12. 02. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Sednice skupštinskih odbora

Нови Сад, 12. фебруар - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју другу седницу у актуелном сазиву. Одбор је разматрао и прихватио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године. На седници су размотрене и усвојене: Информација о предшколском, основном и средњем образовању и васиптању деце и ученика, с посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина-националних заједница у АП Војводини у школској 2019/2020. години са закључцима, Информација о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач АП Војводина у школској 2019/2020. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима, затим, Информација о пријему студената у студентске центре на територији АП Војводине у школској 2019/2020. години са закључцима, као и Информација о упису студената на факултете Универзитета у Новом Саду у школској 2019/2020. години са закључцима. Одбор је на седници донео и Годишњи програм рада Одбора за образовање и науку за 2021. годину.


Sednice skupštinskih odbora

Одбор за безбедност Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој првој седници, изабрао је Мирослава Шпановића за заменика председника Одбора. У складу са чланом 49. Пословника о раду Скупштине, надлежностима и делокругом рада Одбора на седници је донет Годишњи програм рада Одбора за безбедност за 2021. годину.

 

Sednice skupštinskih odbora

Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је  своју трећу по реду седницу. Одбор је на седници разматрао и усвојио више годишњих извештаја о пословању за 2019. годину, које су поднели заводи, фондови и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина. Размотрени су и усвојени: Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „ Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину, Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2019. године, Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2019. годину, Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину и Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину, на који Скупштина даје сагласност, затим, Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2019. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину,Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину. Чланице и чланови Одбора су се упознали и са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2019. годину који се не усваја. Одбор је на седници донео и Годишњи програм рада Одбора за буџет и финансије за 2021. годину.

 

седнице скупштинских одбора

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој петој седници, размотрио је Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. Чланице и чланове Одбора са детаљима извештаја упознао је Александар Симурдић, директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине, који је истакао да је Фонд у извештајном периоду у потпуности спровео план и програма рада. Између осталог, имплементирано је 14 значајних пројеката и спроведено је низ едукативних и других активности које доприносе остварењу циљева постављених планом рада Фонда. Након разматрања, Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри и усвоји неведени извештај. У складу са чланом 49. Пословника о раду Скупштине, Одбор је на данашњој седници једногласно донео и Годишњи програм рада Одбора за 2021. годину.

 

седнице скупштинских одбора

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју трећу седницу. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом размотрио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј, Предлог одлуке о давању сагласности на средњорочни програм заштите природних добара за период од 2021. до 2030. године и Предлог покрајинске скупштине одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење.

У складу са чланом 49. Пословника о раду Скупштине, Одбор ја на седници донео и Годишњи програм рада Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.