06. 05. 2020.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za propiseNovi Sad, 6. maj – Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 36. sednicu. Odbor je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, razmatrao više predloga pokrajinskih skupštinskih odluka koje će se naći u predlogu dnevnog reda na narednoj sednici pokrajinske Skupštine.  

Na početku sednice, Odbor je utvrdio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio je Skupštini na razmatranje i donošenje. 

U nastavku sednice, razmotreni su: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine vojvodine za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u saglasnosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje.

Odbor za propiseOdbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 31. sednicu. Odbor je iz svog domena rada, razmotrio i usvojio šest predloga pokrajinskih skupštinskih odluka. Kao najvažniju tačku, Odbor je razmotrio i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu predviđa iznos rebalansiranog budžeta u visini od 73,6 milijardi dinara, što je za 4,2 milijarde manje u odnosu na aktuelni budžet.

Zbog okolnosti izazvanih zaraznom bolešću kovid 19, Pokrajinska vlada je 7. aprila ove godine utvrdila mere privremene obustave izvršenja budžeta. U skladu sa zakonskim odredbama, u predviđenom roku je predložen i rebalans budžeta sa planom rashoda usklađenim sa okolnostima koje su dovele do revidiranja prihoda Pokrajine na nižem nivou.

Najveće smanjenje predloženo je iz ustupljenih poreskih prihoda, i to u iznosu od 3,5 milijardi dinara. Predviđeno je da se taj novac prelije kao olakšica ili odlaganje plaćanja obaveza privrednim i drugim subjektima koji u ovom periodu trpe štetne posledice krize. Time pokrajinski budžet učestvuje u ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije.

Dalje, donacije, transferi i pomoć smanjeni su za 577,3 miliona dinara, a u ovoj grupi je najznačajnije smanjenje transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije. Rebalasom budžeta nisu umanjivani rashodi za zdravstvo i zadržan je kontinuitet u realizaciji mera demografske politike. Uz racionalizaciju tekućih rashoda i redefinisanje prioriteta, rebalansom je obezbeđeno finansiranje najvažnijih investicionih ulaganja, kao što su protivgradna zaštita, Kamenica 3, prečistači otpadnih voda u Malom Iđošu i Bačkoj Topoli i drugi investicioni projekti.

Odbor za propiseU cilju usklađivanja sa rebalansom, razmortreno je i usvojeno pet predloga pokrajinskih skupštinskih odluka u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. i to:  

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.