16. 09. 2019.Информација са седница одбора Скупштине АП Војводине

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 16. септембар – Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 30. седници, разматрао је и усвојио пет предлога покрајинских скупштинских одлука у вези са годишњим програмима и унапређењем мера подршке развоју пољопривреде као главне привредне гране на подручју АП Војводине. Размотрени су и прихваћени: Предлог покрајинске скупштинске одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинскe скупштинскe одлукe о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници, разматрао је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана. Након упознавања са документом и дискусије, Одбор је дао позитивно мишљење на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана.

Odbor za urbanizamОдбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, на својој 21. седници, разматрао је и прихватио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци Велике Дропље“ и Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.

Odbor za urbanizamКако је речено у образложењу предлога на седници, израда и доношење просторних планова заштићених природних добара је у складу са приоритетима Покрајинске владе у области очувања и заштите природе и екосистема, као и њиховог одрживог развоја. Парк природе „Поњавица“ карактерише банатска истоимена речица и по разноврсности природе овај предео представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта. Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље“ обухвата простор у општинама Кикинда и Нови Кнежевац према тромеђи са Мађарском и Румунијом. Налази се под снажним утицајем човекових активности и природних процеса, који су изазвали драстичан пад популације велике дропље, која је уврштена у листу најугроженијих врста на планети и строго је заштићена у Србији. Просторним планом ће се регулисати адекватне мере и активности, које ће допринети смањењу негативних утицаја и очувању последњег уточишта ове врсте у нашој земљи.

Odbor za urbanizamКада је реч о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница са Мађарском, у правцу Баје, за реализацију ове одлуке и завршетак израде Просторног плана планирана су средства из пројекта прекограничне сарадње ДКМТ регије финансираног од стране EU IPA фондова у износу од 90 хиљада евра. У оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија реализује се пројекат под називом Железница из снова, који има за циљ израду пројектно-техничке документације за деоницу пруге Суботица – Баја, дужине 58,42 километра. Реализацијом овог пројекта биће комплетирана пројектно-техничка документација за целу пругу Сегедин – Суботица – Баја (97,65 km), чиме ће бити створени услови за изградњу пруге. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.