18. 12. 2019.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za poljoprivreduNovi Sad, 18. decembar – Uoči 35. sednice Skupštine AP Vojvodine zakazane za petak, 20. decembar, U Skupštini AP Vojvodine danas su zasedala tri skupštinska odbora.

Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 32. sednicu na kojoj je razmatrao i usvojio predloge više pokrajinskih skupštinskih odluka u vezi sa donošenjem godišnjih planova u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području AP Vojvodine. U pitanju su: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Odbor za poljoprivreduProgramima su obuhvaćene postojeće kao i nove mere podrške daljem razvoju i unapređenju domaće poljoprivrede i srodnih delatnosti. Sredstva koja su planirana za realizaciju programa u narednoj godini u većini slučajeva su nešto veća nego što je to bilo ove godine, a deo mera podrške je unapređen i usklađen prema potrebama poljoprivrede i ide u susret mladim nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i ženama poljoprivrednicama, rečeno je na sednici Odbora. U zaključku sa sednice, Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

Odbor za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 12. sednicu na kojoj je razmatrao i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Ustanove „Muzej 20 21“. Polazeći od toga da je grad Novi Sad proglašen za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine i da je analizom postojećeg stanja, utvrđen nedostatak izložebenih prostora u gradu, ukazala se potreba za osnivanjem nove muzejske institucije „Muzej 20 21“, rečeno je u obrazloženju predloga na sednici Odbora.Odbor za informisanje Muzej će biti smešten u objektima zgrade u kojoj je bilo sedište Radio televizije Vojvodine. Nakon rekonstrukcije i prilagođavanja ovog prostora, nova muzejska ustanova će se baviti istraživanjem, prikupljanjem, sređivanjem, čuvanjem, sistematizovanjem, evidentiranjem i stručnom obradom i prezentacijom pokretnih kulturnih dobara koja svedoče o istoriji privatnog života na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 20. I 21. veku, rečeno je na sednici.   

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 17. sednicu na kojoj je razmotrio i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Odbor za zadravstvo, demografiju i društvenu brigu o deciPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neurorehbilitacije pacijenata s posledicama oboljenja i povreda centralnog nervnog sistema u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o posebnom Programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. 

Većina navedenih programa u oblasti javnog zdravlja na teritoriji AP Vojvodine pokazala je dobar efekat u prethodnoj godini i zbog toga je i za narednu godinu predložen nastavak istih programa, a uvedeno je i nekoliko novih, rečeno je u obrazloženju na sednici. 

Odbor je razmotrio i usvojio i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje  i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o otpisu duga nastalog u okviru Programa zbrinjavanja izbeglih, progrananih i raseljenih lica u periodu od 2007. do 2017. godine. U svom mišljenju, Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese predložene pokrajinske skupštinske odluke.