15. 12. 2021.Održana sednica Odbora za budžet i finansije

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 15. decembar - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 10. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predloženi budžet za narednu godinu utvrđen je na nivou od 88, 4 milijarde dinara, što je za 7,2 odsto više u odnosu na ovogodišnji budžet. Sve oblasti obuhvaćene budžetom beleže rast, dok je umanjenje prisutno jedino kod opštih javnih usluga i kod servisiranja javnog duga, što je odraz dobrog stanja u domaćoj ekonomiji i privredi, rečeno je između ostalog, u diskusiji na sednici. 

Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri Predlog i da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Takođe, u vezi sa navedenim, Odbor je na sednici razmatrao i 28 amandmana koje su pokrajinski poslanici podneli na ovaj Predlog. Odbor nije prihvatio ni jedan od podnetih amandmana.  

U nastavku zasedanja, Odbor je razmatrao više predloga pokrajinskih skupštinsih odluka i drugih odluka za čije izvršenje su planirana sredstva u predloženom budžetu za narednu godinu. 

To su: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje ekstrene revizije Završnog računa budžeta za 2021. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini,

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini. 

Dalje, u oblasti zdravstva, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva.

Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da navedene predloge razmotri i da donese pokrajinske skupštinske odluke.