26. 10. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 26. октобар – Уочи 11. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за четвртак, 28. октобар, данас је заседало седам скупштинских одбора.

Одбор за равноправност полова, на својој 6. седници, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова. Предлози ће бити разматрани на седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Одбор за привреду, на својој 3. седници, разматрао је Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2020. годину и Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2020. годину. Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведене извештаје.

Седнице скупштинских одбораОдбор за пољопривреду,  на својој 6. седници, разматрао је Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину и Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2020. годину.

Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји наведене извештаје. На данашњој седници, једногласно је одређен и члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈВП „Воде Војводине“, испред Одбора за пољопривреду. 

Седнице скупштинских одбора

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, на својој 4. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“. Одбор предлаже Скупштини да размотри предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Седнице скупштинских одбораОдбор за образовање и науку, на својој 7. седници, разматрао је Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембрa 2020. године. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји извештај. На седници је утврђен Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине, као и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.

Одбор за прописе, на својој 8. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и Предлог мандатног писма (Уговор о предфинансирању) између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој са Предлогом закључака. Након разматрања, Одбор је мишљења да су наведени предлози у складу са покрајинским Статутом и правним системом земље. 

Седнице скупштинских одбораОдбор за буџет и финансије, на својој 8. седници, размотрио је: Предлог мандатног писма (Уговор о предфинансирању) између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој са Предлогом закључака,

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у периоду јануар - септембар 2021. године,

Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануарa до 31. децембра 2020. године,

Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2020. годину,

Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину,

Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2020. годину,

Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2020. годину,

Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2020. годину и

Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови сад за 2020. годину. 

Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји наведени предлог и годишње извештаје.