30. 08. 2017.Саопштење са седница одбора Скупштине АП Војводине

Odbori Skupštine AP VojvodineНови Сад, 30. август - На својој данашњој, једанестој по реду седници, Одбор за прописе је са становишта усклађености са Статутом АП Војводине и правним системом земље разматрао Педлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и посланичке амандмане поднете на поменти предлог, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, као и Предлог одлуке о измени пословника о раду скупштине Аутономне покрајине Војводине. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у складу са покрајинским Сатутом и правним системом. Када је реч о посланичким амандманима поднетим на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Одбор је мишљења да су амандмани правно могући. 

Odbori Skupštine AP VojvodineОдбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, на својој осмој по реду седници, размотрио је и усвојио Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину. На седници је између осталог истакнуто да се из извештаја може констатовати да је Фонд пословао у оквиру планираних активности, односно да је у потпуности реализовао своје планиране активности дефинисане Финансијским планом и Програмом рада за 2016. годину.  

Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој данашњој 11. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, док амандмане на поменути предлог Одбор након разматрања није прихватио. 

Предлогом покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину планирано је ново увећање буџета за 1,24 милијарде динара. Ово је други по реду ребаланс буџета ове године. Предложеним ребалансом, предвиђено је да покрајински буџет износи 67,4 милијарде динара, што је за 3,8 милијарди динара, односно за шест одсто, више у односу на првобитно утврђен овогодишњи буџет. Разлози за израду ребаланса и повећање обима покрајинског буџета засновани су на реалним могућностима, пре свега на основу повећаних прихода од пореза на добит. Осим прихода од пореза на добит, усклађена је и процена текућих прихода од накнада за коришћење минералних сировина и уплата дела добити предузећа чији је оснивач АП Војводина. Највећи део средстава планиран је за нова инвестициона улагања, смањење јавног дуга Покрајине, као и за јачање буџетске резерве, речено је у образложењу предложене покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину. Између осталог, предложена су додатна средства за подршку капиталним пројектима у областима саобраћаја, локалног и регионалног економског развоја, водопривреде, изградњу система за наводњавање и заштиту животне средине, а планирана су и средства за инвестициона улагања у објекте социјалне заштите, домове за децу, геронтолошке центре и установе за смештај корисника са посебним потребама на подручју Покрајине. Ребалансом је планирано смањење јавног дуга Покрајине и то превременом отплатом од 470 милиона динара, као и повећање средстава сталне буџетске резерве за око 30 милиона динара.

У наставку седнице, Одбор је размотрио и већином гласова усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2016. годину, затим, Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2016. годину и Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину.