;

б) Оддзелєнє за кадрово и административни роботи;

      - Ґрупа за административни роботи;

 в) Писарнїца.

Контакт

о.д помоцнїка ґенералного секретара: Александар Йовановичдипломовани економиста

Тел: +381 21 487-4155

имейл: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Началнїк Оддзелєня за роботно-правни роботи: 

Тел: +381 21 487-

имейл: @skupstinavojvodine.gov.rs

Началнїца Оддзелєня за кадрово и административни роботи: Винка Алексич

Тел: +381 21 487-4188

имейл: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Руководителька Ґрупи за административни роботи: Милица Тепич

Тел: +381 21 487-4124

имейл: mtepic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица Писарнїци: Миряна Стоянович

Тел: +381 21 487-4272

имейл: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs


СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЙНИ РОБОТИ, МЕДЗИРЕҐИОНАЛНЕ СОТРУДНЇЦТВО И ПРОТОКОЛ

У рамикох Сектору за финансийни роботи, медзиреґионалне сотруднїцтво и протокол ше окончує финансийни, документацийни, информатични, административни, фахово оперативни роботи; виробок информацийох, звитох и анализох зоз обласци финансийно-материялного дїлованя; пририхтованє документациї и запровадзованє поступкох явних набавкох; роботи орґанизованя конференцийох за новинарох и наяви схадзкох Скупштини и єй роботних целох; пририхтованє сообщеня за явносц, запровадзованє и отримованє контактох з медиями, провадзенє и анализа домашнїх и иножемних медийох; поставянє сообщеньох, информацийох и обвисценьох и дньовей активносци о роботи Скупштини на интернет презентацию Скупштини; роботи витворйованя у унапредзеня медзипарламентарного и медзиреґионалного сотруднїцтва и швидшого розвою културного и економского партнерства медзи реґионами и роботи протоколу за потреби предсидателя Скупштини, подпредсидателя Скупштини и ґенералного секретара Скупштини.

У Секторе за финансийни роботи, медзиреґионалне сотруднїцтво и протокол ше формує шлїдуюци узши нукашнї єдинки:

а) Оддзелєнє за финансийни роботи и явни набавки;

б) Оддїл за одношеня з явносцу;

в) Оддзелєнє за медзипарламентарне и медзиреґионалне сотруднїцтво и роботи протоколу.

Контакт

о.д помоцнїка ґенералного секретара: Ненад Бенович, дипломовани економиста

Тел: +381 21 487-4133

имейл: nbenovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Началнїк оддзелєня за финансийни роботи и явни набавки: Драгана Стојанович

Тел: +381 21 487-4127

имейл: stojanovicd@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица оддїлу за одношеня з явносцу: Єлена Савкович

Тел: +381 21 487-4721

имейл: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Началнїца Оддзелєня за медзипарламентарне и медзиреґионалне сотруднїцтво и роботи протоколу: Саня Шифлиш

Тел: +381 21 487-4431

имейл: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs