09. 04. 2019.Одржана седница Одбора за представке и предлоге

Odbor za predstavke i predlogeНови Сад, 9. април - Одбор за представке и предлоге Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, разматрао је Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2018. годину. Чланице и чланови Одбора упознали су се бројем, врстом и структуром представки које су грађанке и грађани најчешће наводили приликом обраћања Омбудсману и на којима су представници ове институције радили. Као и ранијих година, свера комуналних делатности била је једна од најчешћих приликом подношења представки грађанки и грађана. Између осталог, институција Покрајинског омбудсмана је настојала да путем едукација, пре свега на терену, грађанке и грађане, организације и грађанска удружења што ефикасније упозна са њиховим правима у одређеним областима. Odbor za predstavke i predlogeУ жeљи дa унaпрeди мeђусoбну сaрaдњу, Омбудсмaн je пoтписao спoрaзумe o сaрaдњи сa Цeнтрoм крeaтивнoг oкупљaњa из Teмeринa, a oргaнизoвao je и вишe сaстaнaкa сa прeдстaвницимa кaнцeлaриja зa млaдe, удружeњa млaдих и удружeњa зa млaдe, кaкo у Нoвoм Сaду, тaкo и у Сoмбoру, Срeмскoj Mитрoвици, Вршцу и Кикинди. Одбор је на данашњој седници донео Годишњи програм рада за 2019. годину.