08. 02. 2021.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za urbanizamNovi Sad, 08. februar – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine održane su sednice tri skupštinska odbora. Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine na svojoj prvoj po redu sednici, izabrao je Natašu Lalić za zamenicu predsednika Odbora. Na sednici su razmotrena i usvojena tri predloga pokrajinskih skupštinskih odluka u vezi sa prostornim planovima područja posebne namene u AP Vojvodini, i to:

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje. Navedeni predlozi su pripremljeni u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima, sa ciljem da se obezbede uslovi za očuvanje, uređenje, korišćenje i zaštitu područja posebne namene u AP Vojvodini.  

Razmotren je i usvojen Predlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program zaštite prirodnih dobara za period od 2021. do 2030. godine. Na sednici je razmatran i prihvaćen Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2019. godinu.

Odbor je u skladu sa Poslovnikom o radu i nadležnostima, doneo i  Godišnji program rada Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine za 2021. godinu. Predsednik Odbora Ljubodrag Miščević izrazio je očekivanje da će Odbor kao i u prethodnom mandatu, dobro raditi i da će u saradnji sa srodnim organima u okviru svojih nadležnosti dati puni doprinos kada je u pitanju donošenje dobrih odluka u oblasti urbanizma, prostornog planiranja i zaštite životne sredine. 

Odbor za organizaciju uprave Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu na svojoj drugoj po redu sednici u novom sazivu, razmatrao je i usvojio: Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom AP Vojvodine za 2019. godinu. Članice i članovi Odbora su se na sednici upoznali sa Izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana- ombudsmana za 2019. Godinu. Dato je pozitivno mišljenje na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana. Odbor je na današnjoj sednici doneo i Godišnji program rada Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju drugu po redu sednicu. Odbor je utvrdio istovetnost tekstova kod 24. predloga akata na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom, o čemu će Odbor obavestiti Skupštinu.

U pitanju su: Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine,

Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine,

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima,

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi,

Sednice skupštinskih odboraPokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Pokrajinska skupštinska odluka o dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2020. do 2024. godine, 

Pokrajinska skupštinska odluka o programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o godišnjem programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Odbor za istovetnost jezikaPokrajinska skupštinska odluka o posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.