05. 11. 2019.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 5. новембар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 28. седницу. Одбор је усвојио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у периоду јануар–септембар. Обим буџета у извештајном периоду износио је 74,98 милијарди динара. Текући приходи и примања остварени су у износу од 56,7 милијарди динара или 75,7 одсто од планираних 74,98 милијарди. Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 47,7 милијарди динара или 63,6 одсто од планираног обима буџета.Одбор је на седници размотрио и усвојио: Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2018. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину као и Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01.јануар - 31.децембар 2018. године.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 32. седницу. Са становишта усклађености са покрајинским Стаутом и правним системом, Одбор је разматрао: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину као и Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2019. годину. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у складу са Статутом АП Војводине и правним системом земље.

Odbor za poljoprivredu

Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 31. седницу на којој је усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. Изменама наведене покрајинске скупштинске одлуке обезбедиће се услови за несметану реализацију неопходних мера и активности у области водопривреде, очувања и заштите водних токова на подручју АП Војводине   

Одбор је на седници разматрао и већином гласова усвојио Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа “Војводинашуме“ Петроварадин за 2018. годину. У конструктивној дискусији која се односила и на стање шума и пошумљености у АП Војводини, чланице и чланови Одбора су апеловали на локалне самоуправе да узму активније учешће у напорима који се чине на подизању пошумљености у Војводини, будући да је реч о сложеном и комплексном дугогодишњем проблему чије ублажавање захтева свеобухватан приступ. Представници ресорног покрајинског секретаријата информисали су чланице и чланове Одбора на седници о мерама и активностима које тај секретаријат чини на плану подизања нивоа пошумљености. Том приликом најављено је да ће планирана средства намењена за подршку расадничкој производњи са овогодишњих 18 милиона динара у наредној години бити повећана на 30 милиона. Одбор за пољопривреду је на данашњој седници размотрио и усвојио и Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа“ Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју  22. седницу на којој је разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“. 

Odbor za urbanizamРазлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за дефинисање мера и активности пре свега у погледу очувања и заштите Предела изузетних одлика „Потамишје“, као и ради туристичког и руралног развоја и  реализације регионалних и локалних интереса и планова у поменутом крају. Носиоц израде Просторног плана био је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а обрађивач  Плана ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад. Чланице и чланови Одбора су у дискусији похвалили Предлог, указујући на његов значај у погледу очувања, заштите и даљег развоја наведеног подручја посебне намене. Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинаску одлуку у предложеном тексту.

Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 12. седницу на којој је размотрио и усвојио Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар -31. децембар 2018. године.У извештајном периоду, активности Фонда као једне од најзначајнијих финансијских институција у АП Војводини реализоване су у складу са Годишњим планом и програмом и биле су усмерене ка оснаживању пољопривредника и привредника на територији АП Војводине. Имале су за циљ даље побољшање пословне климе и повећање броја запослених у Покрајини и спроведене су кроз читав низ гарантних линија које су биле прилагођене захтевима тржишта, наведено је на седници.