08. 11. 2016.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže posvećena rodnom budžetiranju

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 8. novembar 2016. godine - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 3. po redu sednicu koja je bila posvećena rodno odgovornom budžetiranju.

Članice Mreže su se na današnjoj sednici kroz obuku i tematske radionice detaljnije upoznale sa rodno odgovornim budžetiranjem, mogućnostima i smernicama uvođenja rodne komponente u budžet. O navedenim temama na današnjoj sednici su sa članicama Mreže razgovarale Aleksandra Vasiljević i Sanja Nikolin, konsultantkinje Agencije za rodnu ravnoipravnost i osnaživanje žena – UN WOMEN, koje pružaju ekspertsku podršku u procesu uvođenja rodno odgovornog budžetiranja.    

Kako je rečeno u uvodnom delu sednice, rodno odgovorno budžetiranje (ROB) predstavlja primenu rodne analize prilikom planiranja budžeta Republike Srbije, pokrajine ili lokalnih samouprava, odnosno programskih aktivnosti i projekata koji se finansiraju novcem građanki i građana.

Ženska parlamentarna mrežaNa taj način, prilikom izrade budžeta sagledava se koje efekte ima preraspodela budžetskih sredstava na živote žena i muškaraca, devojčica i dečaka u društvu, uzimajući u obzir pol, socijalno ekonomske i druge važne karakteristike, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života i dostizanja pune rodne ravnopravnosti. Pri tome je važno naglasiti da se ne radi o planiranju i izradi posebnih budžeta za žene i za muškarce, već o tome da li postojeća raspodela sredstava u okviru budžeta odgovara potrebama žena i muškaraca u jednoj zajednici. 

Koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Stojanka Lekić ukazala je da rodno budžetiranje ne iziskuje nikakva dodatna sredstva već da ono predstavlja želju i potrebu da se na jedan drugačiji pristup planira raspodela raspoloživih budžetskih sredstava sa ciljem da se napravi balans između potreba žena i muškaraca.  


Ženska parlamentarna mrežaIzmenama i dopunama Zakona o budžetskoim sistemu, donetim krajem prošle godine, uvedena je obaveza rodno odgovornog buddžetiranja. Svi budžetski korisnici imaju obavezu da najkasnije do 2020. godine primene rodno odgovorno budžetiranje. U martu ove godine donet je i plan za postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na nivou Republike i pokrajine, kojim su obavezne grupe budžetskih korisnika već započele sa primenom takvog načina planiranja budžeta. U cilju podrške i pomoći budžetskim korisnicima prilikom pripreme budžeta za narednu godinu, održane su brojne obuke zaposlenih u nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim institucijama i organima, rečeno je na sednici.

Naglašeno je da javni sektor ima ključnu ulogu kako u stvaranju uslova za primenu rodnog budžetiranja tako i u ostvarivanju rodne ravnopravnosti. U tom smislu, pokrajinske poslanice i članice Ženske parlamentarne mreže svojim zalaganjem i zajedničkim radom sa srodnim mehanizmima, organima i u saradnji sa nevladnim sektorom, daju punu podršku primeni rodno odgovornog budžetiranja, kao jednom od najvažnih elemenata u ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti, navedeno je na sednici.

Ženska parlamentarna mrežaU okviru aktivnosti na ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti, dan pre održavanja današnje sednice, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Stojanka Lekić i zamenica koordinatorke te mreže Ana Tomanova Makanova, prisustvovale su sastanku Saveta za rodnu ravnopravnost u Skupštini opštine Bački Petrovac.

Na sastanku je razmatrana i podržana inicijativa za formiranjem Ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Bački Petrovac. Razmenjena su i iskustva u vezi sa formiranjem ženskih odborničkih mreža na lokalu. Sastanku je pored članova/ca Saveta i odbornica skupštine Bački Petrovac  prisustvovao i predsednik SO Bački Petrovac, Jan Šuljan. 

Tom prilikom predstavljen je rad Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, a koordinatorka i zamenica koordinatorke Stojanka Lekić i Ana Tomanova Makanova pružile su punu podršku odbornicama u formiranju i daljim aktivnostima ženske odborničke mreže. 

Ženska parlamentarna mreža

Takođe, naglašena je i potreba zaokruživanja lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova i njihovo umrežavanje sa drugim mehanizmima i srodnim organizacijama u cilju zajedničkog i efikasnog delovanja, a kao jedan od osnovnih zadataka ženskih odborničkih mreža navedena je promocija i zaštita prava žena i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka, kako na lokalu tako i na drugim nivoima vlasti.