17. 12. 2020.Održana Peta sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 17. decembar – U Skupštini AP Vojvodine danas je održana Peta sednica pokrajinskog parlamenta kojom je predsedavao predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor.

Pokrajinski poslanici, većinom glasova, usvojili su Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

Obim pokrajinskog budžeta iznosi 75,2 milijarde dinara, dok je fiskalni deficit projektovan u iznosu od 2,4 milijarde dinara, odnosno 3,4 odsto ukupnih prihoda. Projektovani budžet za 2021. godinu pokazuje da su prioriteti ekonomska i razvojna politika, zaštita životne sredine, kultura i informisanje, poljoprivreda i ruralni razvoj, kao i zdravstvo. Predlogom budžeta za narednu godinu za kapitalna ulaganja predviđa se 15,1 milijarda dinara.

Na današnjoj sednici usvojena je i Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Kako je obrazloženo, izmene sz nastala u cilju stvaranja uslova za efikasniji i svrsishodniji rad Fonda. Ovom skupštinskom odlukom Fond, pored dosadašnjih, realizuje i aktivnosti koje jačaju privredno povezivanje i saradnju Autonomne pokrajine Vojvodine sa organizacijama, fondacijama, institucijama i lokalnih zajednica Srba u regionu. Odlukom se stvaraju i preduslovi za bolju saradnju Autonomne pokrajine Vojvodine s teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije, predviđenu Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine. 

Pokrajinski poslanici doneli su Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi. Razlozi za donošenje izmena Pokrajinske skpštinske odluke o Pokrajinskoj upravi sadržani su u potrebi bolje i preciznije organizacije poslova u Pokrajinskoj upravi, sa ciljem da se poslovi Pokrajinske uprave vode na celovit način, sa precizno utvrđenim  nadležnostima.

Na današnjoj sednici usvojena je i Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave od 1. decembra 2016. godine, obavezuje Autonomnu pokrajinu Vojvodinu da istovremeno sa usvajanjem odluke o budžetu usvoji i kadrovski plan za budžetsku godinu. 

U nastavku sednice, pokrajinski poslanici usvojili su i set pokrajinskih skupštinskih odluka koje se odnose na programe pružanja podrške i razvoja oblasti poljoprivrede i zdravstva. Usvojene su sledeće odluke:

1.Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu; 

2.Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;

3.Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;

4.Pokrajinska skupštinska odluka o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini;

5.Pokrajinska skupštinska odluka o programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini;

6.Pokrajinska skupštinska odluka o dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2020-2024. godine;

7.Pokrajinska skupštinska odluka o programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

8.Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

9.Pokrajinska skupštinska odluka o programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

10.Pokrajinska skupštinska odluka o programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

11.Pokrajinska skupštinska odluka o programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. Godinu;

12.Pokrajinska skupštinska odluka o posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;

13.Pokrajinska skupštinska odluka o programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

14.Pokrajinska skupštinska odluka o programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. Godinu;

15.Pokrajinska skupštinska odluka o programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

16.Pokrajinska skupštinska odluka o programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

17.Pokrajinska skupštinska odluka o programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;

18.Pokrajinska skupštinska odluka o programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

Pokrajinski poslanici su na današnjoj sednici doneli nekoliko pokrajinskih skupštinskih odluka o imenovanjima direktora institucija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Za direktora Garancijskog fonda AP Vojvodine imenovan je Đorđe Raković, za direktorku Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova imenovana je Stanislava Malić-Gostović, dok je za direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine imenovan Janoš Puškaš.

U skladu sa pravilima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i proceduri imenovanja delegacije Republike Srbije, Skupština AP Vojvodine utvrđuje Predlog za jednog člana i jednog zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Za člana delegacije Skupština AP Vojvodine predložila je pokrajinsku poslanicu Aleksandru Maletić, dok je za zamenika člana predložen pokrajinski poslanik Matija Kovač.

Na kraju Pete sednice, Skupština AP Vojvodine donela je i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.