20. 12. 2019.Одржана 35. седница Скупштине АП Војводине

Skupština AP VojvodineНови Сад, 20. децембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је данас, на својој 35. седници, Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Буџет за наредну годину износи 77,3 милијарде динара. 

Опредељеним буџетским средствима одржаће се висок ниво капиталних улагања. Од започетих пројеката, између осталог, биће настављена адаптација Гиманзије „Исидора Секулић“ у Новом Саду, реконструкција и изградња комплекса „Хетерленди“, опремање Научно-технолошког парка, адаптација Народног позоришта у Суботици. Најзначајнија нова улагања у Покрајини у 2020. години, обухватиће изградњу објекта Каменица 3 са пет - центром и почетак реализације пројеката изградње и опремања аутоматизованог система одбране од града на подручју Радарског центра Фрушка Гора. У новом буџетском циклусу наставиће се са унапређивањем здравственог система и са мерама подршке јавном здрављу кроз читав сет здравствених програма чија је листа проширена у односу на текућу годину. Наставиће се интензивно улагање у социјалну заштиту, као и у инфраструктуру и опремање образовних установа.

Skupština AP VojvodineКада је у питању доминантна привредна грана пољопривреда, најављен је наставак подстицаја у свим областима те гране, за шта је планирано нешто више средстава него ове године. Предвиђене су нове субвенције, као и нови повољни конкурси Развојне агенције Војводине и повећање средстава за водопривредни систем кроз интензивније улагање у изградњу нових фабрика воде и пречистача отпадних вода на подручју АП Војводине. У том смислу, потписани су уговори за изградњу пречистача у Бачкој Тополи, Малом Иђошу и Српској Црњи, а Влада Републике Србије определила је први износ од 150 милиона динара за изградњу пречистача у Темерину. Већи износ средстава предвиђен је и за суфинансирање пројеката од националног значаја у области културе, а обезбеђено је и додатно улагање у спорт и заштиту животне средине.

На данашњој 35. по реду седници, Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је и следеће  покрајинске скупштинске одлуке: Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Skupština AP VojvodineПокрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и Покрајинску скупштинску одлуку о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

На данашњој седници донето је и више покрајинских скупштинских одлука у области здравства и то: Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину,  Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Skupština AP VojvodineПокрајинска скупштинска одлука о Програму неурорехабилитације пацијената с последицама обољења и повреда централног нервног система у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, затим, Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину као и Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. 

Skupština AP VojvodineИзгласана је и Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење, као и више покрајинских скупштинских одлука у вези са доношењем просторних планова за подручја посебне намене. У том смислу, донете су: Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута првог б реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)–Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда–Гранични прелаз са Румунијом (Наково), Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан од ушћа у Канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас, као и Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Државног пута другог а реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем града Београда), са детаљном разрадом.

Skupština AP VojvodineПокрајинске посланице и посланици су на данашњој седници већином гласова изгласали и Покрајинску скупштинску одлуку о отпису дуга насталог у оквиру Програма стамбеног збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица у периоду од 2007. до 2017. године, Покрајинску скупштинску одлуку о статусној промени Универзитета у Новом Саду, Учитељског факултета на Мађарском наставном језику у Суботици и Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Установе „Музеј 20 21“. Скупштина је донела и Одлуку о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије.