Zelena parlamentarna grupa

Zelena parlamentarna grupa je neformalna grupa koju čine poslanici u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, posvećeni temi zaštite životne sredine i održivom razvoju. Članstvo poslanika u Zelenoj parlamentarnoj grupi je dobrovoljno i nije ograničeno brojem članova.

Rad Zelene parlamentarne grupe uređen je Poslovnikom o radu Zelene parlamentarne grupe. Plan rada će biti sačinjen u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje su aktivne u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Rad u Zelenoj parlamentarnoj grupi omogućava poslanicima da:

 • utiču na formulaciju i donošenje propisa iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja koji su u nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • unaprede svoja znanja iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 • sarađuju sa poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u skupštinama zemalja regiona;
 • se povežu sa organizacijama civilnog društva aktivnim u zaštiti životne sredine i održivog razvoja.

Poslovnikom Zelene parlamentarne grupe uređuje se: sastav, sedište, ciljevi, javnost rada, prava i obaveze članova, izbor članova Predsedništva Zelene parlamentarne grupe, trajanje mandata članova Predsedništva Zelene parlamentarne grupe, sazivanje i održavanje sednica i način odlučivanja na sednicama, kao i druga pitanja od značaja za rad Zelene parlamentarne grupe.

Rad Zelene parlamentarne grupe je javan. Javnost rada se ostvaruje kroz organizovanje javnih skupova, tribina, seminara, učestvovanje na okruglim stolovima, kroz objavljivanje informacija o radu na sajtu Skupštine AP Vojvodine, kroz mogućnost da na navedenom sajtu, građani, postavljaju pitanja i predlažu inicijative poslanicima koji učestvuju u radu Zelene parlamentarne grupe.

Zelena parlamentarna grupa, u skladu sa svojim programskim ciljevima, može uspostavljati saradnju sa političkim strankama, udruženjima i drugim oblicima organizovanja u zemlji i u regionu.

Predsedništvo je izvršni organ Zelene parlamentarne mreže. Predsedništvo ima predsednika, zamenika i člana koji se biraju na predlog Predsednika Skupštine AP Vojvodine, iz redova članova Zelene parlamentarne grupe. Zelena parlamentarna grupa ima sekretara koji pomaže predsedniku Predsedništva u organizaciji i sazivanju sednica.

 

Poslovnik o radu Zelene parlamentarne grupe

Zelena parlamentarna grupa

 • Branislava Jeftić - predsednica Predsedništva Zelene parlamentarne grupe
 • Ljubodrag Miščević - zamenik predsednice Predsedništva Zelene parlamentarne grupe
 • Aleksandar Jovanović - član Predsedništva Zelene parlamentarne grupe

Članovi Zelene parlamentarne grupe:

 • Jelena Balašević
 • dr Željko Vidović
 • Milan Vlaisavljević
 • dr Tatiana Vujačić
 • Goran Gonđa
 • Aleksandra Đanković
 • Aleksandar Đedovac
 • Sanja Žigić
 • Aleksandar Zelenski
 • Damir Zobenica
 • Jelena Jovanović
 • Slađana Jovanović
 • Marko Karanfilović
 • mr Milica Kirćanski
 • Matija Kovač
 • Robert Kolar
 • mr Arsen Kurjački
 • Jovan Lazarov
 • Stojanka Lekić
 • Milorad Lemić
 • Rajka Lučar
 • Dejan Maksimović
 • dr Predrag Matejin
 • Stanka Mihajlov
 • Dejan Mihaljica
 • Lajoš Paći
 • Predrag Petrović
 • Miroslav Rodić
 • Snežana Sedlar
 • mr Maja Sedlarević
 • Dmitar Stanišić
 • dr Ivan Stijepović
 • Dušan Stipanović
 • Tihomir Stojaković
 • Mia Strajin
 • Zoran Subotić
 • Pavel Surovi
 • Vučeta Tošković
 • Jovanka Čolak-Kiralj
 • mr Miroslav Španović
 
AKTIVNOSTI ZELENE PARLAMENTARNE GRUPE

  

Kontakt:
 

Poslove sekretara neformalne grupe obavlja : Viktoria Čović

Tel:  +381 21 487-4168

imejl: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Adresa: Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija