21. 02. 2017.Održana deseta sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 21. februar 2017. godine - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, održala je danas svoju 10. sednicu, kojom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici. Pokrajinske poslanice i poslanici su na sednici razmatrali i izjašnjavali se o devet tačaka usvojenog dnevnog reda.

Većinom glasova, Skupština je na sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini „Vojvodina investment promotion-VIP Fond“, a nakon toga i Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine. Amandmane koje je na predlog pomenute pokrajinske skupštinske odluke podneo pokrajinski poslanik Nenad Borović, Skupština nije prihvatila.

Kako je rečeno na sednici, Razvojna agencija Vojvodine će biti pravni sledbenik VIP Fonda. Osniva se u cilju podrške razvojnoj politici Pokrajinske vlade i stvaranju boljih uslova za brži privredni razvoj Pokrajine, kao i radi pružanja podrške javnim politikama u skladu sa zakonom.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Na sednici je najavljeno da će Razvojna agencija Vojvodine u punom kapacitetu početi da funkciše već za mesec dana, po završetku formalnih procedura oko registracije, pripajanja VIP Fonda i drugih formalnosti.  Razvojna agencija Vojvodine će imati manje od 30 zaposlenih i neće biti novog zapošljavanja.

Imaće četiri segmenta. Jedan, veoma važan, biće vezan za strategijska istraživanja i za inovacije. Drugi će biti vezan za saradnju sa Razvojnom agencijom Srbije, sa državnim i međunarodnim fondovima, u funkciji razvoja AP Vojvodine. Treći će biti vezan za saradnju sa lokalnim samoupravama i baziraće se na promociji potencijala a četvrti segment će biti vezan za pripremu konkretnih podsticaja.

Razvojna agencija Vojvodine će promocijom potencijala i pripremom dokumentacije za podsticaje pokretati proceduru. Na razdelima nadležnih pokrajinskih sekretarijata biće otvoren konkurs za dodelu sredstava. Sekretarijati će na osnovu Zakona o ulaganjima i pripremljene procedure dodeljivati sredstva, koja će biti obezbeđena garancijom poslovne banke. Ceo proces će nadzirati skupština agencije, koju čini Pokrajinska vlada, a redovne godišnje izveštaje razmatraće Skupština AP Vojvodine.

Sednica Skupštine AP VojvodineU nastavku zasedanja, Skupština je većinom glasova, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Usvojenim izmenama, domen pokrajinske skupštinske odluke proširen je i na oblast predškolskog obrazovanja u Pokrajini, kao i na podizanja njegovog kvaliteta. Cilj izmena je da se deo sredstava namenjenih za podršku osnovnom obrazovanju preusmeri u finansiranje projekata modernizacije infrastrukture i objekata u kojima su smeštene predškolske ustanove putem konkursa koji će biti raspisani u narednom periodu, a polazeći od izraženih potreba, nemogućnosti finansiranja takvih projekata od strane lokalnih samouprava, kao i samih predškolskih ustanova.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Skupština AP Vojvodine je na današnjoj sednici razmotrila Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Gomeljske oblasti (Republika Belorusija) i donela sledeće zaključke:

•Zaključuje se Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Gomeljske oblasti (Republika Belorusija).

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Sporazum 

o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Gomeljske oblasti (Republika Belorusija).

Takođe, Skupština je razmotrila i Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Nižegradske oblasti (Ruska Federacija) i donela sledeće zaključke:

Sednica Skupštine AP Vojvodine

•Zaključuje se Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Nižegradske oblasti (Ruska Federacija).

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Nižegradske oblasti (Ruska Federacija).

Na današnjoj sednici, pokrajinska Skupština je usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 

period od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2015. Godine i donela odgovarajući zaključak.

Doneta je Odluka o razrešenju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Za novog predsednika Nadzornog odbora Garancijskog fonda AP Vojvodine imenovan je Jovan Mandarić, a za članove Darko Jevtić i Tibor Zaboš.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na današnjoj sednici utvrdila i Predlog kandidata za člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Kandidat je Matija Kovač, poslanik u Skupštini AP Vojvodine.