12. 02. 2021.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odbora

Novi Sad, 12. februar - Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju drugu sednicu u aktuelnom sazivu. Odbor je razmatrao i prihvatio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2019. godine. Na sednici su razmotrene i usvojene: Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vasiptanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u školskoj 2019/2020. godini sa zaključcima, Informacija o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina u školskoj 2019/2020. godini, sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sa zaključcima, zatim, Informacija o prijemu studenata u studentske centre na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2019/2020. godini sa zaključcima, kao i Informacija o upisu studenata na fakultete Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2019/2020. godini sa zaključcima. Odbor je na sednici doneo i Godišnji program rada Odbora za obrazovanje i nauku za 2021. godinu.


Sednice skupštinskih odbora

Odbor za bezbednost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj prvoj sednici, izabrao je Miroslava Španovića za zamenika predsednika Odbora. U skladu sa članom 49. Poslovnika o radu Skupštine, nadležnostima i delokrugom rada Odbora na sednici je donet Godišnji program rada Odbora za bezbednost za 2021. godinu.

 

Sednice skupštinskih odbora

Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je  svoju treću po redu sednicu. Odbor je na sednici razmatrao i usvojio više godišnjih izveštaja o poslovanju za 2019. godinu, koje su podneli zavodi, fondovi i javna preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina. Razmotreni su i usvojeni: Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „ Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2019. godinu, Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2019. godine, Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu, Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2019. godinu i Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2019. godinu, na koji Skupština daje saglasnost, zatim, Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2019. godine, Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2019. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2019. godinu,Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2019. godinu. Članice i članovi Odbora su se upoznali i sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2019. godinu koji se ne usvaja. Odbor je na sednici doneo i Godišnji program rada Odbora za budžet i finansije za 2021. godinu.

 

sednice skupštinskih odbora

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj petoj sednici, razmotrio je Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu. Članice i članove Odbora sa detaljima izveštaja upoznao je Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koji je istakao da je Fond u izveštajnom periodu u potpunosti sproveo plan i programa rada. Između ostalog, implementirano je 14 značajnih projekata i sprovedeno je niz edukativnih i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva postavljenih planom rada Fonda. Nakon razmatranja, Odbor jednoglasno predlaže Skupštini da razmotri i usvoji nevedeni izveštaj. U skladu sa članom 49. Poslovnika o radu Skupštine, Odbor je na današnjoj sednici jednoglasno doneo i Godišnji program rada Odbora za 2021. godinu.

 

sednice skupštinskih odbora

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju treću sednicu. Odbor je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom razmotrio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej, Predlog odluke o davanju saglasnosti na srednjoročni program zaštite prirodnih dobara za period od 2021. do 2030. godine i Predlog pokrajinske skupštine odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje.

U skladu sa članom 49. Poslovnika o radu Skupštine, Odbor ja na sednici doneo i Godišnji program rada Odbora za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.